Германские языки


Всего работ:424


351 Стилістичні та семантичні Характеристики конотативної системи сучасної німецької фразеології

352 СТИЛЕМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЄСЛОВА У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ

353 СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЧНОГО ДИСКУРСУ ТА ЇХ МОВНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ

354 СТРАТЕГИИ ДОМИНИРОВАНИЯ В АРГУМЕНТАТИВНОМ ДИСКУРСЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

355 СТРУКТУРА ІМЕННИКОВОЇ ФРАЗИ ТА ЇЇ ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЮ ГРУПОЮ ЯДЕР-ІМЕННИКІВ (на матеріалі текстів художньої прози англійської мови)

356 СТРУКТУРА ТА ПРАГМАТИКА ФРАГМЕНТОВАНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі мови мас-медіа)

357 СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ІМЕННИКОВИХ ПАРАДИГМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ XI – XIX ст.)

358 СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ АБСОЛЮТНОЇ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

359 СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ДЕЛОВОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

360 СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

361 СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА СЛОВОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ (на матеріалі англійської економічної термінолексики)

362 СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художнього, публіцистичного та наукового стилів)

363 СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ (на матеріалі персональних веб-сторінок лінгвістів)

364 СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ДОСВІД ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ)

365 СТРУКТУРНІ, СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТРАСУБ’ЄКТНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

366 СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ АНГЛОМОВНИХ ТОРГОВИХ НАЗВ (на матеріалі веб-сайтів мережі Інтернет)

367 СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ТА СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО ЕПІСТОЛЯРНОГО РОМАНУ XVIII-XX СТОЛІТЬ (на матеріалі творів Ш. де Лакло, О. де Бальзака, А. де Монтерлана)

368 СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ, ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ РЕЦЕНЗІЇ (на матеріалі німецьких газет)

369 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАКОМУНІКАТИВНОГО БЛОКУ ПРОЩАННЯ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

370 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ ОПОДАТКУВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ І БРИТАНСЬКОМУ ВАРІАНТАХ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

371 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЕНЬ ОСУДУ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

372 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОТИВНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

373 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ІНСТРУКЦІЙ ДО ВЖИВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ)

374 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ МЕТАФОРИ

375 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ, СТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ОМОФРАЗ (на матеріалі англомовної військової фразеології)

376 Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти (на матеріалі творів британських та американських авторів ХХ – ХХІ століть)

377 Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти

378 СУЧАСНИЙ НІМЕЦЬКОМОВНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС З ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

379 Таранова Надежда Викторовна ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ КАК СРЕДСТВО НОМИНАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЕДИНИЦ ТИПА TAKE-AWAY, BREAKDOWN)

380 ТЕКСТОВА ВАРІАТИВНІСТЬ АНГЛОМОВНОЇ ЛІРИКО-ЕПІЧНОЇ ПОЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЕМ КІНЦЯ ХVIII – СЕРЕДИНИ ХХ СТ.)

381 ТЕКСТОВА СИТУАЦІЯ “СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ”: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі різностильових англомовних текстів)

382 ТЕКСТОВА СИТУАЦІЯ “СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ”: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі різностильових англомовних текстів)

383 ТЕМПОРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (на материале англоязычной прозы)

384 ТЕРИТОРІАЛЬНА ВАРІАТИВНІСТЬ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (експериментально-фонетичне дослідження)

385 ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ КОГЕЗІЇ АНГЛОМОВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТЕКСТУ

386 ТЕРМІНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: НОМІНАТИВНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

387 ТИПОЛОГІЯ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕКЛАМИ (на матеріалі англомовної рекламної продукції)

388 ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА И МЕТОДЫ ЕЕ ОПИСАНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЯХ

389 ТРАНСЛОКАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ ІЗ ДОЦЕНТРОВОЮ СКЕРОВАНІСТЮ ДІЇ ТА ЇХ СЛОВОТВІРНІ КОРЕЛЯТИ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

390 УРОВНЕВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПТА ВРЕМЕНИ В УСТНОМ НАРРАТИВНОМ ДИСКУРСЕ (на материале современного английского языка)

391 УСТАЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ З КОН’ЮНКТИВОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

392 УСТАЛЕНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В НІМЕЦЬКОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ ЮРИДИЧНОМУ ТЕКСТІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

393 ФЕДІРЧИК ІННА ЯРОСЛАВІВНА НОМІНАЦІЇ ЛЮДИНИ У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (на матеріалі іменників на позначення осіб)

394 ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНЦА СЛОВА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (диахроническое исследование)

395 ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (диахроническое исследоваие)

396 Фоностилистические особенности английской речи датско-английских билингвов (на примере студенческого социолекта)

397 ФОРМАЛЬНОЕ И СЕМАНТИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ МОДЕЛИ There-V-N(mod)-L В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

398 Фразеологічні інновації в сучасній німецькій мові: когнітивний та функціональний аспекти

399 ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В АНГЛОМОВНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ: СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі журналу “Journal of World Business”)

400 ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КІНЕСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)