Славянские языки


Всего работ:40


1 ПРАСЛОВ’ЯНСЬКА ТОПОНІМІЯ БАЛКАНСЬКОГО АРЕАЛУ

2 Зоонімічна лексика в польській фразеології: склад, семантика, функції

3 ЕТНОМОВНИЙ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ОСТРІВНОГО ПИСЕМНОГО ДИСКУРСУ

4 Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа

5 ВАРІАНТНІСТЬ ДІЄСЛІВНОГО КЕРУВАННЯ В СУЧАСНІЙ СЛОВАЦЬКІЙ МОВІ

6 Сучасна чеська суспільно-політична лексика: семантика, структура, динаміка

7 ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ ХОРВАТСЬКИХ ГАЗЕТ

8 ДЕБАЛКАНІЗАЦІЯ БОЛГАРСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНСЬКИХ ГОВІРОК В УКРАЇНІ

9 СЛОВ’ЯНСЬКІ повчання проти язичництва в лінгвотекстологічному висвітленні

10 назви осіб у сучасній словацькій літературній мові: словотвірний аспект

11 НАЗВИ ОСІБ У СУЧАСНІЙ СЛОВАЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ: СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ

12 Структура і семантика деагентивних речень у сучасній чеській літературній мові

13 ЛЕКСИКА ПРАВА У СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКІЙ ТА ДАВНЬОРУСЬКІЙ МОВАХ: СЕМАНТИЧНА МОТИВОВАНІСТЬ, ШЛЯХИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

14 СЛОВ’ЯНСЬКІ АВТОХТОННІ ВЛАСНІ ОСОБОВІ ІМЕНА В ЧЕСЬКОМУ АНТРОПОНІМІКОНІ

15 ВІДОБРАЖЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ У БОЛГАРСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

16 БОЛГАРСЬКА ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ГОВІРКА МІШАНОГО ТИПУ: СТАН І ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ

17 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ У XVII СТОЛІТТІ (на матеріалі творів Лазаря Барановича)

18 ЧЕСЬКА БОТАНІЧНА НОМЕНКЛАТУРА В АСПЕКТІ ПИТОМИХ ТА ЗАПОЗИЧЕНИХ НАЗВ

19 СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА НАЗВ ДІЯЧА В СУЧАСНІЙ ЧЕСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

20 Структура і семантика деагентивних речень у сучасній чеській літературній мові

21 Українські лексичні запозичення в польській літературній мові

22 СЛОВ’ЯНСЬКІ АВТОХТОННІ ВЛАСНІ ОСОБОВІ ІМЕНА В ЧЕСЬКОМУ АНТРОПОНІМІКОНІ

23 СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ НАЗВ ЕМОЦІЙНО-АФЕКТИВНИХ СТАНІВ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

24 МОВНІ ДОМІНАНТИ ХУДОЖНІХ СТИЛІВ ПОЛЬСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ

25 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ У XVII СТОЛІТТІ (на матеріалі творів Лазаря Барановича)

26 СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА НАЗВ ДІЯЧА В СУЧАСНІЙ ЧЕСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

27 ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЬСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТАМИ – НАЗВАМИ ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ

28 ЧЕСЬКА БОТАНІЧНА НОМЕНКЛАТУРА В АСПЕКТІ ПИТОМИХ ТА ЗАПОЗИЧЕНИХ НАЗВ

29 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНИХ МОВ ШТОКАВСЬКОЇ ДІАСИСТЕМИ

30 КОМПАРАТИВНО-ТИПОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ В КОНТЕКСТІ ЕТИМОЛОГІЧНИХ ГНІЗД ІЗ БЛИЗЬКОЗНАЧНИМИ КОРЕНЯМИ (псл. *pek-, псл. *vīr-/*vōr-, псл. *kyp-/*kvap-/*kop-)

31 ФОНЕТИКА, СЛОВОЗМІНА ТА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС ПОЛЬСЬКОЇ ПЕРИФЕРІЙНОЇ ОСТРІВНОЇ ГОВІРКИ С. КРАСИЛІВСЬКА СЛОБІДКА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

32 ОБРЯДОВА ВЕСІЛЬНА ЛЕКСИКА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

33 Нестабiльнi консонанти у пiвдень ослов\'янських мовах та дiалектах

34 СЛОВОТВІР АД’ЄКТОНІМІВ У СУЧАСНІЙ СЛОВАЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

35 ПОЛЬСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ТА ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ

36 Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської областей

37 СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОЗНАЧАЛЬНИМИ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

38 ЕНАНТІОСЕМІЯ В СУЧАСНІЙ БОЛГАРСЬКІЙ МОВІ

39 СЕРБСЬКА ТА ХОРВАТСЬКА НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНА ЛЕКСИКА

40 Українські лексичні запозичення в польській літературній мові


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)