Украинский язык


Всего работ:662


301 СТРУКТУРА СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ ТВАРИН ТА РОСЛИН

302 НОМІНАЦІЯ ОСОБИ У САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА ТА ВОЛОДИМИРА CАМІЙЛЕНКА

303 ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ ВИЯВИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ПРИСЛІВНОГО ТИПУ

304 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ ДЕТЕРМІНАНТНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

305 СОЦІАЛЬНО ЗУМОВЛЕНІ ІННОВАЦІЇ В ОНОМАСТИКОНІ ЗАКАРПАТТЯ КІН.ХХ-ПОЧ.ХХІ СТ.

306 СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ СИНСЕМАНТИЧНИХ ДІЄСЛІВ

307 ЕПІТЕТИКА УКРАЇНСЬКИХ ВЕСІЛЬНО-ОБРЯДОВИХ ПІСЕНЬ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

308 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ МАРКЕТИНГУ: СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА

309 СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІРОНІЇ У СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ

310 АКТУАЛЬНЕ ЧЛЕНУВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

311 ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ЕКОНОМІКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

312 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ

313 Функціонально-семантична категорія інтенсивності дії

314 ЗАСОБИ СТИЛІЗАЦІЇ РОЗМОВНОСТІ В ПРОЗІ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА

315 ФРАЗЕОЛОГІЯ ГОВІРОК ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ)

316 ПРАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ УКРАЇНИ

317 Інформативно недостатні слова української мови: семантика, функції

318 МОВЛЕННЄВА СТРУКТУРА ОБРАЗУ АВТОРА У ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

319 КІЛЬКІСНІ СПОСОБИ ДІЄСЛІВНОЇ ДІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

320 ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ

321 ЗНАЧЕННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОСТІ ТА СПОСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

322 КОДИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ГАЛИЦЬКИХ ГРАМАТИКАХ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

323 ЛЕКСИЧНА ОСНОВА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ВИДІЛЕННЯ ТА СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ

324 Функціонально-ономасіологічний аналіз дієслів на позначення емоційних станів у сучасній українській літературній мові

325 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДИКАТІВ ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

326 МЕТАФОРА У СФЕРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

327 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ВІД ПРИКМЕТНИКОВИХ ДІЄСЛІВ (СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ)

328 МОВНО-ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦЬ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

329 Засоби тема-рематичного поділу висловлення

330 ЛЕКСИЧНА ІДІОСИСТЕМА В ПОЕЗІЯХ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО

331 СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі художніх творів)

332 ІНТЕРФЕРЕНТНІ ЯВИЩА В УКРАЇНСЬКОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ПІВНІЧНОЇ ДОНЕЧЧИНИ

333 АНТОНІМІЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

334 ДИНАМІКА СКЛАДНО-СУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XI – XVIII СТ.

335 СПЕЦИФІКА АНТРОПОНІМІВ У ХИМЕРНІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ В.Г.ДРОЗДА)

336 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВІТНІХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ (90-І РР. ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

337 ОКАЗІОНАЛІЗМИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

338 МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІРОНІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ

339 ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВОЛЬОВОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ТЕКСТАХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ

340 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД З КОРЕНЯМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ МЕТАЛІВ

341 СЕМАНТИЧНЕ УЗГОДЖЕННЯ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

342 УКРАЇНСЬКОМОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ СЛЕНГ: ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ

343 МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У МОВЛЕННЄВІЙ СТРУКТУРІ м. ХЕРСОНА

344 СЕМАНТИЧНІ Й ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ДІЄСЛІВ СТАВЛЕННЯ ДО ОБ’ЄКТА ТА СУБ’ЄКТА

345 СУБ’ЄКТИВНА МОДАЛЬНІСТЬ У ДІАЛОЗІ ТА ПОЛІЛОЗІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМИ (СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА)

346 ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНА ГРУПА З КОМПОНЕНТОМ „ХАТА” В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ

347 СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНА ТА СТИЛЬОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XVI – XVII СТ.

348 ЛЕКСИЧНИЙ ТА СИНТАКСИЧНИЙ ПОВТОР В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК)

349 ІДІОСТИЛЬ Ю.КЛЕНА У КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАТОРСЬКИХ МОВНИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НЕОКЛАСИЦИЗМУ

350 СЛОВО ЯК СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ В СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОПОВІДІПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)