ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ КУРСАНТІВ СЛІДЧОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ
  • скачать файл:
Название:
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ КУРСАНТІВ СЛІДЧОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ
Альтернативное Название: ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ СЛЕДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД УКРАИНЫ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність проблеми, визначено мету, завдання, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну й практичну значимість одержаних результатів, наведено дані про апробацію роботи та її впровадження у практику.


У розділі 1 “Психологічне вивчення професійно значущих пізнавальних якостей слідчого ОВС у контексті професійної діяльності” надана психологічна характеристика діяльності слідчого ОВС та проаналізовані методологічні підходи до визначення професійно значущих якостей слідчого.


У підрозділі 1.1.Психологічна характеристика діяльності слідчого ОВС” констатується, що характеристика різновидів діяльності є моделлю цієї діяльності. Модель фахівця є певною трансформацією моделі діяльності, оскільки особистість завжди виявляється у діяльності, а отже, й вивчається через діяльність, у якій формуються свідомість, психічні процеси, властивості та якості. Останні, в свою чергу, впливають на діяльність і становлять передумови її адекватного виконання.


Робота слідчого регламентується чинним законодавством, а саме: КПК України, законом України “Про міліцію, наказом МВС України “Про організацію діяльності органів досудового слідства системи Міністерства внутрішніх справ України від 20.02.2006 р. №160, наказом МВС України “Про заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ та попередження надзвичайних подій, пов’язаних із загибеллю й травмуванням особового складу від 16.03.2007 р. №81 та ін.


Діяльність із розслідування злочинів – цілеспрямований процес, метою якого є відтворення дійсної картини події злочину. Її психологічна структура може розглядатись як сукупність основних (пізнавальної, конструктивної, комунікативної, організаційної) та допоміжних (профілактичної та засвідчувальної) різновидів діяльності. Провідною діяльністю слідчого є пізнавальна, всі інші – їй підпорядковані. Так, конструктивна чи комунікативна діяльність є засобами, за допомогою яких здобувається значуща інформація; організаційна – створює оптимальні передумови для взаємодії всіх учасників процесу розслідування, здобуття та фіксації процесуально значущої інформації, необхідної для пізнання сутності злочину; засвідчувальна – надає можливість грамотного та коректного закріплення результатів пізнавальної діяльності шляхом фіксації одержаних матеріалів у відповідних процесуальних документах. Тому професійно-психологічну підготовку слідчого необхідно спрямувати, насамперед, на розвиток пізнавальної сфери: професійного мислення, пам’яті, уваги.


У підрозділі 1.2. “Професіографічний опис діяльності та психограма слідчого ОВС наведені результати вивчення професійно значущих якостей слідчого. Зокрема, проведено експертне опитування 140 слідчих райвідділів ГУ МВС України в Одеській області за допомогою модифікованої Карти структури особистості К.К. Платонова. На цій основі створена орієнтовна психограма слідчого, що включає: пізнавальні якості (уважність, швидкість запам’ятовування, довготривалість пам’яті, точність і швидкість пригадування, розвинене практичне та образне мислення, кмітливість, вдумливість, критичність розуму, розсудливість, допитливість, гнучкість мислення, розвинена інтуїція); емоційно-вольові якості (контроль емоцій, емоційна стійкість, активність, помірна чуттєвість, обдумана та виправдана рішучість, стійкість до невдач, винахідливість у екстремальних ситуаціях); комунікативні якості (добре розвинена, але вибіркова комунікативність, лідерські здібності, середній рівень комформності, низький рівень підозрілості).


Описується здійснене автором психодіагностичне вивчення за допомогою опитувальника Р. Кеттелла (16 PF – 187C) 53 успішних слідчих зі стажем роботи понад 3 роки. Порівняння одержаних емпіричних даних з психограмою слідчого, розробленою на кафедрі юридичної психології Київського національного університету внутрішніх справ, свідчить, що усереднений профіль успішного слідчого знаходиться в межах припустимих значень професійно значущих якостей, за виключенням відхилень фактора “G” – вбік “нормативності поведінки”, “О” – вбік “тривожності” та “Q4” – вбік “розслабленості”. Це свідчить про загальну валідність психограми та її придатність для створення організаційної моделі професійно-психологічної підготовки курсантів слідчої спеціалізації ВНЗ МВС України.


У розділі 2 “Психологічні засади формування професійно значущих пізнавальних якостей слідчого” здійснений аналіз теоретико-методологічних засад і можливостей використання навчально-розвивальних технологій у професійній підготовці фахівців ОВС з метою визначення змісту та особливостей формування професійно значущих пізнавальних якостей у курсантів ВНЗ МВС України.


Зокрема, у підрозділі 2.1. “Використання тренінгових технологій у професійній підготовці фахівців ОВС” на основі узагальнення теоретичних положень щодо тренінгової підготовки та досвіду її використання констатується, що тренінг має істотні переваги перед традиційними формами та видами професійного навчання. Особливого значення це набуває при підготовці фахівців, діяльність яких проходить в складних і напружених ситуаціях.


 


У підрозділі 2.2. Зміст та особливості формування професійно значущих пізнавальних якостей у курсантів ВНЗ МВС України” наданий опис результатів емпіричного вивчення закономірностей розвитку пізнавальних якостей майбутніх слідчих в процесі професійно-психологічної підготовки. Формувальний експеримент здійснений автором на базі факультету підготовки слідчих Одеського державного університету внутрішніх справ; експериментальна група складала 99 осіб, контрольна – 58 осіб. Експериментальна група пройшла повний курс інтенсивних тренінгових занять, спрямованих на формування професійно значущих якостей пізнавальної сфери особистості; у контрольній – навчання проходило в традиційних формах за типовою програмою. Це давало змогу відстежити динаміку особистості в частині професійно значущих якостей в обох групах.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)