Музыкальное искусство


Всего работ:1313601. Ілечко Марина Петрівна Українська фортепіанна сюїта як предмет музикознавчого дис­курсу: історіологічний підхід
Год: 2017

602. Довгалюк Ірина Сергіївна Фонографування народної музики в Україні: іс­торія, методологія, тенденції
Год: 2017

603. Єзерська Анна Святославівна Фортепіанний стиль Д. Шос­таковича у світлі герменевтичного підходу: типологічні та ін­дивідуально-авторські риси
Год: 2017

604. Мірзоян Катерина Олександрівна Мистецтво хорового та сольного во­калу: генезис та еволюційні взаємодії
Год: 2017

605. Годіна Інна Василівна Типологія сонорного інтонування в стильовій поетиці сучасних українських композиторів
Год: 2017

606. Цзян Маньні Полісемія жанру сюїти в творчості К. Дебюссі
Год: 2017

607. Ню Нін Одночастинність як теоретична та історична категорії музикознавства
Год: 2017

608. Лю Кетін Сучасна фортепіанна школа Тай­ваню в аналогіях до європейського мистецтва XX століття
Год: 2017

609. Ду Чжоу Образ автора в камерно-вокальній твор­чості Ф. Шуберта: від поетичного слова до музично-виконав­ської інтерпретації
Год: 2017

610. Ван І Концертно-пе­дагогічна діяльність українських співаків у Китаї XX - початку XXI століття в контексті міжнаціональних зв’язків
Год: 2017

611. Дяченко Юрій Станіславович Естрадно-джазовий напрям баянно-акордеонного мистецтва XX - початку XXI століть: композиторські та виконавські виміри
Год: 2017

612. Сердюк Ярослава Олександрівна Віртуальне як кон­цепт музичної науки
Год: 2017

613. Пеліна Ганна Олександрівна Традиційна музична культура Мараморощини в аспекті етнокультурного пограниччя
Год: 2017

614. Чубак Антоніна Андріївна Позастильові та стильові виміри творчої зрілості композитора
Год: 2017

615. Гомон Тетяна Василівна Ранній період творчості Бориса Лятошинського: наукова реконструкція за матеріалами невідомих і маловідомих джерел 1910-х років
Год: 2017

616. Шурдак Марія Ігорівна Камер­но-інструментальна творчість Дьордя Лігеті: взаємодія техніки композиції та формотворення
Год: 2017

617. Муєдінов Ділявер Меметович Нетрадиційні виконавської прийоми на трубі в контексті історико-художнього розвитку
Год: 2017

618. Яковчук Надія Данилівна Камерно-інструментальні ансамб­лі Олександра Яковчука: жанрово-стильовий аспект
Год: 2017

619. Бардашевська Ярослава Миколаївна Образно-семантичні засади хорової творчості Віктора Степурка (на матеріалі хорів а сареііа)
Год: 2017

620. Гусар Дзвіна Олексіївна Феномен творчості Василя Куфлюка у контексті іннова­ційних методів формування абсолютного слуху музиканта- професіонала
Год: 2017

621. Юсипів Наталія Яківна Літургічний контекст піснеспівів Воскресної утрені (на матеріалі україн­ських нотолінійних ірмологіонів XVII - XVIII ст.
Год: 2017

622. Бондаренко Олена Миколаївна Тока­та в українському фортепіанному мистецтві: ґенеза та шляхи трансформації жанру
Год: 2017

623. Бурель Олександр Володимирович Інструментальні концер­ти К. Сен-Санса в контексті французької жанрової традиції XIX - початку XX століття
Год: 2017

624. Оболенська Марія Михайлівна Фортепіанна творчість Луї В’єрна в аспекті ціннісної теорії стилю
Год: 2017

625. Тан Чжанчен Специфіка трактовки басу в опері XVII - XIX століть: між амплуа та характером
Год: 2017

626. Асатурян Анна Самвелівна Камер­но-вокальний стиль К. Дебюссі у контексті музичного симво­лізму
Год: 2017

627. Вороніна Марія Олексіївна Особливості трактування євангельських сюжетів у фран­цузькій ораторії другої половини XIX ст. крізь призму історії жанру («Дитинство Христа» Г. Берліоза та «Марія Магдали­на» Ж. Массне)
Год: 2017

628. Хорошавіна Олена Анатоліївна Творча особистість Уроша Дойчиновича у контексті сучасного гітарного мистецтва
Год: 2017

629. Пиж’янова Наталія Володимирівна Виконавський хоровий фольклоризм як історичне регіо­нальне явище (на прикладі творчої діяльності П. Демуцького)
Год: 2017

630. Ковбасюк Андрій Михайлович Український пісенний фольклор у професійному форму­ванні вокаліста (на прикладі Львівської вокальної школи другої половини XX - початку XXI століття)
Год: 2017

631. Ван Ченьдо Фортепіанна музика для дітей і про дітей у творчості композиторів Європи та Китаю
Год: 2017

632. Лу Цзе Концептосфери китайської програмної фортепіанної музики XX - початку XXI ст.
Год: 2017

633. Євгеньєва Марія Василівна Формування та розвиток бандурного мистецтва Тернопільщини
Год: 2017

634. Янковська Наталія Олександрівна Творчість Володимира Гронського в контексті традицій української кіномузики
Год: 2017

635. Рябуха Тамара Миколаївна Ви­токи та інтонаційні складові української пісенної естради
Год: 2017

636. Суда Євгенія Леонтіївна Західні впливи в музичному мистецтві Японії періоду Мейдзі (1868 - 1912)
Год: 2017

637. Когут Тетяна Валеріївна Духовні твори Франсіса Пуленка: особливості прочитання сакральних текстів
Год: 2017

638. Загнітко Катерина Миколаївна Гри­горіанський хорал в сучасному науковому дискурсі: іс­торія, теорія, практика
Год: 2017

639. Помпєєва Анна Юріївна Вокальна стилістика у європейській опері малої форми кінця XIX - XX століть
Год: 2017

640. Школяренко Сергій Ігорович Художньо-стильові функції факту­ри в концертних п’єсах для фортепіано з оркестром Ф. Шо­пена
Год: 2017

641. У Хуймінь Оперне інтонування як семантичний феномен: вокально-виконав­ський аспект
Год: 2017

642. Забара Максим Володимирович «Лейпцизька традиція» у європейській музичній освіті середини XIX - початку XX століття (на прикладі київської піа­ністичної школи)
Год: 2017

643. Ферендович Мар’яна Василівна Диригентське мистецтво в музичному просторі Львова пер­шої третини XX століття (джерелознавчий аспект)
Год: 2017

644. Корчинська-Яскевич Божена Мирославівна Витоки і становлен­ня професійної сопілкової культури в просторі українського інструменталізму
Год: 2017

645. Ян Веньянь Категорія піанізму у контексті виконавської типології фортепіанної творчості
Год: 2017

646. Баланко Орися Миколаївна Українська камерно-вокальна музика кінця XX - початку XXI ст. як виконавський фено­мен
Год: 2017

647. Грицюк Олеся Ярославівна Жанровий синтез в камерно-вокальній музиці першої третини XX століття (на прикладі творів М. Равеля, П. Гінде- міта, С. Прокоф’єва, Ф. Пуленка)
Год: 2017

648. Анисимов Максим Владимирович. Исполнительское мастерство как проблема теории и практики искусства игры на духовых инструментах
Год: 2016

649. Бакуто Светлана Викторовна. Организация художественного пространства в искусстве итальянского барокко: concerti grossi А. Корелли и архитектурный ансамбль
Год: 2016

650. Балановская Татьяна Павловна. Богослужебно-певческая практика старообрядческих общин юга Дальнего Востока России: исторические, уставные и исполнительские аспекты
Год: 2016ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)