Музыкальное искусство


Всего работ:1313501. Седюк Ігор Олегович Тенденції розвитку ансамблю для двох фортепіано в музиці XX століття
Год: 2018

502. Малий Дмитро Миколайович Спе­цифіка композиторського мислення в музиці останньої третини XX - початку XXI століть
Год: 2018

503. Лю Нін Рефлексія у вокальній музиці XX століття (на матеріалі творчості Д. Шостако­вича і Б. Лятошинського)
Год: 2018

504. Лю І Персоніфікація музичного вислову як виконавська проблема (на матеріалі камерно- вокальної музики китайських композиторів XX століття)
Год: 2018

505. Кучеренко Станіслав Ігорович Шляхи становлення та розвитку української скрипкової школи
Год: 2018

506. Косенко Галина Григорівна Темб­рова семантика альта у творчості харківських компози­торів 1960 - 2000-х років
Год: 2018

507. Копелюк Олег Олексійович Фортепіанна творчість Івана Карабиця: феноменоло­гія стилю
Год: 2018

508. Касьяненко Марія Андріївна Життя та творчість Є. Мірошниченко: джерелознавчий аспект
Год: 2018

509. День Кай Юань Камерно-вокальна мініатюра у творчості китайських композиторів 1980 - 90-х років: жанрова стилістика
Год: 2018

510. Воскобойнікова Вікторія Володимирівна Творча діяль­ність П. Г. Чеснокова в контексті православної музичної культури кінця XIX - 1-ї половини XX ст.
Год: 2018

511. Савайтан Ольга Георгіївна Фортепіанна творчість Макса Регера в контексті ідей мистецтва австро-німецького пізнього романтизму
Год: 2018

512. Яцковська Анастасія Олександрівна Симфонії Ігоря Стравинського: від традиції до “творення жанру”
Год: 2018

513. Чайковська Ксенія Іванівна Ансамбль скрипалів в жанровій системі музично-виконавського мистецтва
Год: 2018

514. Стоянова Анна Дмитрівна Нові жанрові парадиг­ми творчості українських композиторів останніх десяти­літь XX - початку XXI століть
Год: 2018

515. Лазаревич Євгенія Юріївна Візантійський хор М. Антоновича в контексті євро­пейського хорового виконавства другої половини XX ст.
Год: 2018

516. Матвіїв Георгій Васильович Звукообразні засади сучасної бандурної творчості: інструментально-вико­навський авторський підхід
Год: 2018

517. Стрильчук Олена Степанівна Ком­позиторська поетика Олів’є Мессіана у світлі концеп- тологічного підходу
Год: 2018

518. Немченко Катерина Вікторівна Літургічна символіка в оперній музиці XIX - XXI століть (на матеріалі творчості росій­ських та українських композиторів)
Год: 2018

519. Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівна Автопоезіс артиста мюзиклу як творчий феномен та предмет музикознавчого дискурсу
Год: 2018

520. Зотов Денис Ігорович Виконавство на саксофоні в системі музичного мистецтва XX століття
Год: 2018

521. Чистякова Наталя Вікторівна Ансамблі за участі скрипки в Україні 1990 - 2010-х років: генезис, стилістика, форми репрезентацій
Год: 2018

522. Снітко Ярослава Олексіївна Камерно-інструментальна творчість Бенджаміна Бріттена: жанрово-стильові параметри
Год: 2018

523. Ці Мінвей Жанрово-стильові пріоритети професійної підготовки вокалістів Китаю на етапі глобалі­зації
Год: 2018

524. Лі Цін Камерно-вокальна творчість Клода Дебюссі: принципи роботи з поетичним текстом
Год: 2018

525. Шнур Іванна Володимирівна Пісенний шлягер як феномен популярної музики другої половини XX - початку XXI століть (на матеріалі радянської та пострадянської естради)
Год: 2018

526. Хмель Наталія Василівна Специфіка бандурних пере­кладень музики бароко: виконавсько-текстологічний аспект
Год: 2018

527. Битко Ольга Сергіївна Феномен те­атральності в композиторській поетиці С. Прокоф’єва
Год: 2018

528. Гань Сяосюе Образ та смисл як категорії фортепіанно-виконавського мислення
Год: 2018

529. Повзун Людмила Іванівна Камерність як жанрово-стильо­ва парадигма інструментально-ансамблевої творчості
Год: 2018

530. Різаєва Ганна Євгенівна Опери Франсіса Пулен­ка: художній світ та проблема його цілісності
Год: 2018

531. Ма Сінсін Текстологічні засади виконавської інтерпретації у фортепіанній твор­чості (від стилістичного змісту до семантичної типології)
Год: 2018

532. Агогическая организация как отражение исполнительского стиля В.В. Софроницкого: на примере его звукозаписей Комаровских, Григорий Владимирович
Год: 2018

533. Богослужебно-певческое искусство русского зарубежья: Германия 1940 - 60-х годов Садикова, Екатерина Николаевна
Год: 2018

534. Хафізова Ганна Олександрівна Стильові особливості перетворен­ня поезії Олександра Пушкіна у вокальних циклах
Год: 2017

535. Су Юйчен Композицій­но-драматургічні особливості китайських програмних концертів для соліста з оркестром традиційних інстру­ментів
Год: 2017

536. Долинська Лариса Леонідівна Дитя­чий хор як виконавський феномен в жанровій систе­мі музичного мистецтва
Год: 2017

537. Александрова Оксана Олександрівна Вокаль­но-хоровий стиль Г. Свиридова: духовно-семантичний підхід
Год: 2017

538. Хань Кай Феномен камерно­го вокального виконавства у взаємодії української та китай­ської національних шкіл
Год: 2017

539. Абдинуров Алиби Куттымбетович. Принципы формообразования и оркестрового письма в симфонических кюях композиторов Казахстана
Год: 2017

540. Выбыванец Элеонора Васильевна. Визуализация музыкального пространства в современном искусстве: методологический аспект
Год: 2017

541. Гостева Анна Михайловна. Русский авангард начала XX века: некоторые музыкально-эстетические тенденции и принципы
Год: 2017

542. Кондратьева Татьяна Геннадьевна. Типология народных песен литературного происхождения в контексте музыкального фольклора Пензенской области
Год: 2017

543. Красковская Татьяна Викторовна. Кантатно-ораториальное творчество композиторов Советской Карелии (1920 - 1980-е годы)
Год: 2017

544. Линь Цзы Ин. Фортепианное творчество Сергея Слонимского в контексте школы исполнительского мастерства: диалектика традиции и новаторства
Год: 2017

545. Махан Вера Владимировна. «Домра в России: истоки и возрождение»
Год: 2017

546. Рыбакова Надежда Эдуардовна. Наследие В. Ф. Комарова в контексте русской духовно-музыкальной культуры второй половины XIX века
Год: 2017

547. Шевченко Тетяна Олександрівна Фортепіанні сонати М. К. Метнера у художньому просторі європейської музики кінця XIX - по­чатку XXI століть
Год: 2017

548. Дьяконова Варвара Егоровна. «Музыкальные инструменты народа саха в свете классических типологий»
Год: 2017

549. Жалеева Рената Раильевна. Испанская светская полифоническая песня XV – XVI веков в контексте взаимодействия культур
Год: 2017

550. Захаров Юрий Константинович. Мелодия в контексте интонационного и линеарно-гармонического развертывания лада
Год: 2017ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)