Гистология, цитология, эмбриология


Всего работ:17221. Макарова Марія Борисівна Морфологічні зміни тканин рогівки при експериментальному кератиті за умов впливу наночастинок срібла
Год: 2021

2. Шамрай Дмитро Вікторович Структурні зміни у яєчнику щурів при моделюванні передпухлинного стану та його гормональної корекції
Год: 2021

3. Міронов Євгеній Вікторович Структурні зміни в шкірі після термічного опіку та їх корекція колоїдно-гіперосмолярним розчином (експериментальне дослідження)
Год: 2021

4. Рекун Тетяна Олександрівна Порівняльна морфологічна характеристика клітинних диферонів епітелію стравохідно-шлункового переходу у пренатальному онтогенезі людини
Год: 2021

5. Крамаренко Денис Русланович Морфофункціональна характеристика великих слинних залоз щурів в нормі та після дії метакрилату
Год: 2021

6. Чернова Ольга Николаевна. Особенности строения и репаративного гистогенеза поперечнополосатой скелетной мышечной ткани у мышей с генетически обусловленным дефицитом дисферлина
Год: 2021

7. Отлыга Дмитрий Александрович. Морфологическая и иммуногистохимическая характеристика каротидного клубочка человека
Год: 2021

8. Шегедін Анастасія Юріївна Морфофункціональні та лектиногістохімічні особливості яєчок потомства щурів, що розвивалося за умов експериментального гіпо- та гіпертирозу материнського організму
Год: 2020

9. Кліш Ірина Петрівна Морфофункціональні зміни в легенях при експериментальній гострій нирковій недостатності та шляхи їх корекції
Год: 2020

10. Оленєва Віра Дмитрівна Функціональна роль ацетилювання а-тубуліну при роз­витку стрес-індукованої аутофагії у Arabidopsis thaliana
Год: 2019

11. Яременко Лілія Михайлівна Змі­ни у корі півкуль великого мозку за умов моделювання ішемії та імунокорекції (імуногістохімічне дослідження)
Год: 2019

12. Гуменюк Алла Володимирівна Морфологічні зміни гіпокампу при реактивації вірусу простого герпесу 1 типу на тлі експери­ментального геморагічного інсульту та фармакокорекції
Год: 2019

13. Козеко Людмила Євгенівна Роль молекулярних шаперонів у фенотипічній пластичності рослин
Год: 2019

14. Стасик Олег Володимирович Молекулярні механізми вуглецевої катаболітної регуляції та гомеостазу пероксисом у мети- лотрофних дріжджів
Год: 2019

15. Довгань Ірина Магсумівна Структурно-метаболічна характе­ристика демієлінізуючого процесу при геморагічному інсульті та шляхи його корекції
Год: 2019

16. Медицька Аліна Костянтинівна Гістофункціональна характеристика слизової оболонки спинки язика в нормі та за умов впливу метакрилату
Год: 2019

17. Кузь Уляна Василівна Морфофункціональні зміни в легенях при ранній стабілізації переломів на тлі множинної скелетної травми та шляхи їх корекції
Год: 2019

18. Зіненко Дмитро Юрійович Роль порушень мікро- циркуляції у розвитку морфологічних змін підшлункової залози та печінки при експериментальному гострому пан­креатиті
Год: 2018

19. Тимошенко Юлія Володимирівна Морфо-функціональні особливості слизової оболонки твердого піднебіння за умов експерименталь­ної ксеростомії
Год: 2018

20. Скотаренко Тетяна Анатоліївна Вплив кріоконсервованої плаценти на морфофункціо- нальний стан надниркових залоз в нормі та при експе­риментальному перитоніті
Год: 2017

21. Булавін Ілля Володимирович Особливості морфогенезу коренів Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. в культурі in vitro за умов кліностатування
Год: 2017

22. Гудлетт Тетяна Олександрівна. Онтогенетичні перебудови камер серця ембріонів курки в систолі та діастолі й плодів людини у термін 9-13 тижнів гестації
Год: 2015

23. Семенюк Тетяна Олексіївна. Морфологічні особливості клапанів серця в пренатальному періоді розвитку, дітей віком до 1 року та у людей зрілого віку
Год: 2015

24. Азнаурян Смбат Арташесович. Научное обоснование комплекса мероприятий по охране здоровья взрослого населения Республики Армения
Год: 2014

25. Акиншевич Ігор Юрійович. Пренатальний органогенез нирок щурів, що розвиваються в умовах прийому вагітними самками інгібіторів АПФ і блокаторів кальцієвих каналів
Год: 2014

26. Овсепян Аргам Норайрович. Комплексная экспертная оценка дефектов медицинской помощи с учетом возможности развития синдрома эмоционального выгорания
Год: 2014

27. Шабоян Камо Рафикович. Организация хирургической помощи в лечебно-эвакуационной системе в горных условиях во время локальных войн (по материалам РА)
Год: 2014

28. М А Т В І Є Н К О М А Р І Я Г Р И Г О Р І В Н А МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГІПОТАЛАМО-ГОНАДНОГО КОМПЛЕКСУ ЩУРІВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ КІССПЕПТИНЕРГІЧНОЇ ТА α- АДРЕНЕРГІЧНОЇ СИСТЕМ І МЕЛАТОНІНУ
Год: 2014

29. Лунев, Михаил Анатольевич. КОРРЕКЦИЯ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОДОНТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Год: 2013

30. Безгин, Артем Вячеславович. Сравнительная оценка влияния ритуксимаба и инфликсимаба на показатели иммунного статуса в синовиальной жидкости и клиническую симптоматику у больных ревматоидным артритом
Год: 2012

31. Миронов, Александр Николаевич. Экспериментально-клиническое обоснование выбора стратегии профилактики гриппозной инфекции в период подготовки к пандемии
Год: 2010

32. Никитина Татьяна Николаевна. Стимуляция иммунного ответа препаратами цитокинов и их стандартизация
Год: 2010

33. Агафонов Алексей Сергеевич. Роль тахикининов и опиоидного нейропептида в механизмах развития атопического дерматита у детей.
Год: 2009

34. Алекперов Эмин Акифович. Продукция и эффекты внеклеточных БТШ70 в популяциях иммунокомпетентных клеток
Год: 2009

35. Алексеев Сергей Михайлович. Оценка факторов, влияющих на эффективность мобилизации гепомоэтических стволовых клеток при трансплантации
Год: 2009

36. Антонова Татьяна Николаевна. Интраназальная иммунотерапия аллергического ринита
Год: 2009

37. Артамонов Сергей Александрович. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИММУНОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ИММУННЫЙ СТАТУС И ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МЫШЕЙ
Год: 2009

38. Атаманов Виктор Александрович. Динамика изменений параметров гемостаза при трансплантациях гемопоэтических стволовых клеток у больных острыми лейкозами
Год: 2009

39. Баженов Алексей Иванович. Совершенствование методов иммунодетекции НВsАg - мутантов вируса гепатита В
Год: 2009

40. Баранова Надежда Ивановна. Иммунные механизмы в патогенезе аллергических заболеваний дыхательных путей, обусловленных бактериальной сенсибилизацией, и их роль в оптимизации методов иммунотерапии
Год: 2009

41. Башкатова Юлия Николаевна. IL-4d2 - альтернативная форма IL-4: изучение структуры и разработка тест-системы
Год: 2009

42. Бедулева Любовь Викторовна. Идиотип-антиидиотипические взаимодействия как механизм индукции и развития аутоиммунных реакций
Год: 2009

43. Безпалько Юлия Владимировна. Сравнительная клинико-иммунологическая оценка эффективности использования бестима и беталейкина в терапии хронической гонококковой инфекции мочеполовых органов у женщин
Год: 2009

44. Белкина Ирина Николаевна. Организация лечебно-диагностической помощи студентам с сезонным аллергическим ринитом на основе внедрения неинвазивных технологий аллерген-специфической иммунотерапии
Год: 2009

45. Бельтюкова Анна Станиславовна. Содержание и синтез уитокинов при псориазе
Год: 2009

46. Бжедугова Елена Русланбековна. Аллергенспецифическая иммунотерапия атопических заболеваний сублингвальными формами аллергенов
Год: 2009

47. Бичекуева Фатима Хаджимуратовна. Эффективность КВЧ -терапии в комплексном лечении больных бронхиальной астмой в условиях горного климата
Год: 2009

48. Бондарева Галина Петровна. Астматическая триада. Пути формирования. Терапевтические подходы
Год: 2009

49. Борзенко Елена Владимировна. Оптимизация лечения эктопии шейки матки методом иммуномодулирующей терапии
Год: 2009

50. Бречка Алексей Васильевич. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИТОКИНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
Год: 2009ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)