Политические институты, процессы, технологии


Всего работ:938101. Чекменев Дмитрий Сергеевич. Конструирование общественно-политического дискурса в современной российской публичной политике
Год: 2020

102. Чжан Янь. «Политика Китайской Народной Республики и Российской Федерации в области высшего образования в условиях его реформирования: общее и особенное»
Год: 2020

103. Розік Марія Василівна Мобілізаційні чинники електоральної участі громадян України на парламентських виборах 1998–2019 рр.
Год: 2020

104. Михальська Валерія Владиславівна Політика управління постконфліктними територіями
Год: 2020

105. Войчук Аліна Юріївна Особливості інституту президентства за різних форм республіканського правління
Год: 2020

106. Лубінець Дмитро Валерійович Лобізм у політичній системі: закордонний досвід для України
Год: 2020

107. Чепель Максим Олександрович Метод підтримання потрібного рівня інформаційно-психологічної безпеки особового складу формувань Національної гвардії України при виконанні завдань із забезпечення громадської безпеки
Год: 2020

108. Забавська Христина Юріївна Особливості становлення та функціонування системи стримувань і противаг між гілками влади в умовах демократизації політичної системи України
Год: 2020

109. Бочаров Юрий Борисович. Участие граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иного государства в выборах в федеральные органы власти: политико-правовой анализ
Год: 2019

110. Данилова Елена Александровна. Политика инноваций в стратегии формирования национального бренда России на примере оборонно-промышленного комплекса
Год: 2019

111. Дьякова Людмила Владимировна. Эволюция демократии и формирование современной модели общественно-политического развития: опыт Чили
Год: 2019

112. Камалетдинова Алсу Исламовна. Информационно-коммуникативные технологии вовлечения российских граждан в избирательный процесс
Год: 2019

113. Керимов Александр Алиевич. Институт парламентаризма в легитимации политической власти в современной России: акторы, стратегии, ресурсы
Год: 2019

114. Маковский Андрей Андреевич. Государственно-конфессиональные отношения в региональном политическом процессе (на примере Саратовской области)
Год: 2019

115. Манцуров Степан Олегович. Институт политической оппозиции в условиях демократических преобразований в современной России: становление и тенденции развития
Год: 2019

116. Мирзаханов Джабраил Гасанович. Процесс политизации мусульманского сообщества в постсоветской России
Год: 2019

117. Овсепян Ваге Вачеевич. Место и роль неправительственных организаций (НПО) в государствах Южного Кавказа: сравнительный анализ
Год: 2019

118. Окунев Игорь Юрьевич. Столица государства как политический институт: типы и функции
Год: 2019

119. Фантров Павел Петрович. Политические технологии взаимодействия институтов государства и гражданского общества в процессе обеспечения национальной безопасности России
Год: 2019

120. Черепанова Дарина Алексеевна. Эволюция политического имиджа России в средствах массовой информации современной Италии
Год: 2019

121. Шафраньош Олексій Іванович Ха­рактерні особливості феномену контркультури в контексті суспільно-політичних процесів у США в 50 - 70 рр. XX ст.
Год: 2019

122. Євтухова Ганна Юріївна Саботаж у політичному процесі: український контекст
Год: 2019

123. Рижук Олександр Миколайович Інформаційна безпека України в умовах глобалізаційних викликів та гібридної війни
Год: 2019

124. Євсюкова Анастасія Володимирівна Громадянська освіта як чинник розвитку демократії: досвід Республіки Польща та України
Год: 2019

125. Червеняк Кристина Тарасівна Вплив етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в Україні
Год: 2019

126. Кисленко Роман Вікторович Осо­бливості трансформації гібридного політичного режиму
Год: 2019

127. Дяченко Ольга Вікторівна Мовно-маніпулятивні стратегії та тактики в сучасному політичному процесі
Год: 2019

128. Поліщук Олег Олександрович Виборчі технології в Україні: специфіка застосування та головні тенденції розвитку
Год: 2019

129. Савельєва Тетяна Павлівна Суспільні рухи як чинник держа­вотворення: політико-інституційний вимір
Год: 2019

130. Козачук Олег Олександрович Національне питання у внутрішній політиці США та Канади: порівняльний ана­ліз
Год: 2019

131. Петренко Ігор Ігорович Аналітичні центри як суб’єкти формування публічної політики
Год: 2019

132. Олещук Петро Миколайович Новітні політичні технології інформа­ційного впливу
Год: 2019

133. Іванова Анастасія В’ячеславівна Політична толерантність як імпера­тив процесу забезпечення соціально-політичної стабіль­ності
Год: 2019

134. Назарук Наталія Вікторівна Становлення інституту омбудсмана у сучасному політич­ному процесі України в контексті зарубіжного досвіду
Год: 2019

135. Худик Ганна Олександрівна Стратегії іміджевої політичної комунікації як механізм антикризової стабілізації транзитивних політич­них систем
Год: 2019

136. Шелемба Марта Михайлівна Особли­вості процесу націоналізації партійної системи України: теоретичний та емпіричний виміри
Год: 2019

137. Хорішко Лілія Сергіївна Інституціоналізація еліти в процесах модернізації політичної системи України
Год: 2019

138. Вархов Галина Василівна Партійно-політичне структуруваиня Свропейського пар­ламенту: організаційне оформлення та чинники впливу
Год: 2019

139. Гринько Олександра Ігорівна Регіональна політика Європейського Союзу
Год: 2019

140. Піддубний Сергій Анатолійович Державна політика у сфері соціально­го захисту сім’ї в умовах суспільно-політичної кризи України (на прикладі Донецької області)
Год: 2019

141. Рябченко Евеліна Василівна Європе­їзація міграційної політики Республіки Кіпр
Год: 2019

142. Герасимович Вадим Анатолійович Переговори як спосіб врегулювання політичних конфліктів
Год: 2019

143. Алієв Аббас Мамед огли Сервісна політика держави: принципи та механізми реалізації
Год: 2019

144. Коч Світлана Вадимівна Транскордонні простори та спільноти в політичному процесі: кліважі локальності
Год: 2019

145. Годний Сергій Петрович Інститут лобізму в політиці як чинник демократизації українського суспільства
Год: 2019

146. Швець Світлана Леонідівна Сучасний міграційний процес: позитивні та негативні наслідки для європейських країн
Год: 2019

147. Ярош Ярослав Богданович Полі­тична конкуренція парламентських партій
Год: 2019

148. Горло Наталя Віталіївна Функціо­нальні та концептуальні моделі політики іредентизму
Год: 2019

149. Моцик Олександр Федорович Інституційні чинники модернізації україн­сько-польських відносин у гуманітарній сфері в умовах процесів євроінтеграції
Год: 2019

150. Зельманович Іван Іванович Політичні механізми врегулювання заморожених кон­фліктів сучасності
Год: 2019ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)