Алгебра и теория чисел


Всего работ:631. Грушка Ярослав Іванович Теоретико-множинні методи в релятивістській кінематиці
Год: 2024

2. Лукашова Тетяна Дмитрівна Групи з обмеженнями на узагальнені норми заданих систем підгруп
Год: 2021

3. Кирчей Іван Ігорович Узагальнені обернені матриці над тілом кватерніонів та їх застосування
Год: 2021

4. Гаталевич Андрій Іванович Редукція матриць над кільцями Безу та пов’язані з ними задачі теорії кілець і модулів
Год: 2021

5. Десятерик Олександра Олександрівна Будова варіантів напівгруп
Год: 2021

6. Микицей Оксана Ярославівна Граткозначні предикати на неперервних напівгратках
Год: 2021

7. Тарасевич Алла Валеріївна Класифікація функційних рівнянь і тотожностей на тернарних квазігрупах
Год: 2021

8. Десятерик Олександра Олександрiвна Будова варiантiв напiвгруп
Год: 2021

9. Попович Дмитро Романович Узагальнення контракцій Іньоню–Вігнера і ліївськи ортогональні оператори
Год: 2021

10. Дмитренко Сергій Олександрович Двосимвольні системи кодування чисел, пов’язані з ланцюговими дробами, та їх застосування
Год: 2021

11. Герасимова Тетяна Григорівна Лінійно-алгебраїчні методи в теорії операторів
Год: 2020

12. Заціха Ярослав Володимирович Зображення напівгруп малих порядків
Год: 2020

13. Маслова Юлія Петрівна Тополого-метрична та фрактальна теорія двоосновного G2-зображення чисел і її застосування
Год: 2020

14. Тилищак Олександр Андрійович Матричні зображення скінченних груп над комутативними локальними кільцями та їх застосування
Год: 2020

15. Безущак Оксана Омелянівна Структурна теорія та асимптотичні конструкції локально матричних алгебр
Год: 2020

16. Пипка Олександр Олександрович Нільпотентність та її уза­гальнення в деяких алгебраїчних структурах
Год: 2019

17. Старкова Еліна Михайлівна Матричні зображення прямих добутків симетричних напівгруп другого степеня
Год: 2019

18. Подолян Ірина Віталіївна Матричні зображення постійного жорданового типу абелевих та діедральних груп
Год: 2019

19. Окуратовський Руслан Вячеславович Ідеали бімодальних особливостей плоских кривих
Год: 2019

20. Фриз Ірина Василівна Ортогональність багатомісних операцій та ал­горитми їх побудови
Год: 2019

21. Шелепало Галина Василівна Класи­фікація квазігрупових функційних рівнянь і тотожностей мінімальної довжини
Год: 2019

22. Ілаш Надія Борисівна Асимптотична поведінка рядів Пуан­каре алгебр 5£2-інваріантів
Год: 2019

23. Ладзоришин Наталія Богданівна Еквівалентність матриць над квадратичними кільцями та матричні рівняння
Год: 2019

24. Цімболинець Руслана Федорівна Бімономіальні матриці над комутативними кільцями
Год: 2018

25. Федорова Марія Вікторівна. Автоматні дії вільних добутків груп
Год: 2018

26. Сисак Катерина Ярославівна. Локально нiльпотентнi алгебри Лi диференцiювань комутативних кiлець.
Год: 2018

27. Цімболинець Руслана Федорівна. Бімономіальні матриці над комутативними кільцями
Год: 2018

28. Тоічкіна Олена Олександрівна Напівгрупи ендоморфізмів деяких класів бінарних від­ношень
Год: 2018

29. Климчук Тетяна Володимирівна Канонічні матриці та їх застосування
Год: 2018

30. Плакош Андріяна Іванівна Застосування матричних задач в те­орії груп
Год: 2018

31. Сисак Катерина Ярославівна Локально нільпотентні алгебри Лі диференціювань ко­мутативних кілець
Год: 2018

32. Гавран Володимир Семенович Модулі Коена-Маколея над поверхне­вими особливостями й категорні розв’язання особливих кривих
Год: 2018

33. Федорова Марія Вікторівна Автоматні дії віль­них добутків груп
Год: 2018

34. Карвацький Дмитро Миколайович Представлення дійсних чисел за допомогою узагальнених послідовностей Фібоначчі та їх застосу­вання
Год: 2018

35. Климчук Тетяна Володимирiвна Канонiчнi матрицi та їх застосування
Год: 2018

36. ФЕДОРОВА МАРIЯ ВIКТОРIВНА АВТОМАТНI ДIЇ ВIЛЬНИХ ДОБУТКIВ ГРУП
Год: 2018

37. Бохонко Василина Василівна Стабільний ранг і його узагальнення у кіль­цях Безу
Год: 2017

38. Саган Андрій Вікторович Редукція матриць над кільцями Безу
Год: 2017

39. Петечук Юлія Василівна Гомоморфізми матричних груп над асоціативними кільцями
Год: 2017

40. Позднякова Інна Володимирівна Структура напівгруп часткових бієкцій зліченних впорядкованих множин
Год: 2017

41. Жучок Юрій Володимирович. Напівгрупи ендоморфізмів алгебраїчних систем
Год: 2017

42. Гайдук Вікторія Андріївна. Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса
Год: 2017

43. Жучок Юлія Володимирівна. Відносно вільні тріоїди
Год: 2017

44. Бортош Марія Юліївна Лінійно-алгебраїчні властивості кате­горій мономіальних матриць над локальними кільцями
Год: 2017

45. Ісаєва Тетяна Миколаївна Одне кодування дійсних чисел засобами нескінченного алфавіту і його за­стосування
Год: 2017

46. Зубарук Олеся Валеріївна. Про класифікацію пар потентних матриць з додатковими співвідношеннями
Год: 2016

47. Степух Віталій Васильович. Централізатори елементів і абелеві підалгебри в алгебрах Лі диференціювань
Год: 2016

48. Гнатюк Олена Маратівна. Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми
Год: 2016

49. Гайдук Вiкторiя Андрiївна РЕБЕРНО-ЛОКАЛЬНI ДЕФОРМАЦIЇ ДОДАТНИХ КВАДРАТИЧНИХ ФОРМ ТIТСА
Год: 2016

50. Лелеченко Андрій Володимирович. Арифметичні функції, асоційовані з експонентними дільниками
Год: 2015


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)