Радиобиология


Всего работ:59251. Пустовалова Маргарита Витальевна. Ранние и отдаленные эффекты воздействия рентгеновского излучения в малых дозах в мезенхимальных стволовых клетках человека
Год: 2018

52. Чижов Константин Алексеевич. Обеспечение мониторинга доз внешнего облучения персонала с помощью информационно-аналитических систем
Год: 2018

53. Шошина Регина Ринатовна. Влияние хронического облучения на морфофизиологические показатели моллюска вида Bradybaena fruticum при радиоактивном загрязнении 90Sr
Год: 2018

54. Гресько Марина Володимирівна Психофізіологічна характе­ристика змін особистості та оцінка сприйняття радіаційно­го ризику після Чорнобильської катастрофи
Год: 2018

55. Зигало Віктор Миколайович Вплив інкорпорованого 137Cs і 4а/4Ь полімор­фізму гена еі^ на ІІО-синтазну активність ендотелію та корекція її порушень у дітей
Год: 2018

56. Прохорова Євгенія Михайлівна Особливості радіобіологічних ефектів у потомства щурів, що зазнали впливу інкорпорованого 131І
Год: 2018

57. Цибулін Олександр Сергійович Біологічні ризики низькоінтенсивного мікрохвильового випроміню­вання та метаболічні шляхи їх реалізації на моделі емб­ріогенезу
Год: 2018

58. Геник-Березовська Софія Олександрівна Значення поліморфізму генів репарації ДНК XRCC1 та XPD у дестабі­лізації геному соматичних клітин у хворих на рак щитопо­дібної залози, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
Год: 2018

59. Куц Костянтин Володимирович Нейрокогнітивний дефіцит при хронічній цереброваску- лярній патології в осіб, які зазнали дії іонізуючого випро­мінювання в діапазоні малих доз внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи
Год: 2018

60. Донов Павел Николаевич. Полиморфизмы генов, регулирующих иммунный ответ и антиоксидантную систему, как биомаркеры радиочувствительности
Год: 2017

61. Донов Павел Николаевич. Полиморфизмы генов, регулирующих иммунный ответ и антиоксидантную систему, как биомаркеры радиочувствительности
Год: 2017

62. Ковалев Иван Игоревич. Оценка эффективности использования сорбентов, предназначенных для выведения радионуклидов из организма животных
Год: 2017

63. Чурюкин Роман Сергеевич. Закономерности формирования биологических эффектов при -облучении семян ячменя
Год: 2017

64. Косарчук Ольга Вікторівна Радіологічна ефективність агрохімічних контрзахо­дів в умовах Українського Полісся на пізній фазі радіаційних аварій
Год: 2017

65. Іллєнко Володимир Віталійович Трансформація фізико-хімічного стану радіонуклідів у ґрунті та їх надходження до сільськогосподарських рослин за впливу комплексних бактеріальних препаратів
Год: 2017

66. Данченко Максим Миколайович Зміни протеому насіння в умовах чорнобильської зони від­чуження
Год: 2017

67. Незговорова Галина Андріївна Клініко-морфологічні особливості захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки в осіб, які виконували радіацій­но-небезпечні роботи на об’єкті «Укриття»
Год: 2017

68. Гапєєнко Дар’я Дмитрівна Особливості біологічних ефектів за умов поєдна­ного впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких ме­талів у клітинах in vitro
Год: 2017

69. Байгазинов Жанат Абылканович. Исследование параметров перехода 239+240Pu, 241Am, 137Cs, 90Sr и 3Н в организм некоторых видов сельскохозяйственных животных и птиц в условиях Семипалатинского испытательного полигона
Год: 2016

70. Васильев Роман Олегович. Радиопротекторные свойства и терапевтическая эффективность "Монклавит-1"
Год: 2016

71. Далечина Александра Владимировна. Разработка моделей и алгоритмов для расчетов потоков излучения медицинских электронных ускорителей
Год: 2016

72. Карабут Мария Михайлована. Лазерный фототермолиз слизистой оболочки полости рта
Год: 2016

73. Лукашенко Сергей Николаевич. Радиоэкологическое обоснование возвращения территорий семипалатинского испытательного полигона в хозяйственное использование: фундаментальные и прикладные аспекты
Год: 2016

74. Лунёв Александр Сергеевич. Экспериментальное обоснование возможности применения 68Ga-цитрата для визуализации воспалительных процессов методом позитронно-эмиссионной томографии
Год: 2016

75. Нураев Хайриддин Эмомович. Миграция естественных радионуклидов по кормовым цепочкам в местах добычи и переработки минерального сырья
Год: 2016

76. Павлов Александр Николаевич. Исследование радиобиологических показателей эффективности экспериментально-производственного процесса радиационной обработки сельскохозяйственной продукции растительного происхождения
Год: 2016

77. Сарапульцева Елена Игоревна. Прямые и отдаленные эффекты радиационного облучения у простейших и ракообразных
Год: 2016

78. Соловьев Алексей Николаевич. Исследование особенностей формирования поглощённых доз при адронной лучевой терапии и разработка прикладного программно-алгоритмического
Год: 2016

79. Сотникова Надежда Александровна. Эффективность реабилитационных мероприятий на радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных территориях в отдаленный период после аварии на чернобыльской АЭС
Год: 2016

80. Шуленина Лилия Викторовна. Изучение экспрессии микроРНК, модулирующих функциональную активность Р53-зависимой системы защиты генома, при формировании отдаленных последствий радиационного воздействия у экспериментальных животных и человека
Год: 2016

81. Тугай Андрій Васильович. ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ҐРУНТОВІ МІКРОМІЦЕТИ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС
Год: 2016

82. Виноградова Юлия Вячеславовна. Исследование повреждения и процессов восстановления сетчатки глаза мышей после облучения ускоренными протонами и действии метилнитрозомочевины
Год: 2015

83. Евстратова Екатерина Сергеевна. Синергизм и восстановление клеток после комбинированного действия химических агентов с ионизирующим излучением или гипертермией
Год: 2015

84. Лебедева Жанна Сергеевна. Формирование дозных распределений в протонной онкоофтальмологии
Год: 2015

85. Ляпунова Елена Романовна. Относительная биологическая эффективность альфа-облучения хлореллы при различных условиях культивирования клеток
Год: 2015

86. Макарчук Виктория Михайловна. Радиобиологические эффекты модификаторов эндогенного синтеза оксида азота
Год: 2015

87. Малушко Антон Викторович. Влияние гамма-облученного зернофуража на белых крыс и полученное от них потомство
Год: 2015

88. Матчук Ольга Николаевна. Влияние ионизирующих излучений и противоопухолевых препаратов на клетки SP линии В16 меланомы и линии MCF-7 аденокарциномы молочной железы
Год: 2015

89. Мельников Виктор Сергеевич. Современная радиоэкологическая обстановка на реке Теча
Год: 2015

90. Озеров Иван Витальевич. Математическое моделирование процессов индукции и репарации двунетевых разрывов ДНК в клетках млекописающих при действии редкоионизирующего излучения с различной мощностью дозы
Год: 2015

91. Панфилова Виктория Викторовна. Влияние гамма-облучения самцов крыс в нестерилизующих дозах на психофизиологическое развитие их потомства двух поколений
Год: 2015

92. Поздеев Александр Владимирович. Разработка радиозащитных средств на основе веществ растительного и минерального происхождения
Год: 2015

93. Степина Ирина Алексеевна. Зависимость селективной сорбции 137Cs почвами и природными сорбентами от концентрации K+, NH4+ и Ca2+
Год: 2015

94. Уржумов Павел Валерьевич. Полиморфизмы генов репарации ДНК, клеточного цикла и апоптоза как генетические маркеры индивидуальной радиочувствительности человека
Год: 2015

95. Берестяна Анастасія Миколаївна. Епігенетичні аспекти радіаційного старіння рослин
Год: 2015

96. Рубльова Тетяна Валеріївна. Особливості впливу поєднаної дії іонізувальної радіації та протипухлинних препаратів на активацію церамід-опосередкованого апоптозу карциноми Герена
Год: 2015

97. Дубчак Сергій Валерійович. Вплив арбускулярних мікоризних грибів на накопичення цезію рослинами
Год: 2015

98. Ахмадуллина Юлия Рафисовна. Радиочувствительность Т-лимфоцитов периферической крови у потомков первого поколения, отцы которых подверглись хроническому радиационному воздействию
Год: 2014

99. Кузнецов Владимир Константинович. Научные основы и системы мероприятий по реабилитации радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных территорий в адаптивно-ландшафтном земледелии
Год: 2014

100. Лукашенко Сергей Николаевич. Комплексная оценка современной радиоэкологической ситуации «северной» части Семипалатинского испытательного полигона
Год: 2014ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)