Информатика и информационные процессы


Всего работ:466251. Медведєв Денис Олегович Метод ефек­тивного кодування відеокадрів для підвищення продук­тивності інформаційних систем
Год: 2019

252. Белікова Тетяна Вячеславівна Ме­тоди виявлення деструктивного інформаційно-психоло­гічного впливу для інформаційних технологій забезпечен­ня безпеки підлітків
Год: 2019

253. Череватенко Антоніна Павлівна Інформаційна технологія територіальної сегментації ринку послуг на основі моделей і методів мультиплек­сного розбиття множин
Год: 2019

254. Юр’єв Іван Олексійович Методи, моделі та інформаційна технологія управлін­ня системою надання ІТ-сервісів
Год: 2019

255. Коробчинський Кирил Петрович Моделі та методи інформаційної технології ком­поновочного синтезу просторових об’єктів
Год: 2019

256. Найдьонов Іван Михайлович Ін­формаційна технологія формалізації голосової інфор­мації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту
Год: 2019

257. Троян Оксана Анатоліївна Інформаційна техно­логія розроблення та ідентифікації латентних зобра­жень
Год: 2019

258. Ву Нгок Хуй Моделі та метод динамічного формування контенту в залежності від характеристик системи прийому - передачі
Год: 2019

259. Бреус Наталія Миколаївна Інформаційна технологія моделювання рецептур моро­зива
Год: 2019

260. Пасєка Микола Степанович Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій
Год: 2019

261. Ткачук Ростислав Львович Теоретичні та при­кладні засади інформаційної технології підготовки опе­ративного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій
Год: 2019

262. Тертишний Владислав Олексійович Моделі, метод та інформаційна технологія багатоаспектного фактографічного пошуку
Год: 2019

263. Сергеєв Данило Сергійович Інформаційна технологія обробки природномовних текстів на основі інтеграційного підходу
Год: 2019

264. Конотоп Дмитро Ігорович Інформаційна технологія створення та супроводження узагальненої моделі складних технічних об’єктів
Год: 2019

265. Андрашов Антон Олександрович Моделі та методи інформаційної технології оцінювання виконання вимог до функціональної безпеки інформаційно-керуючих систем АЕС
Год: 2019

266. Ніколаєв Сергій Сергійович Інформаційна технологія безконтактного дистанційного визначення варіабельності серцевого ритму людини з відеопотоку
Год: 2019

267. Новикова Олена Олександрівна Інфор­маційна технологія підтримки прийняття кадрових рішень для закладів вищої освіти України
Год: 2019

268. Шестак Яніна Володимирівна Методи та моделі підвищення живучості інформаційних систем на основі оцінювання зовнішніх впливів
Год: 2019

269. Соколов Володимир Юрійович Методи і за­соби підвищення інформаційної та функціональної безпе­ки безпроводових мереж передавання даних
Год: 2019

270. Платоненко Артем Вадимович Технологія забезпечення функціональної безпеки систем бездрото­вого зв’язку на основі вдосконалення парольних політик
Год: 2019

271. Назірова Тетяна Олександрівна Моделі та методи інтерпретації да­них у інформаційних системах з неповною інформацією
Год: 2019

272. Волк Максим Олександрович Моделі, методи та інформаційна технологія управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах
Год: 2019

273. Савків Лідія Григорівна Інформаційна технологія експрес-аналізу даних геоелектромагнітних спостережень
Год: 2019

274. Приймак Наталія Василівна Інформацій­на технологія пошуку асоціативних правил щодо трива­лості розробки програмного забезпечення
Год: 2019

275. Мнацаканян Марія Сергіївна Моделю­вання інтелектуальних транспортних систем в умовах впливу гетерогенних факторів нестаціонарного середо­вища
Год: 2019

276. Новицький Олександр Вадимович Моделі та методи вдосконалення електронних бібліотек засобами семантичного вебу
Год: 2019

277. Казьмірович Олег Романович Методологічні основи формування розмірних параметрів книжкових видань в єдиному виробничому інформаційному середовищі
Год: 2019

278. Москаленко Валентина Володимирівна Методологічні основи та інформаційна технологія планування розвитку підприємства на основі системного моделювання стратегічних цілей та напрямків діяльності
Год: 2019

279. Кожухівська Ольга Андріївна Моделі, методи та інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ризиків
Год: 2019

280. Колесніков Олексій Євгенович Компетентнісно-орієнтовані моделі і методи формування інформаційного середовища університету
Год: 2019

281. Гожий Віктор Олександрович Моделі та інформаційна технологія динамічної взаємодії сервісів в WEB-системах агрегаторах
Год: 2019

282. Квасневський Владислав Михайлович Моделі і методи інформаційного моделювання об’єктів у Allplan
Год: 2019

283. Баглай Роман Олегович Інформаційна архітектура банку на основі хмарних технологій
Год: 2019

284. Карапетян Анаіт Радіківна Моделі та методи адаптивної маршрутизації пакетів даних у комп’ютерних мережах
Год: 2018

285. Савицька Яна Артурівна Інформацій­на технологія керування вугледобувним комбайном у небезпечних зонах
Год: 2018

286. Коваленко Тарас Васильович Метод та інформаційна технологія сегментації текстурних областей зображень в системах повітряного моніторингу
Год: 2018

287. Руденко Наталія Вікторівна Методика застосування інформаційних технологій для автоматизації керування функціональними процесами на основі траєкторії коре­нів
Год: 2018

288. Зюбіна Руслана Віталіївна Інформаційна технологія іден­тифікації аудіосигналів у системах управління безпілот­ними авіаційними комплексами
Год: 2018

289. Миронів Іван Васильович Інформаційна технологія розпізнавання символів тексту на основі кон­куруючих клітинних автоматів
Год: 2018

290. Молчанова Віра Сергіївна Комплекс методів попередньої обробки і векторизації растрових форматів контурів деталей машино- будівельних креслень
Год: 2018

291. Гончаренко Тетяна Андріївна Моделі, методи та інформаційна технологія побудови поверхні території під забудову
Год: 2018

292. Лиса Наталія Корнеліївна Інформаційні тех­нології створення систем екологічного моніторингу техно­генного середовища з використанням розроблених лазер­них сенсорів
Год: 2018

293. Саланда Іванна Петрівна Методи оцінювання показників функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж на основі обчислення ймовірності зв’язності її графа
Год: 2018

294. Жарікова Марина Віталіївна Методологічні основи геоінформаційної технології підтримки прийняття рішень в природно-техногенних системах за умов руйнівних про­цесів
Год: 2018

295. Бондарчук Андрій Петрович Методологічні основи іденти­фікації та управління об’єктами інформаційної гетероген­ної мережі на основі самоорганізації
Год: 2018

296. Бичков Олексій Сергійович Інфор­маційні технології аналізу та синтезу неперервно-дискрет­них інформаційних систем і процесів на основі нечітких гібридних автоматів
Год: 2018

297. Шушура Олексій Миколайович Методологічні основи побудови інформа­ційних технологій для автоматизації управління складни­ми системами на принципах нечіткої логіки
Год: 2018

298. Сторчак Каміла Павлівна Методологічні основи по­будови інформаційної мережі на основі супутникової бага­тофункціональної кластерної системи
Год: 2018

299. Прищепа Сергій Вікторович Інформаційна технологія екстрагування нових подій на основі лінгвомережевого аналізу у глобальних мере­жах
Год: 2018

300. Піх Ірина Всеволодівна Методологічні основи інформаційних техно­логій формування та прогностичного оцінювання якості книжкових видань
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)