Информатика и информационные процессы


Всего работ:466351. Федевич Ольга Юріївна Інформаційна технологія аналізу та прогнозування трафіку в комп’ютерних мере­жах
Год: 2018

352. Говорущенко Тетяна Олександрівна Теоретичні та прикладні засади інформаційної техно­логії оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечен­ня
Год: 2018

353. Кудряшова Альона Вадимівна Інформаційна технологія про­гностичного оцінювання якості редакційно-видавничого процесу випуску книжкових видань
Год: 2018

354. Новохатська Катерина Андріївна Методи автоматизованого створення та обслуговування матеріалізованих представ­лень у інформаційних системах
Год: 2018

355. Ткаченко Микола Анатолійович Методи та моделі управлін­ня ризиками проектів у сфері інформаційних технологій
Год: 2018

356. Лисенко Дмитро Едуардович Методологічні основи оцінки реалізованості та інформаційна технологія про­активного управління розвитком організаційно-технічних систем
Год: 2018

357. Косенко Віктор Васильович Методологія ризик-адаптивного управління потоками даних інфо- комунікаційних мереж систем критичної інфраструкту­ри
Год: 2018

358. Стрельбіцький Михайло Анатолійович Технологія забез­печення функціональної безпеки інтегрованої інформа­ційної системи Держприкордонслужби на стадії модер­нізації
Год: 2018

359. Маляр Микола Миколайович Інформаційна технологія обмежено-раціонального багатокритеріального вибору в соціо-економічних системах
Год: 2018

360. Нічепорук Андрій Олександрович Інформаційна технологія виявлення метаморфних вірусів у локальних комп’ютерних мережах
Год: 2018

361. Багрій Руслан Олександрович Інформаційна технологія альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкуван­ня
Год: 2018

362. Захарченко Вікторія Петрівна Моделі та інформаційна технологія організації процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобуду­вання
Год: 2018

363. Горяча Вероніка Олександрівна Методи, моделі інформаційної технології прогнозування стану пацієнтів в системах медичного моніторингу
Год: 2018

364. Молдавська Олександра Володимирівна Знанняорієнтовані моделі, методи та інформаційна технологія тех­нічного діагностування інформаційних систем на основі сценаріїв
Год: 2018

365. Заріцький Олег Володимирович Теоретичні і методологічні основи розроблення інтелектуальних інформаційних технологій аналітичного оцінювання професійної діяльності
Год: 2018

366. Нечипоренко Аліна Сергіївна Моделі, методи та інфор­маційні технології раннього виявлення розладнань в неста­ціонарних квазіперіодичних процесах
Год: 2018

367. Собчак Андрій Павлович Методологія інформаційної підтримки життєвого циклу продукції віртуальних приладобудівних підприємств
Год: 2018

368. Долинний Василь Володимирович Моделі, методи і технологічні засоби побудови ряду великомасш­табних тематичних карт
Год: 2018

369. Мартінес Бастіда Хуан Пабло Моделі і методи інформаційної технології для навчання активної відмовостійкості вимірювальних сис­тем
Год: 2018

370. Мартінкус Ірина Олегівна Інформаційна технологія розробки лінійок програмних продуктів на основі методів та засобів доменного моделювання
Год: 2018

371. Городнича Катерина Олександрівна Моделі та методи обробки хронологічних даних в інформаційно-пошукових системах в умовах невизначеності
Год: 2018

372. Лютенко Ірина Вікторівна Моделі та інформаційні техно­логії комплексного оцінювання багатоознакових об’єктів в задачах підтримки прийняття рішень
Год: 2018

373. Єрукаєв Андрій Віталійович Моделі і методи ідентифіка­ції параметрів при виборі земельних ділянок для об’єктів будівництва
Год: 2018

374. Тарнополов Роман Вікторович Метод підвищення оперативності доставки відеоінформації для інформацій­них технологій закриття відеопотоку
Год: 2017

375. Підлісний Сергій Анатолійович Метод підвищення цілісності відеоінформа- ції для інформаційних технологій протидії кібератакам
Год: 2017

376. Загородня Діана Іванівна Інформаційна технологія структурно-статис­тичної ідентифікації ієрархічних об’єктів за характер­ними точками їх контурів в автоматизованих системах відеонагляду
Год: 2017

377. Лендюк Тарас Васильович Знання-орієнтовані методи та інформаційна технологія для побудови системи комп’ютеризації осві­ти
Год: 2017

378. Сердюк Ольга Юріївна Метод, модель та інформаційна технологія верифікації показників оптимізації періодичних операційних процесів
Год: 2017

379. Василенко Володимир Вікторович Інформаційна технологія забезпечення функ­ціональної стійкості віртуальних хмарних ресурсів для програмно-конфігурованих мереж
Год: 2017

380. Довженко Надія Михайлівна Методика забезпечення достовірності інформації на основі двомірного кодування в сенсорній мережі
Год: 2017

381. Лісовенко Анна Ігорівна Інформаційна технологія підтримки функції «запитання - відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів
Год: 2017

382. Тітова Анастасія Юріївна Методи та моделі інформа­ційної технології для автоматизованих систем переробки діагностичної інформації на основі термограм
Год: 2017

383. Ніколаєвський Олександр Юрійович Моделі, методи та інформаційна технологія автоматизованого опрацювання текстів на природній мові
Год: 2017

384. Литвиненко Леонід Олександрович Моделі та методи аналітико-синтетичної обробки різномовної текстової ін­формації в знання-орієнтованій системі машинного пере­кладу
Год: 2017

385. Кірюшатова Катерина Володимирівна Інформацій­на технологія підбору і навчання кадрів в організаційних системах
Год: 2017

386. Бабій Андрій Степанович Моделі, методи та інте­лектуальна інформаційна технологія аналізу неоднорід­них послідовностей
Год: 2017

387. Шулима Ольга Василівна Моделі та інформаційна технологія планування енергозабезпечен­ня будівель з використанням відновлювальних джерел енергії
Год: 2017

388. Савран Віталій Олександрович Інформаційні технології для автоматизованих систем технічного діагностування цифрових пристроїв на основі аналізу спектра сигна­лу
Год: 2017

389. Приходнюк Віталій Валерійович Технологічні засоби транс-дисциплінарного представлення геопросторової інформації
Год: 2017

390. Пітерцев Олександр Андрійович Інформаційна технологія виявлення зон потенційно­го обледеніння повітряних суден
Год: 2017

391. Майба Тарас Миронович Методи і моделі інформаційної технології ви­значення рівня безпеки технологічних процесів на основі оцінювання ризику
Год: 2017

392. Кубявка Микола Богданович Моделі та методи управління інформаційним супрово­дженням в умовах гібридної війни
Год: 2017

393. Додонов Вадим Олександрович Інформаційні технології аналізу та виявлення інформаційного впливу в соціальних мережах на основі мультиагентних моделей розповсю­дження інформації
Год: 2017

394. Пасєка Надія Мирославівна Моделі та методи інформаційної технології активізації процесів навчання
Год: 2017

395. Герасимов Володимир Володимирович Інформаційна технологія вихо- рострумової дефектоскопії в умовах дії високоінтенсивних завад складної структури
Год: 2017

396. Маслобоев Андрей Владимирович. Исследование и разработка моделей и методов информационной поддержки управления региональной безопасностью (на примере Мурманской области)"
Год: 2017

397. Ільїн Олег Олександрович Інформаційна техно­логія управління підготовкою конкурентоздатного випускника вищого навчального закладу на основі когнітивного моделювання
Год: 2017

398. Власенко Вадим Олександрович Інформаційні технології підвищення якості сенсорних мереж на основі інформаційно-ентропійного мето­ду
Год: 2017

399. Посадська Аліна Сергіївна Інформаційна технологія підтрим­ки рішень з урахуванням ризиків при мережевому плануванні та управлінні
Год: 2017

400. Вавіленкова Анастасія Ігорівна Теоретичні основи автома­тичного аналізу і синтезу логіко-лінгвістичних моделей текстових документів
Год: 2017ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)