Всемирная история


Всего работ:27851. Каріков Сергій Анатолійович Лютеранська конфесіоналізація в політиці саксонських правителів у 1525 - 1580 рр.
Год: 2019

52. Верховцева Ірина Геннадіївна Селянське самоврядування в Російській імперії (друга половина XIX - початок XX ст.)
Год: 2019

53. Марцинюк Марина Петрівна Міграційна політика Пор­тугалії (1974 - 2006 рр.)
Год: 2019

54. Магдич Олег Романович Церква у сус­пільно-політичному житті Польщі у другій половині Х - на початку XII ст.
Год: 2019

55. Янов Дмитро Миронович Обіг мо­нет Османської імперії у Карпато-Дністровському регіоні (1381 - 1691 рр.)
Год: 2019

56. Безаров Олександр Троянович Єврей­ський чинник у революційному русі в Російській імпе­рії (1861 - 1917 роки
Год: 2019

57. Василишин Степан Юрійович Українсько-білоруські відносини (1991 - 2014 рр.)
Год: 2019

58. Прийдун Степан Васильович Трансформація зовнішньої політики Укра­їни: європейсько-атлантичний аспект (1991 - 2015)
Год: 2019

59. Горбенко Алла Сергіївна Соціальна діяль­ність Католицької Церкви серед іммігрантів в Італії в 1991 - 2013 рр.
Год: 2019

60. Мосієнко Олександр Вікторович Російська та Австро-угорська пропаганда на Південно- Західному фронті в 1914 - 1917 рр.
Год: 2019

61. Михтуненко Вікторія Вікторівна Науково-педаго­гічна та громадсько-політична діяльність І. Я. Гурлянда
Год: 2019

62. Римар Ігор Володимирович Стратегія і тактика III Інтернаціоналу в 1935 - 1943 рр.
Год: 2019

63. Кшановський Роман Олександрович Транс­формація лицарського стану в Англії (XIII - першої поло­вини XV століття): військово-адміністративна діяльність та структури повсякденності
Год: 2019

64. Мальшина Катерина Володимирівна Про­цес відновлення словенського державотворення 1918 - 1941 рр.
Год: 2019

65. Грегуль Аліна Олегівна Мітрідат VI Евпатор та його оточення в античних джерелах і рецепціях доби Середньовіччя і Раннього Нового часу
Год: 2019

66. Сафар’янс Євгеній Валерійович Українсько-австрійська співпраця в умовах транс­формації європейської системи міжнародних відносин (1992 - 2018)
Год: 2019

67. Каштанов Кирило Альбертович Протистояння США та СРСР на Близькому Сході (1953 - 1964 рр.)
Год: 2019

68. Білоконь Альона Олександрівна Німецько-японські відносини напередод­ні Другої світової війни (1933 - 1939 рр.)
Год: 2019

69. Руда Оксана Василівна Національно- освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичи­ни в 20 - 30-х роках XX століття: реалізація та рецепції
Год: 2019

70. Пасіцька Оксана Ігорівна Соціально-економічна діяльність українців Галичини (1919 - 1939)
Год: 2019

71. Соловйов Віталій Вікторович Російсько-румунське військово-політичне співробітництво періоду Першої світової війни
Год: 2019

72. Савчук Анатолій Андрійович Діяльність Головного комітету із селянської справи з підготовки реформи 1861 р. у Російській імперії
Год: 2019

73. Кащук Олександр Ярославович Монотелітство у Візантії VII століття: доктрина, політика та ідеологія влади
Год: 2019

74. Чередніченко Олексій Володимирович Повсяк­денне життя англійського пізньосередньовічного міста
Год: 2018

75. Левчук Ірина Сергіївна Діяльність польських, українських та єврейських жіночих організацій у Другій Речі Посполитій: компаративний ана­ліз
Год: 2018

76. Вишня Ірина Андріївна Українсько-мол­довські відносини у 1991 - 2014 рр.
Год: 2018

77. Артамонова Ксенія Юріївна Кіпрська православна церква в суспільно-політич­ному житті греків-кіпріотів (1878 - 1933 рр.)
Год: 2018

78. Грубінко Андрій Васильович Участь Великої Британії у про­цесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990 - 2016 pp.)
Год: 2018

79. Забудкова Ольга Андріївна Створення та розвиток синдикатів у промисловості Російської імперії наприкінці XIX - на по­чатку XX ст.
Год: 2018

80. Миколенко Дмитро Валерійович Політична спадщина Стефана Стамболова у болгарському державотворенні (1895 - 1920 рр.)
Год: 2018

81. Орлик Світлана Владиславівна Фінансова політика росій­ського окупаційного режиму в Галичині та Буковині в роки Першої світової війни (1914-1917 рр.)
Год: 2018

82. Підберезних Інна Євгеніївна Сполучені Штати Америки і країни Південно-Східної Азії в умовах сучасної регіоналізацїї від­носин (1991 - 2011-х рр.)
Год: 2018

83. ПАНАРІН ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ. МІГРАЦІЯ РОСІЙСЬКИХ СТАРООБРЯДЦІВ (друга половина XVII – початок ХХ століття)
Год: 2018

84. КЛОЧАК ОЛЕГ ЗІНОВІЙОВИЧ. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І ДИПЛОМАТІЯ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН (1989–2004 рр.)
Год: 2018

85. Вацеба Ростислав Миролюбович Ранні держави дружинного типу у Слов’янському Полаб’ї (кінець VIII - перша третина X ст.): система влади і її трансформації
Год: 2018

86. Гуменний Віктор Леонідович Римська імперія і Парфія: політичні та військові кон­такти (кінець І ст. до н. е. - початок III ст. н. е)
Год: 2018

87. Шульга Світлана Анатоліївна Чехи в Західній Волині: етносоціокультурні трансформації (60-і роки XIX - середина XX століть)
Год: 2018

88. Лукашенко Аліса Іванівна Дуалістичні ре­лігійні уявлення в соціокультурному житті Європи (IV - сер. XVII ст.)
Год: 2018

89. Макаревич Антоніна Сергіївна Трансформація інституту вакфу в Османській імперії XVI століття
Год: 2018

90. Безпалько Уляна Ігорівна Інституалізація Католицької Церкви східного об­ряду в Росії (1901 - 1917 рр.)
Год: 2018

91. Приймак Вікторія Павлівна Соціальна політика ФРН у східних федеральних землях у 1990 - 2005 рр.
Год: 2018

92. Нащочин Оксана Миколаївна Польсько-французькі відносини в контексті євроінтеграційної політики Польщі (1993 - 2004)
Год: 2018

93. Маркович Марія Миколаївна Внутрішня політика імператора Флавія Клавдія Юліана (361-363 рр. н. е.) у контексті еволюції релігійного життя Римської імперії
Год: 2018

94. Звягіна Олександра Михайлівна Зовнішня політика Польського королівства у Центрально-Східній Євро­пі в умовах міждинастичного суперництва Ягеллонів і Габсбургів (1507 - 1548 рр.)
Год: 2018

95. П’ятничук Тарас Іванович Ідей­ні засади зовнішньої політики США в останній третині XIX - на початку XX ст.
Год: 2018

96. Сокирська Владилена Володимирівна Відносини між РСФРР і УСРР (1919 - 1929 рр.): політико-економічний та адміністра­тивно-територіальний дискурс
Год: 2018

97. Тичка Ганна-Меланія Ігорівна Східна Галичина у політиці Франції (1918 - 1923)
Год: 2018

98. Уллах Павло Ехсанович Полі­тика США у Південній Азії (1965 - 1972 рр.)
Год: 2018

99. Сокирська Владилена Володимирівна Відносини між РСФРР і УСРР (1919 - 1929 рр.): політико-економічний та адміністра­тивно-територіальний дискурс
Год: 2018

100. Гребенюк Валерій Станіславович Становлення Британської колоніальної імперії в се­редині XVIII ст.
Год: 2018


[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)