ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ЛЮДИНИ 22-40 ТИЖНІВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ : ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКАЯ характеристика дыхательные пути человека 22-40 неделе внутриутробного РАЗВИТИЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ЛЮДИНИ 22-40 ТИЖНІВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ
 • Альтернативное название:
 • ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКАЯ характеристика дыхательные пути человека 22-40 неделе внутриутробного РАЗВИТИЯ
 • Кол-во страниц:
 • 147
 • ВУЗ:
 • ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. І. ПИРОГОВА
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
  ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ім. М. І. ПИРОГОВА

  На правах рукопису

  Малоголовка Олександр Андрійович

  УДК 611.5/.9:531.71:611.2:616.231-089.85:616-089.819.3:616-053.32


  ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ЛЮДИНИ 22-40 ТИЖНІВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО
  РОЗВИТКУ

  14.03.01 нормальна анатомія

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук


  Науковий керівник:
  Півторак Володимир Ізяславович
  доктор медичних наук, професор


  Вінниця 2009  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ....................................................................4
  ВСТУП.........................................................................................................................5
  РОЗДІЛ 1
  СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ І ТОПОГРАФІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПЛОДІВ І НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЇХ ПРОХІДНОСТІ ПРИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ).......................................................................... ..........13
  1.1. Топографо-анатомічні особливості порожнини носа..................................13
  1.2. Топографо-анатомічні особливості ротової порожнини.............................15
  1.3. Топографо-анатомічні особливості глотки та стравоходу..........................16
  1.4. Топографо-анатомічні особливості гортані..................................................18
  1.5. Топографо-анатомічні особливості трахеї та головних бронхів................20
  1.6. Топографо-анатомічні особливості шиї .......................................................24
  1.7. Методи забезпечення прохідності дихальних шляхів.................................27
  РОЗДІЛ 2
  МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.........................................................35
  2.1. Матеріал дослідження.....................................................................................35
  2.2. Методи дослідження.......................................................................................36
  РОЗДІЛ 3
  МОРФОМЕТРИЧНІ ТА ТОПОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СТРУКТУР ШИЇ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ ВІД 22 ТИЖНЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ ДО НАРОДЖЕННЯ...............................................................................................................................43
  3.1. Анатомічні особливості будови порожнини носа........................................43
  3.2. Особливості будови структур ротової порожнини......................................59
  3.3. Топографо-анатомічні особливості глотки та стравоходу......................68
  3.4. Особливості топографічної анатомії гортані................................................76
  3.5. Особливості топографічної анатомії трахеї та головних бронхів..............87
  3.6. Топографо-анатомічні особливості шиї........................................................93
  РОЗДІЛ 4
  АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ............102
  ВИСНОВКИ............................................................................................................119
  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.........................................................................121
  ДОДАТКИ...123
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................................127

  ВСТУП

  Актуальність проблеми. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я перинатальна смертність рахується з 22 тижня вагітності і масі плода 500 і більше грамів [121], визнаючи таких новонароджених життєздатними [115]. Перинатальна смертність недоношених новонароджених у 33 рази вище ніж у доношених [121]. Дихальна недостатність залишається однією з найчастіших причин смерті [82] і потребує штучної вентиляції легень (ШВЛ) [80, 101] після забезпечення прохідності дихальних шляхів у перші години життя [10, 35, 115, 191], а також під час екстраутеральних втручань [167, 179, 188, 204]. Це вимагає знання анатомічних особливостей дихальних шляхів плода людини, як потенційно життєздатного новонародженого. На жаль, наявний ряд робіт не дає детального порівняльного опису дихальних шляхів людини, особливо пренатального віку від 22 тижня розвитку до народження. Переважна більшість робіт стосується будови верхніх дихальних шляхів та особливостей їх топографії у новонароджених, як в цілому [5, 14, 20, 21, 35, 36, 52, 75, 76, 92, 93, 118, 136, 139], так і окремих органів [25, 32, 49, 56, 57, 64, 65, 67, 68, 71, 83, 86, 113, 135, 140, 152, 164]. Наслідком браку знань особливостей будови дихальних шляхів недоношених новонароджених є стереотипний підхід до відновлення їх прохідності. Так, незалежно від віку новонародженого, рекомендується використання трубок одного й того ж розміру [7, 42, 55, 97, 107, 115, 142, 161]. Фундаментальні роботи вітчизняних вчених по принципам пропорційності частин тіла людини, структурної оптимальності [31] дають теоретичну основу для вирішення проблеми індивідуалізації норми.
  Об’єктивні дані про закономірності становлення топографії внутрішніх органів та структур, вісцеросоматичні кореляції [32] є важливими для розробки ефективних методів діагностики та лікування [21, 70, 72]. Про важливість і потребу пильної уваги з боку сучасної охорони здоров’я до особливостей розвитку плода людини йшлося на ІІІ Національному конгресі морфологів України [4], всеукраїнських наукових конференціях „Актуальні питання морфогенезу” [3] та „Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії” [2].
  Таким чином, у більшості робіт практично не приділяється уваги розмірам структур верхніх дихальних шляхів, гортані, трахеї і бронхів, або наводяться розрізнені поодинокі дані. Зважаючи на вище вказане, вивчення детальної будови і топографії дихальних шляхів у плодів та недоношених новонароджених є актуальним питанням і потребує подальших досліджень.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Тема дисертації затверджена Вченою радою Вінницького національного університету ім. М.І. Пирогова (протокол № 6 від 20 травня 2004 р.), проблемною комісією МОЗ і АМН України Морфологія людини” 4 червня 2004 р. (протокол № 60). Дисертаційне дослідження є фрагментом планової наукової роботи науково-дослідницького центру Вінницького національного університету ім. М.І. Пирогова Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення” (№ держреєстрації 0106U010084). Автор провів морфологічні дослідження плодів людини 22-40 тижнів.
  Мета і задачі дослідження.
  Встановити топографо-анатомічні особливості, розміри дихальних шляхів, ротової порожнини та стравоходу, соматовісцеральні кореляції у плодів людини 22-40 тижнів розвитку.
  Для досягнення означеної мети поставлені такі задачі:
  1. Встановити розміри, топографо-анатомічні особливості порожнини носа плодів 22-40 тижнів розвитку.
  2. Вивчити особливості анатомічної будови ротової порожнини як частини дихального шляху плодів людини та структур, які її утворюють. Встановити розміри нижньої щелепи плодів людини та їх співвідношення на етапах розвитку.
  3. Дослідити анатомічні особливості гортані плодів людини, встановити розміри її порожнини, характер осьової лінії.
  4. Визначити найвужчі ділянки дихальних шляхів плода людини, їх форми та взаємовідношення розмірів цих ділянок із антропометричними характеристиками плода.
  5. Встановити довжину ділянок дихального шляху плода, її залежність від віку та антропометричних характеристик плода.
  6. Визначити розміри стравоходу та його топографо-анатомічні характеристики у плодів 22-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку.
  Об’єкт дослідження: становлення топографо-анатомічної будови дихальних шляхів людини в пренатальному (плодовому) періоді онтогенезу, соматичних та соматовісцеральних пропорцій.
  Предмет дослідження: зміни розмірів, топографії та анатомічної будови впродовж 22-40 тижнів онтогенезу.
  Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були застосовані наступні методи:
  - метод антропометричних вимірювань для антропометричної характеристики досліджуваних об’єктів;
  - метод препарування для виявлення особливостей форми, будови, взаєморозташування дихальних шляхів відносно структур шиї, хребта, стінок і органів грудної клітки;
  - метод заморожених розпилів за М.І.Пироговим для визначення розмірів перерізу ділянок дихальних шляхів, вивчення скелетотопії структур, які його утворюють і взаємовідношення їх з оточуючими органами;
  - метод встановлення об’єму для визначенням об’єму язика, щитоподібної та загруднинної залоз;
  - гістологічний метод для дослідження тканини з΄єднання частин тіла нижньої щелепи;
  - метод рентгенографії для визначення розмірів кісткового скелету ротової порожнини, розмірів глотки, гортані, трахеї, бронхів, стравоходу, їхнього взаємного розташування, скелетотопії;
  З метою підвищення точності, зручності та ілюстративності матеріалів дослідження ми використовували запропоновані нами нові способи досліджень і корисні моделі пристроїв.
  Отримані результати проаналізовано методами статистичних досліджень за допомогою стандартного пакету STATISTICA 5.5” (належить ЦНІТ ВНМУ, ліцензійний №AXXR910A374605FA).
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше за допомогою морфометричних методів і розроблених нами сучасних технологій виконано комплексне дослідження часово-просторових взаємовідношень структур носа, глотки, рота, гортані, трахеї, бронхів, стравоходу та шиї впродовж плодового періоду розвитку з точки зору топографо-анатомічного та оперативного підходу. Дихальні шляхи розглядались як єдиний органокомплекс дихальна доріжка. Порожнину рота і ротоглотки ми розглядали і вивчали як альтернативний варіант забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів. Дихальні шляхи були вивчені в прикладному плані до анестезіології та інтенсивної терапії недоношених новонароджених. Вивчені соматовісцеральні пропорції дихальних шляхів. Уточнені та доповнені дані літератури стосовно розмірів та взаємного розташування, скелетотопії структур, які утворюють дихальні шляхи. Вперше розглянуті можливості трахеостомії у недоношених новонароджених та топографічно обґрунтоване оперативне проникнення у дихальні шляхи через щитопід’язикову мембрану.
  Пріоритет дослідження полягає у детальному описі методами як традиційними для антропології і морфології, так і сучасними, клінічними, дихальних структур плода з позицій практичної необхідності забезпечення їх прохідності, морфологічного дослідження дихальних шляхів, а також рота і глотки, як єдиного органокомплексу, який забезпечує основний та альтернативний дихальний шлях.
  Практичне значення одержаних результатів. Виконане дослідження доповнює існуючі уявлення про розвиток і становлення будови дихальних шляхів, початку шлунково-кишкового тракту, шиї у плодовий період, що має практичне значення при проведенні інтенсивної терапії анестезіологами, реаніматологами, оториноларингологами, гастроентерологами. Поповнено базу даних морфологічних знань (анатомічних, топографо-анатомічних, морфометричних) про будову дихальних шляхів людини у пренатальному періоді розвитку. Встановлені кореляції розмірів структур дихальних шляхів плодів і новонароджених людини з їх антропометричним характеристиками. Запропоновано спосіб антропометричних вимірювань та способи визначення кутових характеристик мікроскопічних об’єктів. Запропоновано спосіб антропометричних вимірювань (Деклараційний патент на корисну модель №200507204, 16.01.2006, Бюл. №1, 2006 р.) і пристрій для його застосування (Деклараційний патент на корисну модель №200507202, 16.01.2006, Бюл. №1, 2006 р.). Удосконалено ряд відомих пристроїв: для виготовлення препаратів (Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію Cтусло анатомотопографічне” Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова №4, від 10.01.07), визначення об’єму органів (Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію №2 Пристрій для визначення об’єму малих об’єктів”, Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова від 10.01.07 ) та їх кутових характеристик (Свідоцтва на раціоналізаторські пропозиції №3 Модифікований окуляр”, від 10.01.07 та №7 Мікротранспортир” від 15.06.06 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова). Розроблено ряд корисних моделей та способів для підтримання прохідності дихальних шляхів: пристрій забезпечення прохідності дихальних шляхів (Деклараційний патент на корисну модель №200502507, 15.11.2005, Бюл. №11, 2005 р.), спосіб забезпечення прохідності дихальних шляхів (Деклараційний патент на корисну модель №200506155, 15.11.2005, Бюл. №11, 2005 р.), спосіб інтубації трахеї та пристрій його здійснення (Деклараційний патент на корисну модель №2003121368, 15.11.2004, Бюл. №11, 2004 р.), ендотрахеальна трубка (Деклараційний патент на корисну модель №2004010333, 15.09.2004, Бюл. №9, 2004 р.). Топографо-анатомічно обґрунтовано методи підтримання прохідності дихальних шляхів у новонароджених з надмалою масою тіла.
  Отримані під час досліджень дані можуть стати теоретичною базою для наступних порівняльно-анатомічних та порівняльно-ембріологічних досліджень у клінічній анатомії та ембріології. Одержані результати можуть бути використані в навчальному процесі морфологічних кафедр (нормальної анатомії, топографічної анатомії), а також для створення діагностичних математичних моделей.
  У рамках національної програми Планування сім’ї”, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 13.09.1995 р., № 736 та Національної програми Діти України”, затвердженої Указом Президента України 18.01.1996 р., № 63/96, результати дослідження можуть бути застосовані при скринінгу ембріонального матеріалу, оцінки ступеня зрілості та прогнозування життєздатності плода, пренатальної діагностики відхилень від нормального розвитку та розробки шляхів їх корекції. Отримані результати можуть бути використані у дитячій стоматології та щелепно-лицевій хірургії, як еталони норми, а також для вдосконалення існуючих та розробки нових способів корекції вроджених вад.
  Результати дослідження можуть бути використані при написанні підручників, посібників, монографій, методичних рекомендацій, складанні атласів з нормальної і клінічної анатомії дитини, топографічної анатомії, ембріології, неонатології, оториноларингології, реаніматології, анестезіології, стоматології та щелепно-лицевої хірургії, гастроентерології.
  Результати наукової роботи впроваджені на кафедрах нормальної анатомії та оперативної хірургії і топографічної анатомії, дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, анатомії та анатомії, оперативної хірургії з топографічною анатомією Буковинського державного медичного університету, у Хмельницькому державному патологоанатомічному центрі України, Вінницькій та Хмельницькій обласних дитячих лікарнях, Хмельницькій міській дитячій лікарні, Хмельницькому міському перинатальному центрі.
  Особистий внесок здобувача. Представлена робота є особистою науковою працею здобувача. Автором самостійно проведено інформаційний пошук та аналіз джерел літератури та електронні видання мережі Internet”, обґрунтована ідея, визначена тема та складені план і програма дослідження, організовано отримання та збереження трупного матеріалу, виконано антропометричні, морфологічні дослідження із фотодокументуванням на 139 препаратах різних вікових періодів плодового періоду людини. Проведено статистичний аналіз отриманих результатів, написані усі розділи роботи, зроблені узагальнення та висновки.
  Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були представлені на науковій конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю у м. Вінниця 25-26 березня 2004 року, на Всеукраїнській науковій конференції „Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії” 11-13 жовтня 2004 року у місті Чернівці, на Всеукраїнській науково-практичній конференції Гістологія на сучасному етапі розвитку науки” 12-13 жовтня 2004 р. у м. Тернопіль, на Х Конгресі Світової федерації українських лікарських товариств, 26-28 серпня 2004 року в м. Чернівці, на Всеукраїнській науковій конференції Актуальні питання вікової анатомії та ембріотопографії” 12-13 травня 2006 року у м. Чернівці, на Всеукраїнській науково-практичній конференції Сучасні проблеми морфології” 18-20 травня 2006 року у м. Полтава, на науково-практичній конференції Досягнення сучасної анестезіології та інтенсивної терапії” 25-26 травня 2006 року у м. Вінниця, на Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальные проблемы морфологии” у м. Мінськ 23-24 листопада 2006 року, на VIII конгресі міжнародної асоціації морфологів у м. Орел 15 вересня 2006 р., на ІІІ Міжнародних Пироговських читаннях 5-6 жовтня 2006 р., у м. Вінниця, на ІV Національному конгресі АГЕТ України 21-23 вересня 2006 р. у м. Алушта, на науково-практичній конференції „Впровадження досягнень морфологічної науки в навчальний процес та його значення для Європейської інтеграції медичної освіти”.2006 р. у м. Тернопіль.
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 23 наукові праці, із них 7 статей у фахових наукових виданнях України, 9 тез у матеріалах конференцій і з’їздів, 7 деклараційних патентів. Впроваджено 6 раціоналізаторських пропозицій.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення конкретного науково-практичного завдання, що полягає у встановленні часово-просторових топографоанатомічних взаємовідношень структур носа, глотки, рота, гортані, трахеї, бронхів, стравоходу впродовж плодового періоду розвитку з позицій практичної необхідності забезпечення їх прохідності.
  1. Дихальний шлях в ділянці носа у плодів 22-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку має спіралеподібний хід та змінює розміри в процесі розвитку: у плодів 22 тижнів найбільшою є площа перерізу на рівні верхньої носової раковини (17,5±3,1мм 2), а у плодів 40 тижнів на рівні присінка (49,75±3,19 мм 2). Кут між носовою перегородкою та нижньою стінкою носової порожнини у плодів та новонароджених не змінюється та складає (82,1±8,0)°. Середня носова раковина у передньонижньому відділі має потовщення додаткову частку округлої або овальної форми.
  2. Найширший просвіт гортані у плодів та новонароджених знаходиться в присінку, а найвужчим є голосова щілина (0,56±0,13 мм). Кут між віссю присінку гортані та віссю підголосникової порожнини змінюється від (122±11)° до (127±12)°, а гортаннотрахеальний кут зберігає постійну величину (170,02±4,13)° .
  3. Форма перерізу трахеї людини в плодовому періоді онтогенезу є округлою в ділянці гортаннотрахеального переходу, овальною нижче перешийка щитоподібної залози та трикутною в ділянці біфуркації. Поперечний переріз правого головного бронха має округлу форму, лівого овальну. Правий бронх утворює з трахеєю кут у 15°-30°, а лівий 32°-52° та відхиляється дорзально, довший і вужчий за правий, має вигляд дуги, опуклістю донизу.
  4. Ротова порожнина людини плодового періоду розвитку характеризується збільшенням відстані від ясен до надгортанника (від 22,68±1,58 до 27,43±3,05 мм), збільшенням максимальної висоти (від 5,66±0,55 до 7,85±1,57 мм) і ширини (від 7,35±0,67 до 10,91±2,08 мм) зіву. Розміри нижньої щелепи рівномірно змінюються: ширина у плодів 22 тижнів становить 44,09±1,84 мм та зростає у 1,41 рази, глибина 31,68±1,26 мм та зростає у 1,45 рази, висота 3,30±0,63 мм та зростає у 1,42 рази.
  5. Довжина та ширина глотки за плодовий період збільшується у 1,49±0,41 рази. Кут між задньою стінкою глотки і твердим піднебінням складає 105,7±5,1° та відкритий донизу. Просвіт стравоходу має щілиноподібну форму в шийному відділі та овальну у грудному. Довжина стравоходу в плодовому періоді зростає від 54,95±2,01 мм до 85,38±2,64 мм.
  6. У плодів 22-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку розміри найвужчих просвітів дихальних шляхів (носа та гортані) мають сильні кореляційні зв’язки з діаметром шиї, обхватом правого зап’ястка, обхватом грудної клітки, шириною ротової щілини; середньої сили з висотою нижньої частини обличчя, висотою верхньої губи, відстанню кінчик носа-перенісся, обхватом лівої гомілки, задньою довжиною шиї.
  7. Простір між щитоподібним хрящем і під’язиковою кісткою має форму трикутника, характеризується відсутністю кровоносних судин і нервових стовбурів і може бути місцем хірургічного проникнення у порожнину гортані.
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрія / Автандилов Г.Г. М.: Медицина, 1990. С. 182 с.
  2. Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії: Тези доп. Всеукраїнської наук. конф. (Чернівці, 11-13 жов. 2004) / Клін. анат. та опер. хірургія. 2004. Т. 3, № 3. С. 36 106.
  3. Актуальні питання морфогенезу: матер. Всеукраїнської наук. конф. (Чернівці, 22-23 березня 2001) / Бук. мед. вісник. 2001. Т. 5, № 1 2. С. 3 266.
  4. Актуальні питання морфології: наукові праці ІІІ національного конгресу анат., гістол., ембріол. та топографоанатомів України / відп. ред. Ю.Б.Чайковський. Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. 376 с.
  5. Андронеску А. Анатомия ребенка / Андронеску А. Изд-во «Меридиане» Бухарест, 1970. 363 с.
  6. Анестезия в педиатрии: Пер. С англ. / Под ред. Джорджа А. Грегори. М.: Медицина, 2003. 1192 с.
  7. Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб”, 2004. 720 с.
  8. Ахтемійчук Ю.Т. Фотодокументування морфологічних досліджень / Ю.Т. Ахтемійчук, О.В. Цигикало // Вісн. морфології. 2000. № 2 С. 327 329.
  9. Ашур Набиль Исхак. Функция внешнего дыхания у больных с трахеостомией / Ашур Набиль Исхак // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2002. - №6. С. 51-56.
  10. Баиров Г.А. Хирургия недоношенных детей / Баиров Г.А., Манкина Н.С. Л.: „Медицина”, 1977. 232 с.
  11. Благодарова О. В. Морфологія вилочкової залози людини в пренатальному періоді онтогенезу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец 14.03.09 / О. В. Благодарова. К., 1999. 19 с.
  12. Блэк Энн. Детская анестезиология / Блэк Энн, Макьюан Ангус; [пер. с англ]. М., Практика”, 2007. 223 с.
  13. Бобин В.В. Макромикроскопическая анатомия в системе антропологических наук / В.В.Бобин, В.М.Лупырь, С.Ю.Масловский // I Міжнарод. конгрес з інтегративної антропології: матеріали. Тернопіль, 1995. С. 62-63
  14. Бобрик И.И. Атлас анатомии новорожденного / И.И.Бобрик, В.И. Минаков. Киев: Здоров'я, 1990. - 168 с.
  15. Богданов А.Б. Интубация трахеи / А.Б. Богданов, В.А. Корячкин СПб.: Санкт-Петербургское медицинское издательство, 2004. 183 с.
  16. Бок М.Ф. К вопросу о закономерностях роста отделов пищеапрительного тракта во внутриутробной жизни человека / М.Ф. Бок, А.А. Молдавская, Н.М. Тростянская // Вопросы морфогенеза и регенерации: сб. науч. Трудов Саратовского ун-та. Саратов, 1981. С.74-75.
  17. Бориско А.С. Врожденные пороки бронхиальной системы / А.С. Бориско // Врачебное дело. 1987. №11. С. 70-71.
  18. Бунак В.В. Антропометрия / Бунак В.В. М.: Наркомпрос РСФСР, 1941. 368 с.
  19. Быстрова Н.Ю. Врожденный стеноз трахеи [обзор зарубежной литературы] / Н.Ю.Быстрова, А.Ю.Разумовский // Хирургия. 1996. №4. С. 77-80.
  20. Вадзюк С.Н. Фізіологія зовнішнього дихання: методики обстеження, вікові особливості / С.Н. Вадзюк, Н.Є. Зятковська; за ред. В.Г Шевчука. 2001. 147 с.
  21. Валькер Ф.И.Топографо-анатомические особенности детского возраста / Валькер Ф.И. Л.: Гос. изд. мед. лит., 1938. 311 с.
  22. Власова О.В. Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини: дис. канд. мед. наук: 14.03.01 Нормальна анатомія” / Власова Олена Василівна. Рукопис, 2006. 155 с.
  23. Гаврилюк Ю.В. Хірургічна анатомія середньої носової раковини і її роль в виникненні та перебігу параназальних синуїтів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: 14.01.18 / Ю.В. Гаврилюк. К., 1995. 26 с.
  24. Гортанно-трахеальный угол у детей раннего возраста и его клиническое значение / Г.Г.Асланян, С.А.Липкович, С.В.Звонарева [та ін.] // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1988. № 4. С. 60-63.
  25. Гуля М.Б. Ятрогенні ушкодження трахеї / М.Б. Гуля, І.П. Радчук, К.Б. Вишенський, І.В. Борачук // Біль, знеболювання, інтенсивна терапія. 2003. - №4. С.59-63.
  26. Гузік. Н.М. Будова та синтопія структур ротової ділянки у плодовому періоді онтогенезу людини / Н.М. Гузік. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія -Т. 4, № 4. 2005. С.41-43.
  27. Гузік Н.М. Особливості будови структур ротової ділянки наприкінці плодового періоду розвитку людини / Н.М. Гузік // матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [„Здорова дитина: здоров’я дитини та її сім’ї”]. Чернівці, 2005. С. 35-36.
  28. Гузік Н.М. Вроджені вади розвитку під’язикових і піднижньощелепних слинних залоз людини клініко-морфологічні аспекти постановки діагнозу / Н.М. Гузік, І.Ю. Олійник. Дніпропетровськ, 2005. 280 с.
  29. Гузік Н.М. Становлення верхньої стінки ротової порожнини у передплодовому періоді онтогенезу людини / Н.М. Гузік // Тези 58 наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених НМУ імені О.О.Богомольця з міжнародною участю [„Актуальні проблеми сучасної медицини”]. Київ, 2003. С. 81.
  30. Гумеров А.А. Трудности диагностики врожденного трахеопищеводного свища / А.А.Гумеров, Г.Г.Латыпова, Ш.С.Ишимов [и др.] // Российский педиатрический журнал. 2000. №2. с. 51-53.
  31. Гумінський Ю.Й. Пропорційність у сомато-вісцеральних співвідносинах організму людини в нормі // Вісник ВДМУ. Вінниця, 2001. Т.5, №2. с.319-323.
  32. Гумінський Ю.Й. Закономірності соматичних та соматовісцеральних пропорцій організму людини в нормі (антропометричне, ультразвукове та томографічне дослідження): дис. ... доктора мед. наук: 14.03.01 Нормальна анатомія” / Гумінський Юрій Йосипович. Рукопис, 2001. 384 с.
  33. Дєльцова О. І. Гістологія та ембріогенез органів ротової порожнини: Навч. посіб. для студ. стоматол. фак. вищ. мед. навч. закл. / О. І. Дєльцова , Ю. Б. Чайковський, С. Б. Геращенко. Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, Нац. мед. ун-т ім.О. О. Богомольця. Івано-Франківськ: Галиц. тракт, 1999. 78 с.
  34. Детская оперативная хирургия: [рактическое руководство] / под ред. В.Д.Тихомировой. СПб.: Информационно-издательское агентство «ЛИК», 2001. 432 с.
  35. Добрянський Д.О. Ураження легень у новонароджених: теоретичні аспекти і практичне значення / Д.О. Добрянський // Сучасні досягнення в дихальній підтримці новонароджених і споріднені проблеми неонаталогії: конф. 15-16 травня 2003 р., м. Львів: матеріали конференції. Львів, 2003. С. 55-59.
  36. Долецкий С.Я. Детская хирургия [руководство для врачей]. Ч.I. / С.Я.Долецкий, Ю.Ф.Исаков. М.: Медицина, 1970. 567 с.
  37. Елизаровский С.И. Топографическая анатомия трахеи и бронхов в пределах средостения / С.И.Елизаровский // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1956. Т. ХХХIII, Вып. 4. С. 9-13.
  38. Заварзин Л.А. Краткое руководство по эмбриологии человека и позвоночных животных / Заварзин Л.А. Л., 1939. 348 с.
  39. Зимонт Д.И. Хирургические болезни гортани, трахеи, бронхов и пищевода. Т.2 / Зимонт Д.И. М.: Гос. Изд-во мед. Лит. Медгиз”, 1948. 336 с.
  40. Зурнаджан С.А. Сравнительная характеристика роста правого и левого главных бронхов в эмбриогенезе человека / С.А. Зурнаджан // Поволжская конф. физиологов с уч. биохимиков, фармакологов, морфологов: тезисі докл. Чебоксары, 1973. Т.2. С. 270.
  41. Зыскин Л.Ю. Добавочный правосторонний трахеальный” бронх, провоцирующий приступы бронхиальной астмы / Л.Ю. Зыскин, С.Д. Ямковой, Р.А.Береза // Грудная хирургия. 1987. № 1. С. 82-83.
  42. Изменения показателей длины зародышей в зависимости от их возраста, вида и концентрации фиксаторов / [В.И. Проняев, И.У. Свистонюк, Ю.Т. Ахтемийчук и др.] //. І Міжнарод. Конгрес з інтегративної антропології: матеріали конгресу. Тернопіль, 1995. С. 277-278.
  43. Интенсивная терапия : Пер. с англ., перераб. и доп. / под ред. А.И. Мартынова. М.: ГЭОТАР Медицина, 1999. 640 с.
  44. 43 Интенсивная терапия в педиатрии / Белебезьев Г.И., Басманов С.М., Беляев А.В. и др.; под ред. Г.И. Белебезьева. К.: Здоров’я”, 2004. 588 с.
  45. Интенсивная терапия в педиатрии / Под ред. В.А Михельсона. М.: ГОЭТАР-МЕД, 2003. 552 с.
  46. Катажина-Корнацька М. Вибрані параметри механіки дихання і аналіз їх динаміки / Катажина-Корнацька М., Свірковвіч М., Мазурська М. // Сучасні досягнення в дихальній підтримці новонароджених і споріднені проблеми неонаталогії: конф. 15-16 травня 2003 р., м.Львів: матеріали конференції. Львів, 2003. С. 41-44.
  47. Кацин А.С. Об интубации гортани при крупе: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед.наук / А.С. Кацин. СПб., 1998. 25 с.
  48. Кеда А.К. Возможности прогнозирования риска интубации трахеи / А.К. Кеда, А.Н. Бордиловский. // Здравоохранение. 1997. №6. С. 53-54.
  49. Кейко М.В. некоторые особенности строения детской гортании их значение для клиники / Кейко М.В. // вторая конференция детских отолярингологов СССР, 29-30 марта 1989 г.: материалы. М., 1989. С.141-142.
  50. Кнорре А.Г. Краткий очерк эмбриологии человека с элементами сравиительной, экспериментальной и патологической эмбриологии / Кнорре А.Г. М.: Мед., 1967. 268 с.
  51. Кованов В.В., Бомаш Ю.М. Практическое руководство по топографической анатомии / В.В. Кованов, Ю.М. Бомаш. [2-изд.]. М.: Медицина,1967. 424 с.
  52. Кожем”яка А.І. Оцінка ефективності лікування респіраторних розладів у новонароджених з використанням сучасних медичних технологій / А.І.Кожем”яка, І.Ю.Кондратова, Т.В.Сіренко, Т.М.Плахотна // Сучасні досягнення в дихальній підтримці новонароджених і споріднені проблеми неонаталогії: конф. 15-16 травня 2003 р., м. Львів: матеріали конференції. Львів, 2003. С.14-17.
  53. Корнев М.А. Анатомия человека от эмбриогенеза до зрелости (избранные разделы спланхнологии): Учеб. пособие по анатомии человека / М.А. Корнев, Т.Н. Надъярная. СПб.: Фолиант, 2002. 229 с.
  54. Косаковський А.Л. Етіологія, клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і трахеї у дітей / Косаковський А.Л. - К.: КМАПО, 1998. 152 с.
  55. Крафт Т.М. Ключевые вопросы по анестезиологии: пер. с англ / Т.М. Крафт, П.М. Аптон. М.: Медицина, 1997. 132 с.
  56. Кривецька І.І. Архітектоніка сполучної тканини голосової складки людини / Кривецька І.І. // Актуальні питання морфогенезу: матеріали наукової конференції. Чернівці. 1996. С.174 175.
  57. Крылова Н.В.Пищеварительная и дыхательная системы. Анатомия человека в схемах и рисунках: Атлас- пособие / Н.В. Крылова, Т.М. Соболева. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2001. 98 с.
  58. Кузнецов А.В. Альтернативный способ обеспечения общей анестезии через оростому в условиях челюстно-лицевой хирургии / А.В. Кузнецов, А.В. Беляков, М.А.Голубков // Біль, знеболювання, інтенсивна терапія. 2003. №4. С.48-52.
  59. Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич K.: Морион, 2000. 320 с.
  60. Латто И.П. Трудности при интубации трахеи: пер. с англ. / И.П. Латто, М. Роузен. М.: Медицина, 1989. 304 с.
  61. Лойт А.А. Хирургическая анатомия головы и шеи / А.А . Лойт, А.В. Каюков. СПб.: Питер, 2002. 224 с.
  62. Лубоцкий Д.Н. Основы топографической анатомии / Лубоцкий Д.Н. М.: Гос. изд-во мед. лит-ры Медгиз, 1953. 647 с.
  63. Магдаль Л.И. О некоторых топографоанатомических особенностях гортани, трахеи и бронхов в детском возрасте. С 103-110.
  64. Макар Б.Г.Особливості топографії стравоходу та головного судинно-нервового пучка шиї у 7-8 місячних плодів / Б.Г. Макар, О.Ф. Марчук // Анатомо-хірургічні апекти дитячої гастро-ентерології науковий симпозіум, 11 травня 2007 р.: матеріали Чернівці: БУКРЕК, 2007. С. 21-22.
  65. Макар Б.Г. Носова ділянка в постнатальному онтогенезі людини / Б.Г. Макар // Клін. анат. та опер. хірургія. 2006. Т. 5, № 2 С. 42.
  66. Макар Б.Г. Морфологічні особливості носової перегородки в онтогенезі людини / Б.Г. Макар // Бук. мед. вісник. 2002. Т. 6, № 1-2. С. 106-108.
  67. Макар Б.Г. Становлення і топографо-анатомічні взаємовідносини стінок носа із суміжними структурами у дітей грудного віку / Б.Г. Макар // Буковинський медичний вісник. - 2002. Том 6, № 4. - С. 195-198
  68. Макар Б.Г. Особливості будови і синтопічні взаємовідносини стінок носа із суміжними структурами в ранньому дитинстві / Б.Г. Макар // Український медичний альманах. Луганськ, 2002. -№5. - С. 89-91.
  69. Макар Б.Г. Становлення і синтопічні особливості носо-сльозової протоки в онтогенезі людини / Б.Г. Макар // Бук. мед. вісник. 2001. Т. 5, № 1-2. С. 116-118.
  70. Макар Б.Г., Ватаман В.М. Алгоритм пошуку нових та вдосконалення існуючих способів оперативних втручань / Б.Г. Макар, В.М. Ватаман // Український медичний альманах. 1998. № 3. С. 9 10.
  71. Макар Б.Г. Розвиток леміша в ранньому онтогенезі людини / Б.Г. Макар // наукова конференція Актуальні питання морфогенезу”: матеріали. Чернівці. 1996. С. 210-211.
  72. Макаров А.В. Врожденные аномалии развития бронхолегочной системы (диагностика, хирургическое лечение) / А.В.Макаров, П.П.Сокур // Український пульмонологічний журнал. 2003. - №2 (40). С. 70-72.
  73. Максименков А.Н. Хирургическая анатомия груди / Максименков А.Н. Л.: Медгиз, 1955. 290 с.
  74. Малишевская В.А. Сравнительная эмбриология легких человека и некоторых млекопитающих: автореф. дис. на соискание науч. степеняи доктора мед. наук / В.А. Малишевская. Львов, 1966. 32 с.
  75. Маргорин Е.М. Топографо-анатомические особенности новорожденного / Маргорин Е.М. Л.: Медицина, 1977. 280 с.
  76. Маркосян А.А. Основы морфологи и физиологии организма детей и подростков / Маркосян А.А. М.: Медицина, 1969. 575 с.
  77. Машкова Т.А. К топографо-анатомическим особенностям латеральной стенки полости носа / Т.А. Машкова, А.В. Черных, А.В. Исаев // Рос. ринол. 2002. № 4. С. 35-36.
  78. Машкова Т.А. Анатомическое образование решетчастой кости человека большой решетчатый пузырек (bulla ethmoidalis uncinata) / Т.А. Машкова, А.В. Исаев // Научное открытие № 242, РФ от 7.10.2002. Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко. М., 2004. № 2. С. 44-46.
  79. Машкова Т.А. Анатомическое образование решетчатой кости человека большой решетчатый крючковидный пузырек / Т.А. Машкова, А.В. Исаев // Вестн. оториноларингол. 2005. № 4. С. 20-21.
  80. Мельникова Н.И. Искусственная вентиляция легких при легочной гипертензии у новорожденных с пороками развития / Н.И. Мельникова, И.А. Строгонов, Т.К. Навроцкая // Анестезиология и реаниматология. 1999. № 4. С. 39-41.
  81. Методы профилактики стенозирования гортани и трахеи у больных, перенесших интубацию и трахеостомию / В.Н. Фоломеев и др. // Эндоскопическая хирургия. 2000. - №6. С.56-58.
  82. Мікульська Г.І. Клінічний досвід використання осциляційної вентиляції у новонароджених / Г.І. Мікульська, Г.В. Ващилін, М.М. Гнатів // Сучасні досягнення в дихальній підтримці новонароджених і споріднені проблеми неонаталогії: конф. 15-16 травня 2003 р., м. Львів: матеріали конференції. Львів, 2003. С.48-51.
  83. Мітін Ю.В. Деякі аспекти анатомії і фізіології піднебінних мигдаликів в патогенезі хронічного тонзиліту/ Ю.В. Мітін, Ю.В. Шевчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. -2001. -№1. - С. 23-26.
  84. Молчанов И.В. Осложнение длительной назотрахеальной интубации / И.В. Молчанов, А.Я. Блинкин, А.М. Мельников, В.П. Санников // Анестезиология и реаниматология. 1987. №6. С. 57.
  85. Мусурівський В.П. Морфологічні передумови виникнення природженої атрезії глотки людини / Мусурівський В.П. // наукова конференція Актуальні питання морфогенезу”: матеріали конференції. Чернівці, 1996. С. 227-228.
  86. Мусурівський В.П. Розвиток і становлення топографи глотки людини на ранніх стадіях онтогенезу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: 14.00.01 Нормальна анатомія” / В.П. Мусурівський. К., 1995. 20 с.
  87. Неонатологія: навч.посіб. / за ред. П.С.Мощича, О.Г.Суліми. К.: Вища шк., 2004. 407 с.
  88. Неонатологія / Аряєв М.Л. АДЕФ Україна, 2003. 756 с.
  89. Неонатология : пер. с англ. / под ред. Т.Л.Гомеллы, М.Д. Каннигам. М.: Медицина, 1998. 640 с.
  90. Нечипоренко В.П. Эндоскопические операции при артрезии хоан / В.П.Нечипоренко, З.Т. Климов, В.И. Лозицкая // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2001. №6. С. 1-5.
  91. Опанасенко Н.С. Трахеальный бронх / Н.С.Опанасенко // Клінічна хірургія. 1999. №11. С. 32-34.
  92. Оперативная хирургия с топографической анатомией детского возраста: Учебник / [Ю.Ф.Исаков, Ю.М.Лопухин, Э.А.Степанов и др.]; под ред. Ю.Ф. Исакова, Ю.М. Лопухина. [2-е изд. перераб. и доп.]. М.: Медицина, 1989. 522 с.
  93. Основы морфологии и физиологии организма детей и подростков / под ред. А.А.Маркосяна. М.: Медицина, 1969. 575 с.
  94. Паршин В,Д. Ятрогенные постинтубационные разрывы трахеи / В.Д. Паршин, А.Н. Погодина, М.А. Выжигина, М.А. Русаков // Анестезиология и реаниматология. 2006. - №2. С.9-13.
  95. Паршин В,Д. Постреанимационные рубцовые стенозы трахеи: причина, профилактика и первая неотложная помощь / В.Д. Паршин, Л.М. Гудовский, М.А. Русаков, М.А. Выжигина, // Анестезиология и реаниматология. 2001. - № 3. С.33-37.
  96. Пэттен Б.М. Эмбриология человека: Пер. с анг. М.: Медгиз, 1959. 768 с.
  97. Первичная реанимационная помощь новорожденным: [практич. рук.] / [Дементьева Г.М., Колонтаев А.С., Малышев В.С., Рюмина И.И.]. М.: ГЭОТАР Медицина, 1999. 80 с.
  98. Перельман М.И. Хирургия трахеи / Перельман М.И. - М.: Медицина, 1972. 208 с.
  99. Пискунов В.С. О строении и форме хоан / В.С. Пискунов // Рос. ринол. 2005. №.2. С.34.
  100. Пішак В.П. Морфологічні аспекти природних вад ділянки носа людини/ В.П. Пішак, Б.Г. Макар, О.Г. Плаксивий // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. Киiв, 2001. -№1. - С. 12-19.
  101. Пилипець І.В. Результати використання дихальної підтримки у новонароджених / І.В. Пилипець, Г.В. Богданова // Сучасні досягнення в дихальній підтримці новонароджених і споріднені проблеми неонаталогії: конф. 15-16 травня 2003 р., м.Львів: матеріали конференції. Львів, 2003. С.59-61.
  102. Плотникова Л.К. Анатомо-топографические предпосылки осложнений при трахеостомии у детей младшего возраста / Л.К. Плотникова // Вопросы научно-практической оториноларингологии: областная конференция оториноларингологов посвященной проф. А.Н. Зимину, 26-27 марта 1981 г: тезисы докладов. Новокузнецк, 1981. С.81-83
  103. Поляков В.В. Трахеальный бронх у ребенка / В.В. Поляков, Д.А. Борзых // Педиатрия. 1988. №4. С.85-86.
  104. Посібник з неонаталогії / Д.Клоерті, Е. Старк К.: Фонд допомоги дітям Чорнобиля, 2002. 772 с.
  105. Поттер Э.М. Топографичсская анатомия плодов, новорожденных и детей раннего возраста / Э.М. Поттер. М.: Медицина, 1971.- 343 с.
  106. Проблеми трахеостомії / Б.Г. Іськів, С.О. Лакіза, М.О. Мельник, В.О. Шкорботун // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2001,. № 3. С. 68-69.
  107. Реанімація новонароджених / Роналд С. Блум, Катрін Кроплі. Львів: Монастир Монахів Студійського Уставу, Видавничій відділ „Свічадо”, 1994. 435 с
  108. Рентгенодиагностика заболеваний трахеи [лекция].- М.: 1983. 37 с.
  109. Романов В.И. Гістологія и эмбриология органов полости рта человека [учебное пособие для студентов стомат. факул-та] / Романов В.И. М.: Медицина, 1996. 230 с.
  110. Романова Л.К. Современные представления о пренатальном морфогенезе легких человека / Л.К. Романова // Онтогенез. 2002. - Т. 33, № 4. С. 245-257.
  111. Руководство по препарированию и изготовлению анатомических препаратов / [Гончаров Н.И., Сперанский Л.С., Краюшкин А.И., Дмитриенко С.В]. М.: Медицинская книга, Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2002. 192 с.
  112. Рудан А.С. Развитие компонентов гортанного отверстия зародыша человека / А.С. Рудан: труды Астраханского государственного мед. ин-та. Астрахань: Изд-во газеы «Волга», 1960. т. XV. С. 166-174.
  113. Рудан А.С. Изменения топографического положения гортани человека на разных стадиях эмбриогенеза / А.С. Рудан // Вопросы эмбриологии человека: работы кафедры нормальной анатомии. Астрахань, 1961. Вып. II С.147-156.
  114. Рудан А.С. Возрастные изменения полости гортани и внутреннего рельефа ее стенок в эмбриональном периоде у человека / А.С. Рудан // Вопросы эмбриологии человека: работы кафедры нормальной анатомии. Астрахань, 1961. Вып. II С.157-167.
  115. Руководство по неонаталогии: [под ред. Г.В.Яцык]. М.: Медицинское информационное агенство, 1998. 400 с.
  116. Руководство по технике врачебных манипуляций / Г.Чен, Х.Е.Сола, К.Д. Лиллемо; [пер. с англ.] Витебск: Бедмедкнига, 1996.- 384 с.
  117. Сафар П. Сердечно-легочная и церебральная реанимация: [пер. с англ. М.Н.Селезнева] М.: Медицина, 1984. 256 с.
  118. Сакс Ф.Ф. Атлас по топографической анатомии новорожденного / Сакс Ф.Ф. М.: Медицина, 1993. 239 с.
  119. Селезнев К.Г. Новый способ наложения стойкой трахеостомы / К.Г. Селезнев, Ашур Набиль, О.С. Окунь // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2002. №3. С. 39-43.
  120. Селезнев К.Г. Клиническое обоснование терминов «стойкая» и «фиксированная» трахеостома / К.Г. Селезнев, Ашур Набиль, О.С. Окунь // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2002. №4. С. 44-48.
  121. Сидельникова В.М. Акушерская тактика ведения преждевременных родов / В.М. Сидельникова // Акушерство и гинекология. 2000. №5. С.8-12.
  122. Синельников Я.Р. Возрастные особенности рельефа слизистой оболочки языка / Я.Р. Синельников // девятая научная конференция по возрастной морфологии, физиологии и биохимии, апрель 1969: материалы конференции под ред. А.А.Маркосяна. М., 1969. том I. С. 409-410.
  123. Сикирицька Т.Б., Макар Б.Г. Ранній органогенез деяких структур обличчя людини / Т.Б. Сикирицька, Б.Г. Макар // Актуальні питання морфогенезу: матеріали наукової конференції. Чернівці, 1996. С.296 298.
  124. Смірнова Т.В. Деякі питання розвитку та становлення топографії слізного апарата в плодному періоді і у новонароджених / Т.В. Смірнова //. Матер міжнарод. симпозіуму [Принципи пропорції, симетрії, структурної гармонії та математичного моделювання в морфології”]. Вінниця, 1997. С. 179-180.
  125. Смирнова А.А. Бронхиальное дерево плода человека: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. мед. наук. Рязань, 1959. 17 с.
  126. Солдатский Ю.Л., Онуфриева Е.К., Понкратенко А.Д. Продленная назотрахеальная интубация при лечении рубцовых стенозов дыхательных путей у детей // Вестник оториноларингологии. 1999. № 4. С. 11-14.
  127. Сомова К.Т. Язык и здоровье ребенка / К.Т. Сомова // Педиатрия. 2001. № 2. С. 98-100.
  128. Спиранский В.С. Основы анатомии детского возраста: [материалы к лекциям] / Спиранский В.С. Саратов: Изд-во Саратовского университета. 1979. 73 с.
  129. Способ микротрахеостомирования у детей / В.А. Юхимец, В.С. Пугачев, О.И. Шпак [и др.] // Указатель рац. предложений сотрудииков института и работников практического здравоохранения, внедренных в практику в XI пятилетке. Черновцы, 1985. С. 140-141.
  130.
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины