АНАТОМІЯ СТРАВОХІДНО-ШЛУНКОВОГО ПЕРЕХОДУ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ : Анатомия пищеводного-желудочного перехода В Раннем периоде онтогенеза человека • Название:
 • АНАТОМІЯ СТРАВОХІДНО-ШЛУНКОВОГО ПЕРЕХОДУ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
 • Альтернативное название:
 • Анатомия пищеводного-желудочного перехода В Раннем периоде онтогенеза человека
 • Кол-во страниц:
 • 141
 • ВУЗ:
 • БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  На правах рукопису


  Товкач Юрій Васильович


  УДК 611.32/.33.013
  АНАТОМІЯ СТРАВОХІДНО-ШЛУНКОВОГО ПЕРЕХОДУ В
  РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

  14.03.01 нормальна анатомія

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук
  Науковий керівник
  Ахтемійчук Юрій Танасович,
  доктор медичних наук, професор  Чернівці 2009
  ЗМІСТ
  ВСТУП....4
  РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДОВУ СТРАВОХІДНО-ШЛУНКОВОГО ПЕРЕХОДУ......12
  1.1. Морфофункціональні особливості стравохідно-шлункового
  переходу ............12
  1.2. Анатомія стравохідно-шлункового переходу в перинатальному періоді онтогенезу людини............................................................................................26
  1.3. Ультразвукова анатомія стравохідно-шлункового переходу....28
  1.4. Анатомічні варіанти та природжені вади стравохідно-шлункового
  переходу.....30
  Висновки........30
  Список авторських праць ..33
  РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ...34
  2.1. Матеріал дослідження ...34
  2.2. Методи дослідження .....34
  2.2.1. Метод макроскопічного дослідження ......35
  2.2.2. Метод виготовлення топографо-анатомічних зрізів ...37
  2.2.3. Метод ін’єкції артеріальних судин37
  2.2.4. Метод корозії ......38
  2.2.5. Метод рентгенографічного дослідження.38
  2.2.6. Метод гістологічного дослідження ...38
  2.2.7. Метод ультразвукового дослідження ...39
  2.2.8. Метод рентгенівської комп’ютерної томографії......40
  2.2.10. Метод статистичної обробки....41
  РОЗДІЛ 3. ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
  СТРАВОХІДНО-ШЛУНКОВОГО ПЕРЕХОДУ В ПЛОДІВ....44
  3.1. Анатомія стравохідно-шлункового переходу в плодів 4-5 місяців . 44
  3.2. Анатомія стравохідно-шлункового переходу в плодів 6-7 місяців...58
  3.3. Анатомія стравохідно-шлункового переходу в плодів 8-10 місяців.68
  Висновки ...78
  Список авторських праць 79
  РОЗДІЛ 4. ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
  СТРАВОХІДНО-ШЛУНКОВОГО ПЕРЕХОДУ В
  НОВОНАРОДЖЕНИХ.81
  Висновки........87 Список авторських праць ........88
  РОЗДІЛ 5. УЛЬТРАЗВУКОВА АНАТОМІЯ СТРАВОХІДНО-
  ШЛУНКОВОГО ПЕРЕХОДУ В НОВОНАРОДЖЕНИХ І ГРУДНИХ
  ДІТЕЙ....89
  Висновки .......94
  Список авторських праць ...95
  РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
  ДОСЛІДЖЕНЬ.96
  ВИСНОВКИ ..113
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115
  ДОДАТКИ .142

  ВСТУП
  Актуальність теми. Вивчення закономірностей пренатального морфогенезу стравохідно-шлункового переходу у теперішній час набуває суттєвого значення (Y. Okino et al., 2001; Э.И. Валькович, 2003; Д.Э. Усманов, 2004; Г.С. Соловьев и др., 2005; R. Bridget, 2006), що зумовлено широким впровадженням у практику перинатальних діагностичних та лікувальних прийомів. Оскільки ембріологічні дані (В.М. Ватаман та ін., 1997; А.В. Горбулич, 2005; Е.Н. Шестакович, 2008) виступають у ролі тих важливих чинників, які об’єднують розрізнені знання з анатомії та фізіології, будову органів і систем важливо вивчати у тісному зв’язку з основними процесами пренатального морфогенезу (Ю.Т. Ахтемійчук, 2008).
  У зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС, показники дитячої смертності в Україні значно зросли, неоната­льна смертність у структурі смертності немовлят становить близько 60 % (Б.Я. Резник и др., 1990; Я. Сопко, 1999). Аномалії травної системи становлять 17,8 % і є однією з причин перинатальної смертності. Дедалі частіше трапляються випадки природженої патології стравохідно-шлункового сегмента (J.M. Braithwaite et al., 1996; В.И. Булынин и др., 1997), що потребує особливої уваги науковців до даної проблеми.
  Захворювання, пов’язані з розладом замикальної функції стравохі­дно-шлункового переходу, досить поширені як у дорослих, так і в дітей (В.Б. Рева и др., 2001; В.И. Маслов, 2002; С.Д. М’ясоєдов, 2003). Нині існує понад 50 методів хі­рургічної корекції патології стравохідно-шлункового пере­ходу, проте через нехтування анатомічними особ­ливостями стравохідно-шлункового сегмента під час хірургічних втручань смертність після операцій у цій ділянці досягає 10-20 % (Л.Е. Федоров и др., 2001; Б.И. Мирошников и др., 2001; Ф.Г. Назиров и др., 2002), а у 31 % прооперованих хворих спостерігається не­до­статність стравохідно-шлункового сфінктера (В.І. Русин та ін., 2003).
  Розлади замикальної функції стравохідно-шлу­нкового переходу особливо актуальні у новонароджених. Природжена або на­бута дис­функція стравохідно-шлункового сфінктера призводить до розвитку езофагітів, стриктур, зменшення маси тіла, ларинго­спазму, збільшення ризику раптової смерті. Гастроезофагеальний рефлюкс А.С. Свінціцький та ін. (1999), В.Г. Баиров и др. (1999), Л.В. Рачкевич, (2000), Б.И. Мирошников и др. (2001) виявляли у 21-74 % новонароджених та дітей раннього віку.
  Водночас сучасні дані літератури про топографо-анатомічні особливості стравохідно-шлункового переходу в ранньому періоді онтогенезу суперечливі та фрагментарні (Л.Л. Колесников, 1993; 2000; В.Ф. Байтингер, 1994; В.И. Камбарова, 1998; С.С. Селиверстов и др., 2000). Відсутні систематизовані дані літератури щодо хронології розвитку і станов­лення топографії стравохідно-шлункового переходу в перинатальному періоді онто­генезу, що підкреслює пріоритетність даного дослідження.
  Отже, актуальність даного дисертаційного дослідження зумовлена важливістю даних про ранній розвиток людини для медичної науки загалом та відсутністю цілісних уявлень про закономірності морфогенезу стравохідно-шлункового переходу в перинатальному періоді онтогенезу людини.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедр анатомії людини і анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії Бу­ковинського державного медичного університету ,,Статево-вікові закономір­ності будови і топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії" (№держреєстрації 0105U002927). Автор виконував фрагмент з вивчення особливостей морфогенезу і станов­лення будови стравохідно-шлункового сегмента у плодовому та неонатальному періодах онто­генезу. Тема дисертаційної роботи затверджена Проблемною комісією МОЗ і АМН України "Морфологія людини" від 4 червня 2004 року (протокол № 60).
  Дисертаційна робота розглянута комісією з біомедичної етики Буковинського державного медичного університету (протокол № 27 від 18.06.2008 р.), яка встановила, що дослідження виконані з дотриманням основних положень GCP (1996) Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні прин­ципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2000) та наказу МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р.
  Мета дослідження. Визначити особливості макромікроскопічної анатомії і то­пографії стравохідно-шлункового переходу в перинатальному періоді онто­генезу.
  Завдання дослідження:
  1. Вивчити будову і становлення топографії стравохідно-шлункового переходу у плодів.
  2. Вивчити топографо-анатомічні особливості стравохідно-шлункового пере­ходу в новонароджених.
  3. Уточнити джерела кровопостачання стравохідно-шлункового сегмента у перинатальному періоді онтогенезу.
  4. Визначити ультрасонографічні параметри стравохідно-шлункового переходу у дітей раннього віку.
  Об'єкт дослідження: вікові закономірності анатомії і топографії органів травлення людини.
  Предмет дослідження: будова і топографія стра­вохі­дно-шлункового сегмента у плодів та новонароджених.
  Методи дослідження: макроскопічний і вивчення топографо-анато­мічних зрізів для визначення взаємовідношень стравохідно-шлункового сегмента з очеревиною та суміжними органами і стру­ктурами; коро­зії для вивчення форми переходу стравоходу в шлунок, характе­ристики кута Гіса; ін’єкції кровоносних судин для дослідження топографо-анатомічних взаємовід­ношень судин, уточнення скелетотопічних особ­ли­востей стравохідно-шлун­кового сегмента; ультразвукового дослідження для визначення сонографіч­них ознак та параметрів стравохі­дно-шлунко­вого переходу в новонаро­джених та грудних дітей; комп’ютерної томогра­фії для визначення томографічних ознак стравохідно-шлу­нкового сегмента у плодів; гістологічний для вивчення взаємовідношень тканинних шарів стравохідно-шлункового сегмента; рентгенографічного дослідження для вивчення скелетотопії та уточнення джерел крово­постачання черевної частини стравоходу; статистичний для аналізу та встановлення вірогідності кількісних показників.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше за допомогою су­часних методів анатомічного дослідження визначено вікову динаміку мінливості будови та кровопостачання стравохідно-шлунко­вого сегмента у плодів та ново­народжених, визначено його ультрасонографічні параметри у новонароджених та грудних дітей.
  Найбільш суттєві результати, одержані автором, стосуються визначення типової анатомічної характеристики стравохідно-шлункового переходу в перинатальному періоді онтогенезу, морфологічної основи формування його замикального механізму та ультрасонографічних показників черевної частини стравоходу у дітей раннього віку.
  Встановлено, що упродовж II і III триместрів внутрішньоутробного розвитку відбу­ваються інтенси­вні процеси формування основних замикальних ком­понен­тів стравохідно-шлункового переходу (збільшення зовнішнього діаметра і звуження просвіту черевної частини стравоходу, утворення діафрагмаль­ного звуження стравоходу, судиноутворення у слизовій оболонці), потов­щення циркулярного м’язового шару, утворення складки слизової оболонки. Показано, що у під­слизовій основі стравохідно-шлункового сегмента у перинатальному періоді спостерігається інтенсивне формування кардіальних залоз.
  Визначено терміни сповільненого і прискореного росту (критичні періоди) компонентів стравохідно-шлункового переходу 4-й і 7-й місяці пренатального розвитку. Виявлено додаткові артерії (ліва нижня діафраг­мальна і верхня ліва надниркова, селезінкова та ліва гілка власної печінкової артерії), які живлять черевну частину стравоходу та його діафрагмальний сегмент. Визначено морфологічні ком­поненти стравохідно-шлунко­вого сфінктера у новонароджених.
  За допомогою ультразвукового дослідження вивчено особливості ультрасонографічної анатомії черевної частини стравоходу у новонаро­джених та грудних дітей. Встановлено, що діаметр черевної частини стравоходу вірогідно більший у хлопчиків.
  Одержані результати дисертаційного дослідження доповнюють науковий напрямок нормальної анатомії людини щодо закономірностей вікової анатомії перехідних ділянок порожнистих органів травлення.
  Практичне значення одержаних результатів. Виконані дослі­дження поглиблюють і доповнюють відомості про особливості будови і топографо-анатомічні взаємовідношення стравохідно-шлункового пере­ходу в перинатальному періоді онтоге­незу людини.
  У рамках Державної програми переходу України з 01.01.2007 року на міжнародну систему обліку і статистики (Наказ МОЗ України № 179 від 29.03.2006 року "Про затвердження інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, порядку реєстрації живонародженості та мертвонародженості") результати дослідження можуть бути застосовані в лабораторіях скринінгу морфологічного матеріалу для оцінки ступеня зрілості та прогнозування життєздатності плода і діагностики відхилень від нормального розвитку.
  Одержані результати дослідження мають практичне значення для перинатології, неонатології та дитячої хірургії як анатомічна осно­ва для вдосконалення діагностично-лікувальних прийомів з приводу природженої патології шлунково-кишкового тракту.
  Об’єктивні дані щодо сонографічних параметрів стравохідно-шлун­ко­вого переходу можуть бути використані у практиці лікарів функціона­льної діагностики.
  Результати даного дослідження є теоретичною основою для наступних експериментальних досліджень у клінічній анатомії, неонатології, педіатрії та дитячій хірургії, а також можуть бути використані при виданні монографій, навчальних посібників і підручників з нормальної та клінічної анатомії, оперативної та дитячої хірургії в розділах, що стосуються вікової анатомії органів травлення.
  Результати даного дослідження впроваджено у навчальний процес і науково-дослідну роботу кафедр: топографічної анатомії та оперативної хірургії Івано-Франківського національного медичного університету, Одеського державного медичного університету; нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; анатомії і фізіології людини та тварин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету; загальної хірургії з топографічною анатомією Луганського державного медичного університету; загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією і ортопедією Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського; хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії Дніпропетровської державної медичної академії; анатомії людини Української медичної стоматологічної академії.
  Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено інформа­ційний пошук і аналіз джерел літератури, виконано анатомічне дослідження. Особисто написано та проілюстровано всі розділи дисертації, проведена статис­тична обробка цифрових даних. Ультрасонографічне дослідження новона­роджених і грудних дітей проведено спільно з лікарем функціональної діагностики Н.О. Лобінцевою. Здобувачем особисто узагальнені одержані резуль­тати, висновки сформульовані спільно з науковим керівником. Автор самос­тійно підго­тував опубліковані праці, написав всі розділи дисертації. В опублікова­них працях у співавторстві за темою дисертації використані ідеї здобувача.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації оприлюднені на:
  - Всеукраїнській науковій конференції „Актуальні питання клініч­ної анатомії та оперативної хірургії” (Чернівці, 2004).
  - Міжнародній студентській науковій конференції „Молодь меди­цині майбутнього” (Одеса, 2005);
  - Ювілейному VIII з’їзді Всеукраїнського Лікарського Товариства (Івано-Франківськ, 2005);
  - Всеукраїнській науковій конференції Актуальні питання вікової ана­томії та ембріотопографії” (Чернівці, 2006);
  - Науково-практичній конференції „Сучасні методи в дослідженні струк­турної організації органів та тканин” (Судак, 2006);
  - VIII Конгресі Міжнародної асоціації морфологів (Орел, 2006);
  - Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 85-річчю Білоруського державного медичного університету (Мінськ, 2006);
  - Науковому симпозіумі Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гаст­роен­терології” (Чернівці, 2007);
  - IV Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вче­них Молодь та перспективи сучасної медичної науки” (Вінниця, 2007);
  - Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 50-річчю кафедри анатомії людини Гродненського державного медичного університету (Гродно, 2008);
  - XII Міжнародному медичному конгресі студентів та моло­дих вче­них (Тернопіль, 2008);
  - Науково-практичній конференції „Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень” (Тернопіль, 2008).
  Публікації. За результатами дослідження, викладеного в ди­сертаційній роботі, опубліковано 17 наукових праць, зокрема, 5 у наукових фахових виданнях України, 12 у матеріалах наукових форумів.
  Структура та обсяг дисертації. Матеріали дисертаційної роботи викладено на 141 сто­рінці комп’ютерного друку. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, матеріалу і методів дослі­дження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення резуль­татів досліджень, висновків та списку використаної літератури (171 джерело вітчизняних та 67 зарубіжних авторів). Робота ілюст­рована 46 рисунками і 15 таблицями.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі за допомогою класичних та нових методів анатомічного дослідження наведене теоретичне узагальнення і вирішення актуального завдання нормальної анатомії стосовно особливостей макромікроскопічної будови і становлення анатомічних взаємовідношень стравохідно-шлункового переходу в перинатальному періоді онтогенезу.
  1. Характерними анатомічними ознаками стравохідно-шлункового переходу в перинатальному періоді є диференціювання черевної частини стравоходу (95% на 4-7 місяцях, 76% у пізніх плодів та новонароджених) та гострого кута Гіса (97,5% на 4-7 місяцях, 85,7% у пізніх плодів та новонароджених).
  2. У 2-му триместрі внутрішньоутробного розвитку довжина черевної частини стравоходу збільшується з 2,25±0,53 мм на 4-му місяці до 2,86±0,31 мм на 6-му; починаючи з 7-го місяця, спостерігається зменшення її довжини, яка в новонароджених становить 1,5±0,15 мм. Величина кута Гіса впродовж плодового періоду збільшується в 1,4 раза і в новонароджених становить 80,47±2,83º.
  3. Скелетотопічна проекція кардіального отвору шлунка змінюється в межах від рівня тіла ІХ грудного хребця на 4-му місяці до рівня нижнього краю тіла ХІ грудного хребця у новонароджених.
  4. За уточненими даними, основними джерелами кровопостачання стравохідно-шлункового сегмента є 2-5 гілок лівої шлункової артерії, додатковими гілки нижньої діафрагмальної та верхньої надниркової артерій.
  5. При поперечному і поздовжньому скануванні черевна частина стравоходу в новонароджених і грудних дітей візуалізується у формі кільцеподібної або циліндричної структури з ехогенними серозним і слизовим та гіпоехогенним м’язовим шарами.
  6. Згідно з даними ультрасонографічного дослідження зовнішній і внутрішній діаметри черевної частини стравоходу в новонароджених і грудних дітей більші у хлопчиків; у грудних дітей (зовнішній діаметр-6,85±0,25 мм, внутрішній діаметр-4,11±0,36 мм) дані параметри більші, ніж у новонароджених (зовнішній діаметр-6,61±0,26 мм, внутрішній діаметр-4,36±0,17 мм), проте статистично вірогідно збільшується тільки зовнішній діаметр стравоходу у дівчаток.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Валькович Э.И. Общая и медицинская эмбриология: Учебное посо­бие для медицинских вузов / Э.И. Валькович СПб.: Фолиант, 2003.
  317 с.
  2. Роль принципа прови­зорности в реализации филембриогенезов / Г.С. Соловьев, В.Л. Янин, В.Д. Новиков и др. // Морфология. 2005. Т. 128, № 4. С. 14-19.
  3. Auroux M. Foetopathies: Toxiques et medicaments / M. Auroux // Eurobiologiste. 1996. V. 30, № 222. P. 11-17.
  4. Root of the small-bowel mesentery: correlative anatomy and CT features of pathologic conditions / Y. Okino, H. Kiyosue, H. Mori et al.// Radiographics. 2001. V. 21, № 6. Р. 1475-1490.
  5. Усманов Д.Э. Потребность в применении метода пластики пищевода свободным реваскуляризируемым сегментом тонкой кишки и систематизация показаний к нему / Д.Э. Усманов // Вестник хирургии. 2004. Т. 163, № 2. С. 112-115.
  6. Bridget R. Staging of intestinal development in the chick embryo / R. Bridget // The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary Biology. 2006. V. 288A, Issue 8. P. 827-931.
  7. Становлення топографії органів черевної порожнини та деякі аспекти оперативної хірургії шлунково-кишкового тракту / В.М. Ватаман, M.I. Тутченко, B.I. Слонецький, І.0. Вінниченко // Нові технології в хірургії. Матер. Міжнарод. конф. Ужгород, 1997. С. 6-7.
  8. Шестакович Е.Н. Индивид-е и половые особенности брюшного отдела в постнатальном периоде развития человека / Е.Н. Шестакович // Акт. вопр. морфологии: сб. трудов Междунар. науч.-прак. коеф. / под. ред. проф. Е.С. Околокулака. Гродно: ГрГМУ, 2008. С. 128.
  9. Горбулич А.В. Методы оценки функционального состояния замыкательных механизмов кардии / А.В. Горбулич // Матер. XXI з"їзду хірургів України Запоріжжя, 2005. С. 145-147.
  10. Ахтемійчук Ю.Т. Нариси ембріотопографії / Ю.Т. Ахтемійчук Видавничий дім ,,Букрек": Чернівці, 2008. 198 с.
  11. Спосіб вивчення топографо-морфологічних особливостей органів / B.I. Проняєв, І.У. Свистонюк, Т.В. Хмара [та ін.] // Акт. пит. медичної допомоги населенню: Матер. міжнар. симпозіуму Чернівці-Ангельхольмц, 1996. С. 154-155.
  12. Резник Б.Я., К вопросу о распространенности врожденных пороков развития / Б.Я. Резник, И.П. Минков // Сов. здравоохране­ние. 1990. № 1. С. 41-43.
  13. Сопко Я. Пренатальна діагностика уроджених вад розвитку в плода шлунково-кишкового тракту / Я. Сопко // тези доп. 3-го Міжнар. мед. конгр. студ. і мол. учених. -Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. С. 249.
  14. Булынин В.И. Арефлюксный пищеводно-желудочный анастомоз / В.И. Булынин, Ю.А. Пархисенко // Хирургия. 1997. № 6. С. 64-65.
  15. Галимов О.В. Патогенетические аспекты хирургического лечения рефлюкс-эзофагита / О.В. Галимов, Э.Н. Праздников // Клин. хирургия. 1992. № 9-10. С. 61-64.
  16. Круцяк В.М. Тривимірні методи дослідження ембріотопографії органів, структур, кровоносних і лімфатичних судин / В.М. Круцяк, В.П. Пішак, B.I. Проняєв // Хист. 1997. № 1. С. 109-115.
  17. Макар Б.Г. Алгоритм пошуку нових та вдосконалення існуючих способів оперативних втручань / Б.Г. Макар, В.М. Ватаман // Укр. мед. альманах. 1998. № 3. С. 9-10.
  18. Braithwaite J.M. Assessment of fetal anatomy at 12 to 13 weeks of gestation by transabdominal and transvaginal sonography / J.M. Braithwaite, M.A. Armstrong, D.L. Economides // Brit. J. Obstet. and Gynaecol. 1996. V. 103, № 6. P. 82-85.
  19. Рева В.Б. Некоторые аспекты развития рефлюкс-езофагита у больных с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы / В.Б. Рева, В.И. Гребенюк, А.А. Алексеенко [и др.] // Вестн. хирургии. 2001. № 4. С. 14-15.
  20. Маслов В.И. Методика наложения инвагинационных пищеводно-кишечных и пищеводно-желудочных анастомозов / В.И. Маслов // Хирургия. 2002. № 2. С. 14-17.
  21. М’ясоєдов С.Д. Рефлюксна хвороба стравоходу / С.Д. М’ясоєдов: Автореф. дис д-ра мед. наук: 14.01.03 / Ін-т хірург. та трансплант. К., 2003. 31 с.
  22. Федоров Л.Е., Волков А.В. Эндоскопия в лечении стриктур пищеводно-желудочных и пищеводно-кишечных анастомозов / Л.Е. Федоров, А.В. Волков // Прот. засед. хирур. общ. // Вестн. хирургии. 2001. № 6.
  С. 105.
  23. Мирошников Б.И., Резекция грудного отдела пищевода как метод лечения ахалазии кардии / Б.И. Мирошников, К.В. Павелец, Н.В. Ананьев и др. // Вестн. хирургии. 2001. № 6. С. 105-106.
  24. Назыров Ф.Г. Тактика лечения кровотечения из варикозных вен гастроэзофагеального коллектора у больных с циррозом печени, осложненным портальной гипертензией / Ф.Г. Назыров, Х.А. Акилов, А.А. Мансуров // Вестн. хирургии. 2002. № 3. С. 81-83.
  25. Хірургічне лікування рецедивних кровотеч при повній оклюзії системи ворітної вени / В.І. Русин, А.В. Русин, П.О. Болдіжар, К.Є. Рум’янцев // Наук. вісн. Ужгорд. ун-ту. Сер. ,,Медицина.” 2003. № 19. С. 46-49.
  26. Колесников Л.Л. Зависимость структуры замыкательного устройства пищеводно-желудочного перехода от формы желудка человека / Л.Л. Колесников: матер. Конгр. междунар. ассоц. Морфологов. (Тюмень, 1993) // Морфология. 1993. Т. 105, № 9-10. С. 96.
  27. Рачкевич Л.В. Стан стравохідно-шлункового анастомозу після одномоментної езофагогастропластики в експерименті / Л.В. Рачкевич // Акт. пит. морфогенезу та регенерації: матер. наук.-прак. конф.(Луганськ, 2000) // Укр. мед. альманах. 2000. № 1 (Додаток). С. 49.
  28. Carvalho C.A. Sur L’angioarhitectue veineeue de le zone de transition oesophagogasrique et son interpretation fonctionelle / C.A. Carvalho // Acta Anatomica. 1996. V. 65, № 163. P. 125-162.
  29. Свінціцький А.С. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба як актуальна проблема сучасної клінічної практики / А.С. Свінціцький, М.І. Дземан, П.В. Шило // Укр. мед. часопис. 1999. № 5. С. 50-55.
  30. Баиров В.Г. Диагностика и лечение гастроэзофагеального рефлюкса у детей / В.Г. Баиров, В.Ф. Приворотский, Б.Д. Азизов [и др.] // Вестн. хирургии. 1999. № 3. С. 38-41.
  31. Етинген Л.Е. Некоторые структурно-функциональ­ные критерии организации сфинктеров полых внутренних органов / Л.Е. Етинген, Д.Б. Никитюк // Морфология. 1999. Т. 115, № 1. С. 7-10.
  32. Первый опыт применения полипропиленовой сетки для хиатопластики при больших грыжах пищеводного отверстия диафрагмы / Н.В. Егиев, М.Н. Рудакова, В.С. Волкоедов, Г.В. Лаврова // Эндоскоп. хирургия. 2002. № 1. С. 31-32.
  33. Гистотопография пищеводно-желудочного, желудочно-двенадцатиперстного и подвздошно-слепокишечного переходов / С.С. Селиверстов, Н.П. Амбросьева, Д.В. Шутов и др. // Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза человека в норме и при воздействии антропогенных факторов. Экология и здоровье населения. Актуальные проблемы биологии и медицины: Материалы Международной конференции. Астрахань, 2000. С. 141-142.
  34. Гюльмамедов П.Ф. Болезни и патологические состояния искуственного пищевода / П.Ф. Гюльмамедов // Клін. хірургія. 1998. № 4. С. 7.
  35. Функциональное состояние желудочно-кишечного тракта у новорожденных / Г.В. Яцык, В.А. Скворцова, Т.Э. Боровик и др. // Педиатрия. 2001. № 3. С. 89-92.
  36. Nereide Freire Cerqueira. Pathophysiology of mesenteric ischemia/reperfusion: a review / Freire Cerqueira Nereide, Alberto Hussni Carlos, Bonetti Yoshida Winston // Acta Cirurgica Brasileira. 2005. Vol. 20, № 4. P. 337-343.
  37. Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Волковой О.В., Елецкого Ю.К. : Атлас [учебное пособие] М.: Медицина, 1996. 544 с.
  38. Колесников Л.Л. Анатомо-топографические исследования сфинктера пищеводно-желудочного перехода у человкка / Л.Л. Колесников // Арх. анат. гистол. и эмбриол. 1990. Т. 98, № 3. С. 76-84.
  39. Мирошников Б.И. Методика формирования желудочного трансплантата для эзофагопластики / Б.И. Мирошников, М.М. Лабазанов, К.В. Павелец // Вестн. хирургии. 1995. № 2. С. 24-28.
  40. Сенютович Р.В. Способ формирования инвагинационного єзофагоєюноанастомоза / Р.В. Сенютович, В.М. Полос, Т.В. Полос // Клін. хірургія. 1994. № 3. С. 72-22.
  41. Estudo da acao do extrato de Gingko biloba e amido hidroxietilico hipertonico na atenuacao de alteracoes decorrentes de isquemia e reperfusao de orgaos esplancnicos em ratos / R. S. S. Macarengo, R. U. Takahagi, L. C. Bardella et al. // Acta Cirurgica Brasileira. 2001. V. 16. Р. 139-145.
  42. Ефетов В.М. Оценка непосредственного результата выполнения эзофагогастропластики / В.М. Ефетов, А.В. Проценко // Клин. хирургия. 1998. № 11. С. 34-35.
  43. Prophylactic use of epidermal growth factor reduces ischemia/reperfusion intestinal damage / J. Berlanga, P. Prats, D. Remirez, et al. // American Journal of Pathology. 2002 V. 161. P. 373-379.

  44. Ольховський В.О. Анатомічна мінливість переднього блукаючого стовбура людини / В.О. Ольховський // Клін. анат. та опер. хірургія. 2002. Т. 1, № 1. С. 49-52.
  45. Черноусов А.Ф. Хирургическое лечение рефлюкс-эзофагита и пептической стриктуры пищевода / А.Ф. Черноусов, А.Л. Шестаков // Хирургия. 1998. № 5. С. 4-8.
  46. Діагностика та хірургічне лікування рефлюксної хвороби стравоходу з розладами моторики / С.Д. Мясоедов, І.С. Чорна, О.Д. Фурманенко [та ін.] // Клін. хірургія. 2000. №3. С. 9-12.
  47. Тран В.В. Монолитрическое исследование функции пищеводно-желудочного перехода при гастроэзофагеальном рефлюксе у детей / В.В. Тран, А.М. Махлин // Детская хирургия. 2000. №1. С. 8-11.
  48. Суточный рн-мониторинг пищевода в диагностике гастроэзофагеального рефлюкса у детей / А.Б. Алхасов, А.Ю. Разумовский, Ю.И. Кучеров [и др.] // Детская хирургия. 2000. №1. С. 47-50.
  49. Хирургическая тактика при сочетании грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с ахалазией пищевода / Ф.И. Гюльмамедов, П.Ф. Гюльмамедов, А.В. Бондаренко [и др.] // Совр.м-ды хир.леч. венральных грыж и евентраций: Матер.науч.-практ.конф. с междунар.участю. Алушта, 2006. С. 66-67.
  50. Амосова А.В. Використання балонної дилатації при лікуванні хворих на ахалазію стравоходу / А.В. Амосова, Д.О. Тютюнников // Матер 4 междунар.медико.-фарм.конф.студ.та молодих вчених. // Хист Чернивці, 2007. №9. С.13-14.
  51. Діагностично-лікувальний алгоритм при грижах стравохідного отвору діфрагми / В.І. Десятрик, С.П. Міхно, В.М. Мірошниченко [та ін.] // Совр.м-ды хир.леч. венральных грыж и евентраций: Матер.науч.-практ.конф. с междунар.участю. Алушта, 2006. С. 79-80.
  52. Кузенко Ю.Г. Діагностика та лікування неерозивної гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби / Ю.Т. Кузенко // Наук. вісник Національного мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. 2008. №1. С. 151-155.
  53. Степанов Э.А. Лечение гастроэзофагеального рефлюкса у новорожденных / Э.А. Степанов, Т.В. Красовская, Ю.И. Кучеров // Дет. хирургия. 1998. № 1. С. 4-7.
  54. Heart energy metabolism after intestinal ischaemia and reperfusion / G. Stefanutti, P. Vejchapipat, S.R. Williams et al. // Journal of Pediatric Surgery. 2004. № 39. P. 179-183.
  55. Festen C. Acute abdomen in children / Festen C. // Ned Tijdschr Geneeskd. 1999. V. 143, № 4. P. 182-185.
  56. The effect of transient intestinal ischemia on infalmmatory paraments / Lammers K.M., Innocenti G., Venturi A. et al. // International Journal Colorectal Diseases. 2003. V. 18, № 1. Р. 78-85.
  57. Селиверстов С.С. Особенности слизистой оболочки пищеводно-желудочного перехода / С.С. Селиверстов: тез. III Конгр. междунар. ассоц. морфологов // Морфология. 1996. Т. 109, № 2. С. 89.
  58. Модифицированная лапароскопическая фундопликация в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / В.М. Седов, Д.Ф. Черепанов, И.В. Вужлаков, А.М. Зайцев // Вестн. хирургии. 2002. № 6. С. 74-75.
  59. Хирургическая коррекция и профилактика рефлюкс-эзофагита / В.В. Сумин, Д.А. Торопцев, Ф.С. Жижин // Хирургия. 1998. № 10. С. 30-33.
  60. Результаты хирургического лечения больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и некоторые аспекты выбора метода фундопликации и профилактики послеоперационной дисфагии / К.В. Пучков, В.Б. Филимонов, Т.Б. Иванова, [и др.] // Эндоск. хирургия. 2004. № 3. С.3-10.
  61. Мирошников Б.И. Синдром Маллори-Вейсса / Б.И. Мирошников, А.К. Рассказов // Вестн. хирургии. 1991. № 2. С. 147-150.
  62. Localization and inhibitory action of galanin at the feline lower esophageal sphincter / G.R. Lichtenstein, S.C. Reynolds, C.P. Ogorek, H.P. Parkman // Regul. Pept. (Amsterdam). 1994. V. 50, № 3. P. 213-222.
  63. Distribution and characterization of vasoactive intestinal poly peptibe binding in cainine lower esophageal sphincter / Y.K. Mao, Y.F. Wang, E.E. Daniel // Gastroenterology. 1993. V. 105, № 5. P. 1370-1377.
  64. Мирошников Б.И. Определение уровня резекции пищевода с учетом його кровоснабжения / Б.И. Мирошников, М.М. Лабазанов, Э.А. Каливо [и др.] // Вестн. хирургии. 1995. № 6. С. 9-12.
  65. Данилов Р.К. Общая и медицинская эмбриология: Учебник для медицинских вузов / Р.К. Данилов, Т.Г. Боровая СПб.: Спец. лит-ра, 2003. 231 с.
  66. Андреещев С.А. Диагностика и хирургическое лечение вторичной рефлюксной болезни пищевода / С.А. Андреещев, С.Д. Мясоедов, П.Н. Кондратенко [и др.] // Клін. хірургія. 2001. № 1. С. 8-11.
  67. Рефлюкс-эзофагит и рубцовый стеноз муфтообразного пищеводно-тонкокишечного анастомоза после выполнения гастрэктомии по поводу рака желудка / В.Г. Бондарь, А.Ю. Попович, А.К. Поливанов, И.В. Никулин // Клін. хірургія. 1998. № 1. С. 30-37.
  68. Колесников Л.Л. Пищеводно-желудочный комплекс / Под ред. Л.Л. Колесников, Д.Б. Никитюк, Ю.М. Селин: учебное пособие М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 1997. 133 с.
  69. Holloway R.H. Criteria for objective definition of transient lower esophageae sphincter relaxation / R.H. Holloway, R. Penagini, A.C. Ireland // Am. J. Physiol. 1995. - V. 268, № l. P. 128-133.
  70. Колесников Л.Л. Сфинктерный аппарат человека. / Л.Л. Колесников СПб.: СпецЛит, 2000. 184 с.
  71. Функциональная морфология пищевода. / Ф.Ф. Сакс, М.А. Медведев, В.Ф. Байтингер, А.И. Рыжов М.: Медицина, 1987. 173 с.
  72. Хирургическое лечение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, сочетающейся с недостаточностью замыкательной функции пищеводно-желудочного перехода / А.Е. Лагода, В.Г. Дуденко, П.В. Свирепо [и др.] // Клін. хірургія. 1994. № 8. С. 15-18.
  73. Байтингер В.Ф. Нижний пищеводный сфинктер, его строение и функция в норме и при функциональной непроходимости кардии пищеварительно тракта / В.Ф. Байтингер Томск, 1994. 152 с.
  74. Саенко В.Ф. Современные принцыпы діагностики и лечения ахалазии кардии / В.Ф. Саенко, С.А. Андреещев, П.Н. Кондратенко // Клін. хірургія. 2004. №4-5. С. 29-30.
  75. Бобрик И.И. Атлас анатомии новорож­денного. / И.И. Бобрик, В.И. Минаков К.: Здоров'я, 1990. 168 с.
  76. Бок М.Ф. Топографо-анатомические взаимоотношения желудка с окружающими органами на ранних этапах эмбриогенеза человека / М.Ф. Бок // Матер. 10-й науч. конф. по возрастной морфол., физиол. и биохимии. Том 1. М., 1971. С. 57-58.
  77. Никишаев В.И. Эндоскопическая склеротерапия при кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода и желудка / В.И. Никишаев // Укр. мед. часопис. 1998. № 6. С. 131-133.
  78. Зиновьева И.Е. Конституционально-морфологические особенности пищеводно-желудочного перехода / И.Е. Зиновьева / Тез. IV Конгр. междунар. ассоц. морфологов // Морфология. 1998. Т. 113, № 3. С. 51.
  79. Колесников Л.Л. Анатомо-функциональная характеристика пищеводно-желудочного перехода и его прикладное значение: Автореф. дис. д-ра мед. наук: 14.00.04 ,,Медицинская академия им. И.М. Сеченова" / Л.Л. Колесников М., 1990. 38 с.
  80. Паршин М.М. Возрастная анатомия гемомикроциркуляторного русла мышечной оболочки на уровне пищеводно-желудочного перехода у человека / М.М. Паршин: тез. II Науч.-практ. конф. морфологов // Морфология. 1997. Т. 111, № 3. С. 50-52.
  81. Камбарова В.И. Возрастные преобразования стенки брюшного отдела пищевода у человека / В.И. Камбарова / Тез. IV Конгр. междунар. ассоц. морфологов // Морфология. 1998. Т. 113, № 3. С. 55.
  82. Селиверстов С.С. Анатомо-функциональные и возрастные особенности артериального русла пищеводно-желудочного, желудочно-двенадцатиперстного и подвздошно-слепокишечного переходов / С.С. Селиверстов / Тез. IV Конгр. междунар. ассоц. морфологов // Морфология. 1998. Т. 113, № 3. С. 108.
  83. Сакс Ф.Ф. Атлас топографической анатомии новорожденного / Ф.Ф. Сакс М.: Медицина, 1993. 239 с.
  84. Амбросьева Н.П. Возрастная динамика внутриорганного кровеносного русла пищеводно-желудочного, желудочно-двенадцатиперстного и подвздошно-слепокишечного переходов / Н.П. Амбросьева С.С. Селиверстов, М.М. Лепухов / Тез. IV Конгр. междунар. ассоц. морфологов // Морфология. 1998. Т. 113, № 3. С. 16.
  85. Круцяк В.Н., Пишак В.П., Проняев В.И. Способ изучения микроскопических объектов / В.М. Круцяк, В.П. Пішак, B.I. Проняєв: тез. докл. III Конгр. междунар. ассоц. морфологов (Тверь, 20-21 июня 1996) // Морфология. 1996. Т. 109, № 2. С. 63.
  86. Лусте А.О. Развитие и становление топографии диа­фрагмы человека на ранних стадиях пренатального периода онтогенеза / А.О. Лусте // Акт. вопр. теор. и клин. медици­ны: Тез. докл. науч. конф., посв. 70-летию Полтавского мед. стомат. ин-та. Полтава, 1991. С. 181-182.
  87. Марчук В., Ембріологічні передумови виникнення природжених вад стравоходу та 12-палої кишки / В. Марчук, Ф. Марчук, А. Лойтра: Тези доп. 3-го Міжнар. мед. конгресу студентів і молодих учених. Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. С. 314-315.
  88. Колесников Л.Л. Принципы структурной организации сфинктеров пищеварительного тракта / Л.Л. Колесников, В.А. Шаров // Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза человека в норме и при воздействии антропогенных факторов. Экология и здоровье населения. Актуальные проблемы биологии и медицины: Матер. Междунар. конф. Астрахань, 2000. С. 80-81.
  89. Pathophysiology of gastroesophageal reflux disease (GERD) with respect to reflux induced carcinogenesis / H. Wykypiel, M. Gadenstatter, F.A. Granderath, [еt al.] // Eur. Surg. 2002. V. 34. P. 296-302.
  90. Chandrasoma P. Controversies of the cardiac mucosa and Barrett’s oesophagus / P. Chandrasoma // Histopathology. 2005. V. 46. P. 361373.
  91. Heller myotomy versus Heller myotomy with Dor fundoplication for achalasia: aprospective randomized double-blind clinical trial / W.O. Richards, A. Torquati, M.D. Holzman, [et al.] // Ann. Surg. 2004. V. 240. P. 405412.
  92. Ткачев А.В. Особенности васкуляризации пищеводно-желудочного перехода собак / А.В. Ткачев, В.И. Шарандак // Укр. морфол. альманах. . 2003. Т.1, №1. С. 104-105.
  93. Острогляд А.В. Спосіб життя як фактор ризику гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби / А.В. Острогляд // Клін. та експер.патологія. 2005. Т. 4, №3. С. 73-74.
  94. Костиленко Ю.П. Анатомия органов пищеварительной системы / Ю.П. Костиленко: учебное пособие. Полтава., 2003. 122 с.
  95. К вопросу об изучении топографии внутренних органов человека и животных / И.Ю. Олейник, В.И. Проняев, Ю.Т. Ахтемийчук [и др.] // Морфофункциональный статус млекопитающих и птиц. Симферополь, 1995. С. 229-230.
  96. Колесников Л.Л. Источники иннервации сфинктера пищеводно-желудочного перехода у крыс / Л.Л. Колесников // Арх. анат. гист. и эмбриол. 1991. Т. 100, № 5. С. 28-37.
  97. Молдавская А.А. Структурные преобразования производных пищеварительной трубки на этапах пренатального и раннего постнатального онтогенеза человека. / А.А. Молдавская Астрахань, 1999. 211 с.
  98. Restoration of normal distensive characteristics of the esophagogastric junction after fundoplication / J.E. Pandolfino, J. Curry, G. Shi, [et al.] // Ann. Surg. 2005. V. 242. Р. 4348.
  99. Oesophagocardioplasty for residual dysphagia following multiple pneumatic dilatations for achalasia / A. Caporale, U.M. Cosenza, G. Galati [et al.] // Br. J. Surg. 2004. V. 91. P. 995996.
  100. Clemente G. Fundoplication after myotomy for achalasia: to do or not to do? / G. Clemente // Ann. Surg. 2005. V. 241. P. 1029.
  101. Иванова Е.А. Строение лимфоидных образований зоны перехода пищевода в желудок / Е.А. Иванова / Тез. IV Конгр. междунар. ассоц. морфологов // Морфология. 1998. Т. 113, № 3. С. 52.
  102. Марчук Ф.Д., К вопросу развития диафрагмы у человека на ранних стадиях пренатального онтогенеза / Ф.Д. Марчук, А.О. Лусте // Акт. вопр. Морфологии: тез. докл. Ш съезда анат., гистол., эмбриол. и топографоанатомов УССР. Черновцы, 1990. С. 205.
  103. Садлер.Томас В. Медична ембріологія за Лангманом. / В. Садлер.Томас Львів: Наутілус, 2001. 550 с.
  104. Emergencia y trayecto de las arterias epigastricas superiores: aplicacion en los abcesos quirurgicos abdominales / A.C. Rocha; L.F. Souza, Sousa C.F Rodrigues,. [et al.] // Int. J. Morphol. 2006. V. 24, P. 25-30.
  105. Айламазян Э.К. Антенатальная диагностика и коррекция нарушений развития плода / Э.К. Айламазян // Рос. мед. вести. 1998. Т. 3, № 2. С. 75-77.
  106. Влияние экологических факторов на рождение детей с врожденными пороками развития / Е.В. Афонина, Е.Н. Нечаева, О.Н. Стуколкин, В.К. Юрьев: матер. Всерос. науч. конф.// Экол. детства: соц. и мед. пробл СПб., 1994. С. 44-45.
  107. Круцяк В.М. Ембріотопографічні особливості внутрішніх органів в онтогенезі людини / В.М. Круцяк // Акт. пит. Морфології: II Нац. конгр. анат., гістол., ембріол. і топографоанатомів України Луганськ: ВАТ "ЛОД", 1998. С. 156-157.
  108. Круцяк В.М. Підсумки наукових досліджень з медичної ембріології та завдання на перспективу / В.М. Круцяк // Акт. пит. Морфогенезу: матер, наук. конф. Чернівці, 1996. С. 5-7.
  109. Вдовцова В.А. Эндокринные клетки кардиальных желез пищевода человека / В.А. Вдовцова, А.Н. Бажанов // тез. докл. X сьезда анатомов гистологов и ембриол. Полтава, 1986. С. 71.
  110. Abnormal esophagocardiac inhibirory reflexin patients with diffuse esophageal spasm / M. Bartolotti, P. Sarti, E. Brunelli [et al.] // Digestion. 1995. V. 56, № 6. P. 488-492.
  111. The vascular territories of the superior epigastric and the deep inferior epigastric systems / J.B. Boyd, G.I. Taylor, R. Corlett // Plast. Reconst. Surg. 1984. V. 73. P. 2-16.
  112. The location of abdominal wall vessels in relationship to abdominal landmarks apparent at laparoscopic / W.W. Hurd, R.O. Bude, J.O.L .Delancy, J.S. Newman // Am. J. Obstet. Gynecol 1994. V.171, №3. P. 642-646.
  113. Abdominal wall: flaps donor site. Theoretical basis, blood supply and practical consequences / E. Briand, O. Gerbault, M. Revol [et al.] // Ann. Chir. Plast. Esther. 1999. V. 44. P. 401-410.
  114. The arterial vascularisation of the abdominal wall with special regard to the umbilicus / D.M. O’dey, D.V. Heimburg, A. Prescher, N. Pallua // Br. J. Plast. Surg. 2004. V. 57, № 5. P. 392-397.
  115. Круцяк В.М., Проняєв B.I., Ахтемійчук Ю.Т. Значення ембріологічних досліджень на сучасному етапі розвитку морфологічної науки / В.М. руцяк, B.I. Проняєв, Ю.Т. Ахтемійчук // Бук. мед. вісник. 1998. Т. 2, № 1. С. 3-7.
  116. Ембріо-топографічні особливості внутрішніх органів в онтогенезі людини / В.П. Пішак, В.М. Круцяк, B.I. Проняєв [та ін.] // Акт. пит. Морфології: матер. Міжнар. конф. присв. пам'яті академіка Сморщка С.А., (Тернопіль, 6-7 травня 1996) Том. II. 1996. С. 513-514.
  117. Изменение показателей длины зародышей в зависимости от их возраста, вида и концентрации фиксаторов / В.И. Проняев, И.У. Свистонюк, Ю.Т. Ахтемийчук [и др.] // Матер. І Міжнар. конгресу з інтегративної антропології. Тернопіль, 1995. С. 277-278.
  118. Transgastric stapled esophagof
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины