УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД : УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ: ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД
 • Альтернативное название:
 • УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ: ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД
 • Кол-во страниц:
 • 247
 • ВУЗ:
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
  ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


  На правах рукопису


  ЧИКАРЕНКО Олексій Олександрович


  УДК 351:713(477)::338.46(477)

  УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
  ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ:
  ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД

  25.00.03 – державна служба


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата наук з державного управління
  Науковий керівник
  ШАРОВ Юрій Павлович,
  доктор наук з державного управління, професор


  Дніпропетровськ – 2011

  ЗМІСТ

  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ 1
  ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  У СФЕРІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ З ОПОДАТКУВАННЯ

  14
  1.1. Дослідження стану та проблематики реформування державної служби в Україні та її складової – державної податкової служби
  14
  1.2. Світовий досвід клієнт-орієнтованої діяльності податкових служб 26
  1.3. Напрями стратегічних змін державної податкової служби України
  в контексті реформування інституту державної служби та податкової системи 38
  Висновки до розділу 1 50
  РОЗДІЛ 2
  ФОРМУВАННЯ ОРІЄНТИРІВ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  53
  2.1. Нормативно-організаційне забезпечення планування стратегічного розвитку Державної податкової служби України 53
  2.2. Формування стратегічного бачення розвитку Державної податкової служби України
  67
  2.3. Формування комплексу стратегічних цілей розвитку Державної податкової служби України
  79
  2.4. Система кількісного вимірювання успішності досягнення стратегічних орієнтирів розвитку Державної податкової служби України
  90
  Висновки до розділу 2 111
  РОЗДІЛ 3
  МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  115

  3.1. Необхідність та проблеми переходу від ієрархічної функціональної структури управління до динамічної результат-орієнтованої
  115
  3.2. Зони стратегічного розвитку як інституціональна основа програмно-цільового управління змінами
  126
  3.3. Інтегрована модель стратегічного управління розвитком Державної податкової служби України
  154
  Висновки до розділу 3 184
  ВИСНОВКИ 187
  ДОДАТКИ 190
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 215  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  ДПСУ – Державна податкова служба України.
  ДПАУ – Державна податкова адміністрація України.
  ДПІ – Державні податкові інспекції.
  ПК – Податковий Кодекс.
  СПД – суб'єкт підприємницької діяльності.
  ГЦН – генеральні цільові настанови.
  ЗСР – зона стратегічного розвитку.
  ЗСП – збалансована система показників.


  ВСТУП

  Актуальність теми. Інтеграція до ЄС є одним із основних зовнішньополітичних пріоритетів України, що потребує підвищення ефективності державного управління, чіткого розуміння посадовцями місії державної влади та стратегічних цілей державної політики. Сьогодні можна констатувати, що в Україні створені організаційно-адміністративні передумови реформування системи державної служби відповідно до стандартів ЄС, діють численні нормативно-правові та регламентуючі документи у сфері її функціонування й подальшого розвитку. Проте, виконавча влада України ще не достатньою мірою виконує завдання зі стимулювання суспільного розвитку, залишаючи традиційно низьким рівень надання публічних послуг. Тому в програмах модернізації державного управління України зусилля спрямовуються на реалізацію ідеї сервісної держави та приведення державної служби у відповідність із принципами й практиками демократичного урядування.
  Питанням становлення та розвитку інституту державної служби в Україні, проблемам його реформування, кадрового забезпечення тощо присвячені праці багатьох вітчизняних науковців і практиків, зокрема, В. Авер’янова, Г. Атаманчука, В Бакуменка, І. Грицяка, С. Дубенко, І. Коліушка, Н. Липовської, В. Малиновського, Т. Мотренка, Н. Нижник, О. Оболенського, В. Олуйка, О. Парфенюка, Т. Пахомової, О. Петренко, С. Серьогіна, С. Хаджирадєвої, Ю. Шарова та інших авторів.
  Сучасний інститут державної служби України організований з урахуванням специфіки різних сфер державно-управлінської діяльності, зокрема, податкової. Державна податкова служба України (ДПСУ) є однією з провідних складових системи державної виконавчої влади і представляє інтереси держави в її правових та економічних відносинах із платниками податків. Необхідність модернізації ДПСУ обумовлена, з одного боку, євроінтеграційною стратегією розвитку України, яка передбачає демократизацію діяльності, підвищення ефективності податкової служби й посилення її стимулюючої функції; а з іншого боку – нагальними потребами споживачів публічних послуг сфери оподаткування у підвищенні якості цих послуг, що потребує запровадження нових підходів, спрямованих на спрощення системи адміністрування податків, раціоналізацію та комп’ютеризацію процесів оподаткування, втілення нового стилю роботи з платниками податків, формування демократичних стандартів професійної діяльності тощо.
  Починаючи з 2000 р. Кабінетом міністрів України та Державною податковою адміністрацією України (ДПАУ) було прийнято ряд документів, які безпосередньо або опосередковано стосувалися питань модернізації ДПСУ. Попри зазначене, модернізації ДПСУ й досі не закінчено, що обумовлено недостатньою системністю підходів, недосконалою координованістю дій, низькими темпами у просуванні до визначених цілей модернізації. Прийняття в 2010 р. Податкового Кодексу (ПК) поставило перед ДПСУ нові пріоритетні завдання, дієвим засобом реалізації яких (як свідчить світовий досвід) є програмно-цільовий підхід.
  Проблеми, пов’язані з реформуванням ДПСУ, удосконаленням процесів надання публічних послуг у сфері оподаткування, запровадженням систем управління якістю, управлінням персоналом, етизацією та оцінюванням діяльності податківців, висвітлюються в публікаціях багатьох вітчизняних науковців і практиків: М. Азарова, В. Альошина, О. Амоші, А. Брєзвіна, Л. Боцманової, С. Буряка, О. Василика, В. Василькевича, П. Гайдуцького, В. Гаркуші, Б. Губського, О. Воронкової, О. Долгальової, О. Долгого, В. Журавського, В. Захарченка, М. Касьяненка, Т. Ковальчука, А. Крисоватого, В. Мельника, П. Мельника, В. Москаленко, М. Недюхи, В. Онищенка, М. Рудакевич, С. Тігіпка, Ю. Тимошенко, В. Федосова, П. Ярошенка та інших авторів. Однак, незважаючи на широке коло напрацювань, відчувається брак системних розробок щодо формування цілісного дієвого підходу до управління діяльністю ДПСУ за напрямами її модернізації в контексті вимог євроінтеграції. Отже, актуальність дослідження зумовлена наявністю проблеми, що полягає у протиріччі між суспільною потребою забезпечення демократичної результативної клієнт-орієнтованої та здійснюваної на засадах прогресивних професійних стандартів діяльності ДПСУ, та недостатньою системністю підходів і невідпрацьованістю інструментарію управління розвитком ДПСУ в зазначених напрямах.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу дисертації покладені результати наукових досліджень, отримані протягом 2002 – 2011 рр. під час виконання комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» за участю автора дисертації як виконавця тем: «Науково-методичне забезпечення керованого розвитку муніципального утворення на базі стратегічних підходів до управління» (обліковий № 0204U003987); «Розробка підходів і механізмів забезпечення якості муніципальної управлінської діяльності» (обліковий № 0208U006141); «Методологічне забезпечення програмування розвитку публічних інституцій та якості їх діяльності» (обліковий № 0108U003405); «Розроблення підходів та моделей адаптації системи управління місцевим розвитком до стандартів ЄС» (обліковий № 0109U000467), «Науково-методичне забезпечення реалізації концепції New Public Management» (реєстраційний № 0111U003435), а також науково-практичні результати, отримані під час реалізації «Проекту модернізації державної податкової служби – 1», у якому автор брав участь як керівник проекту по Дніпропетровській області.
  Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування наукових положень щодо застосування програмно-цільового підходу до управління розвитком ДПСУ і розроблення науково-прикладних засобів реалізації системних змін у діяльності з надання публічних послуг органами ДПСУ. Для досягнення мети визначені такі завдання:
  – на підставі аналізу стану та проблем функціонування і розвитку ДПСУ та з урахуванням досвіду реформування податкових служб економічно розвинутих країн світу визначити проблеми, принципи та напрями перетворення ДПСУ на демократичну, клієнт-орієнтовану складову системи державної служби;
  – запропонувати об'єктивізований комплексний підхід з використанням формально-логічних методів до формування гармонізованого клієнт-орієнтованого стратегічного бачення розвитку ДПСУ та системної декомпозиції його до стратегічних пріоритетів;
  – обґрунтувати авторську позицію щодо побудови системи показників вимірювання успішності стратегічного розвитку ДПСУ з використанням технології збалансованої системи показників;
  – обґрунтувати потребу в переведенні управління стратегічним розвитком ДПСУ до результат-орієнтованої адаптивної побудови процесів реалізації стратегічних пріоритетів з використанням принципів адхократичного управління;
  – сформувати інтегровану концептуальну модель програмно-цільового управління стратегічним розвитком ДПСУ;
  – розробити систему організації процесів проектно-програмного управління розвитком ДПСУ, критерії та алгоритм формування портфеля проектів і програм реалізації стратегічних цілей;
  – сформувати рекомендації щодо інституціалізації роботи проектних команд та відповідної підготовки персоналу для командної роботи.
  Об’єктом дослідження є процеси розвитку Державної податкової служби України в контексті європеїзації та демократизації діяльності з надання публічних послуг у сфері оподаткування.
  Предметом дослідження є програмно-цільовий підхід в управлінні розвитком Державної податкової служби України.
  Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що упровадження програмно-цільового підходу, методів і засобів стратегічного та проектного управління розвитком ДПСУ забезпечить суттєве підвищення результативності діяльності, прискорить процеси європеїзації та демократизації ДПСУ, створить умови для організації діяльності державних службовців на засадах демократичних професійних стандартів і динамічного переходу до якісного надання публічних послуг у сфері оподаткування.
  Методи дослідження. У роботі використані теоретичні та емпіричні методи дослідження. Основним із них є системний підхід, який є методологічним підґрунтям дисертаційної роботи й використовується для вирішення всіх завдань дослідження. Методи порівняння й аналогії, аналізу та синтезу застосовані окремо або в комплексі під час виявлення проблематики й предмета дослідження, а також для узагальнення досягнень і невирішених питань розвитку ДПСУ, оцінювання проектів стратегічного розвитку ДПСУ, удосконалення понятійно-категоріального апарату предметної області дослідження, адаптації методології проектного підходу до сфери державної служби. Методи групування застосовані для впорядкування системи показників якості діяльності органів ДПСУ. Методи морфологічного й контент-аналізу використані для об’єктивізації визначення стратегічного бачення та комплексу стратегічних цілей реформування ДПСУ, побудови моделей оцінювання впливу проектів на досягнення стратегічних цілей розвитку ДПСУ. Методи формалізації, зокрема математичної, застосовані для опису зазначених моделей, а також для визначення цільової функції та системи обмежень моделі формування портфелю проектів модернізації ДПСУ. Методи експертного оцінювання використані в процесі визначення релевантності гармонізованого стратегічного бачення пріоритетам різних груп впливових зацікавлених сторін ДПСУ, формування оцінок впливу проектів на реалізацію стратегічних цілей.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні наукових положень щодо застосування програмно-цільового підходу до управління розвитком ДПСУ і розробленні науково-прикладних засобів реалізації системних змін у діяльності з надання публічних послуг органами ДПСУ. Так, у дисертації:
  уперше:
  – обґрунтовано підхід щодо виокремлення та інституціалізації процесів управління розвитком ДПСУ на основі створення й використання віртуальних структурних утворень – зон стратегічного розвитку, які вбудовуються в існуючу систему ієрархічного функціонального управління за матричним принципом, що забезпечує цільову концентрацію ресурсів для результативної реалізації стратегічних пріоритетів розвитку, каскадування стратегічних завдань, делегування повноважень і управлінської відповідальності по всіх рівнях виконання стратегії, єдність стратегії та структури на адхократичній основі;
  – сформовано інтегровану концептуальну модель програмно-цільового управління стратегічним розвитком ДПСУ, що реалізується на стратегічному і тактичному рівнях, відповідає клієнт-орієнтованим принципам і забезпечує змістовно-цільову єдність і координованість процесів управління стратегічними змінами;
  удосконалено:
  – системні основи формування гармонізованого клієнт-орієнтованого стратегічного бачення розвитку ДПСУ з використанням інструментарію морфологічного і контент-аналізу, що забезпечує об’єктивізацію і комплексність підходу до визначення змістовних складових бачення й консенсус зацікавлених сторін;
  – технологію системної декомпозиції стратегічного бачення на стратегічні пріоритети (генеральні цільові настанови) на основі побудови матриці відповідності морфологічних ознак складових системи ДПСУ стратегічному баченню, що забезпечує реалізацію принципів об’єктивізації, несуперечності, безальтернативності та повноти комплексу настанов;
  – підхід до вимірювання успішності стратегічного розвитку ДПСУ з використанням технології збалансованої системи показників, унаслідок чого доведено доцільність і запропоновано схему оцінювання у двох аспектах – функціональному (через модифіковані проекції показників «клієнт-платник», «клієнт-держава», «фінанси», «інновації, навчання та розвиток») та цільовому (через проекції показників на стратегічні пріоритети), чим досягається комплексно-цільова контрольованість виконання завдань стратегічного управління;
  дістали подальшого розвитку:
  – принципи реформування ДПСУ на засадах забезпечення відповідності європейським стандартам якості надання публічних послуг з оподаткування;
  – методико-технологічна модель формування портфеля проектів реалізації пріоритетів стратегічного розвитку ДПСУ із визначенням критерію максимізації цільової функції впливу результатів проектів на досягнення стратегічних цілей;
  – інституціалізація командної роботи державних службовців в умовах програмно-цільового управління стратегічним розвитком ДПСУ;
  – понятійно-категоріальний апарат предметної області дослідження, а саме: сформульовані авторські дефініції понять «зона стратегічного розвитку», «стратегічний контролінг», «технологічна та інноваційна зрілість органів ДПСУ».
  Практичне значення одержаних результатів. Здійснені в роботі дослідження доведені до конкретних положень, прикладних моделей, методик і рекомендацій; розроблені засоби інформаційно-технічного забезпечення реалізації моделей. Одержані результати впроваджені в практику діяльності Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області (довідка про впровадження від 10.04.2011 р. № 7001/11/8-21/1-08, додаток А) і Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Дніпропетровську (довідка про впровадження від 02.03.2011 р. № 8048/10/08-17/1-05, додаток Б), що дозволило прискорити впровадження нових підходів і технологій у процеси модернізації ДПСУ. Результати досліджень використані в навчальному процесі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів Державної податкової служби України (м. Київ) (довідка про впровадження від 14.04.2011 р. № 123, додаток В) та в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (довідка про впровадження від 03.03.2011 № 03/1-2-13/2-139, додаток Г).
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею автора. У дисертації не використовувались ідеї або розробки, що належать співавторам, разом із якими були підготовлені окремі наукові публікації. Так, у статті [251] автору належить розробка моделі запровадження системи проектного менеджменту в діяльність ДПСУ та її комплексне обґрунтування; у статті [250] проаналізовано законодавчу базу в сфері оподаткування і надано пропозиції щодо вдосконалення податкової системи через активізацію проектної діяльності ДПСУ; у праці [243] проаналізовано зміни в оподаткуванні проектної діяльності в контексті інвестиційно-інноваційної спрямованості проекту Податкового кодексу; у посібнику [249] автору належать окремі положення щодо запровадження інструментарію менеджмент-орієнтованого управління на регіональному та місцевому рівнях, зокрема, у контексті дотримання європейських принципів публічного адміністрування; у посібнику [164] автору належать підрозділи щодо розроблення та оцінювання муніципальних інвестиційних проектів, управління ними, а також положення щодо програмно-цільового структурування генеральної мети розвитку, результат-орієнтованого оцінювання успішності системи управління й діяльності персоналу, запровадження функціонально-орієнтованих інформаційних систем до управління; у праці [246] розроблено стратегію навчання державних службовців і методичні рекомендації щодо вивчення ними системних основ побудови інформаційно-комунікаційного забезпечення управління в організації та АРМ керівника.

  Апробація результатів досліджень. Результати дослідження оприлюднені на 13 науково-практичних конференціях, у т.ч., міжнародних, зокрема: «Децентралізація державного управління та розвиток місцевого самоврядування в контексті європейської практики» (Луцьк, 2008); «Управління підприємствами: діагностика, стратегія, ефективність» (Таллінн, 2008); «Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст» (Дніпропетровськ, 2009); «Бізнес і наука: вектори співпраці» (Партеніт, 2009); «Теорія та практика державної служби» (Дніпропетровськ, 2008, 2010); «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України» (Алушта, 2009); «Вивчення та запровадження в Україні іноземного досвіду вдосконалення діяльності органів влади» (Полтава, 2009); «Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті євроінтеграції» (Дніпропетровськ, 2009); «Менеджмент-орієнтовані підходи до здійснення змін у публічному управлінні» (Дніпропетровськ, 2010); «Удосконалення державно-службових відносин в Україні: європейський контекст» (Дніпропетровськ, 2010).
  Публікації. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані в 21 праці, з них: 5 статей у наукових фахових виданнях,
  13 публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій,
  2 навчальних посібника, 1 методична розробка.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації розв’язується актуальне наукове завдання з обґрунтування наукових положень щодо застосування програмно-цільового підходу до управління розвитком ДПСУ і розроблення науково-прикладних засобів реалізації системних змін в діяльності з надання публічних послуг органами ДПСУ. Одержані в ході дослідження результати підтверджують гіпотезу, покладену в його основу, а реалізовані мета й завдання дають можливість зробити такі основні висновки.
  1. На підставі результатів аналізу проблематики функціонування й розвитку ДПСУ, а також клієнт-орієнтованої діяльності податкових служб розвинутих країн світу сформульовані першочергові завдання та визначені принципи реформування ДПСУ в контексті модернізації державної служби України відповідно до стратегії євроінтеграції: деполітизація податкової служби; установлення прозорих партнерських відносин із платниками податків, індивідуальний підхід до їх обслуговування; стимулювання добровільної сплати податків; забезпечення соціальної справедливості, зокрема неупереджене ставлення до всіх платників податків та невтручання у діяльність тих, що сумлінно виконують податкові зобов’язання; безконтактність відносин. Реформування ДПСУ на підставі сформульованих принципів дозволить перетворити її на клієнт-орієнтований підзвітний суспільству високоефективний орган виконавчої влади.
  2. Аналіз існуючих документів з питань стратегічного розвитку ДПСУ показав наявність проблеми гармонізації стратегічного бачення ДПСУ, яке б забезпечувало узгодження інтересів всіх зацікавлених сторін. Запропонований авторський підхід дозволяє підвищити ступень об’єктивізації формування стратегічного бачення, яке подано у вигляді дескриптивної моделі, що інтегрує визначені ключові інтереси держави, платників податків та ДПСУ.
  Розроблено технологію системної декомпозиції стратегічного бачення до комплексу несуперечливих та взаємодоповнюючих стратегічних пріоритетів – генеральних цільових настанов (ГЦН) на основі поглибленого системного аналізу ДПСУ з використанням логічної матриці, що співставляє системоутворюючі складові ДПСУ та змістовні аспекти стратегічного бачення. Це забезпечує щільний зв’язок отриманих цілей із змістовними сутностями стратегічного бачення, перетворює їх у системний комплекс, реалізація якого забезпечує досягнення бажаного стану.
  3. З метою забезпечення можливостей вимірювання успішності діяльності зі стратегічного розвитку ДПСУ розроблено двоконтурну систему показників, на основі відомої технології збалансованої системи показників (ЗСП). Функціональний контур дозволяє вимірювати стан функціонування ДПСУ через показники модифікованих перспектив ЗСП: «клієнти-платники податків», «клієнти-держава», «інновації, навчання та розвиток», «фінанси». З використанням цільового контуру вимірюється прогрес стратегічного розвитку ДПСУ через інтегровані показники ступеня досягнення кожної ГЦН.
  4. Доведено необхідність і доцільність переходу від ієрархічної функціональної структури управління змінами в ДПСУ до динамічної результат-орієнтованої структури. Запропоновано механізм інституціалізації програмно-цільового управління стратегічним розвитком на основі створення віртуальних матричних структур – зон стратегічного розвитку в межах організаційної структури ДПСУ. Зони стратегічного розвитку як багатофункціональний інструмент динамічного управління дозволяють концентрувати зусилля та відповідальність на досягненні стратегічної цілі, каскадувати завдання стратегічного розвитку до безпосередніх виконавців, забезпечують доцільну децентралізацію та певну свободу прийняття управлінських рішень на основі принципів адхократії.
  5. На основі отриманих ключових результатів сформована інтегрована концептуальна модель програмно-цільового управління стратегічним розвитком ДПСУ, яка складається з двох рівнів: стратегічного й тактичного. Стратегічний рівень задає орієнтири розвитку через визначення стратегічного бачення, системи стратегічних цілей та показників вимірювання успішності діяльності. На тактичному рівні створюються віртуальні управлінські структури – зони стратегічного розвитку (ЗСР) для досягнення кожної з ГЦН. На основі ініційованих у кожній ЗСР проектів формується раціональний портфель проектів розвитку. З метою координованої діяльності зон стратегічного розвитку, раціонального розподілу ресурсів, моніторингу процесів розвитку в межах моделі передбачено реалізацію функцій інтеграції та контролінгу, які здійснюються бек-офісом при Стратегічному комітеті.
  6. Розроблено методико-технологічну модель формування портфеля проектів стратегічного розвитку ДПСУ. Цільова функція моделі передбачає максимізацію суспільної корисності реалізації проектів, що вимірюється через поліпшенні показників збалансованої системи як у зонах стратегічного розвитку, так і успішності діяльності ДПСУ в цілому.
  7. З метою забезпечення успішної реалізації розвитку ДПСУ розроблено проект створення інфраструктури програмно-цільового управління, основними завданнями якого є інституціалізація діяльності проектних команд, підготовка працівників ДПСУ з питань застосування технологій стратегічного і проектного менеджменту, забезпечення відповідними програмно-технічними засобами тощо.
  Розроблені в дисертації підходи та моделі знайшли застосування у практичній діяльності органів ДПСУ та у навчальній діяльності.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР ; із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2952-VI від 01.02.2011 // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
  2. Бюджетний кодекс України : закон України вiд 8 липня 2010 р. № 2456-VI // Відом. Верховної Ради України. – 2010. – № 50 – 51. –
  Ст. 572.
  3. Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. №2755-IV // Вісн. податкової служби України. – 2010. – № 46. – Ст. 1.
  4. Про державну податкову службу в Україні : закон України від
  4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ // Відом. Верховної Ради України. – 1991. –
  № 6. – С. 37.
  5. Про державну службу : закон України від 16 грудня 1993 р.
  № 3723-XII // Відом. Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – С. 490.
  6. Про оподаткування прибутку підприємств : закон України від
  28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР // Відом. Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – С. 28.
  7. Про внесення змін до закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» : закон України (у редакції Закону України від 22 травня
  1997 р. № 283/97-ВР) // Відом. Верховної Ради України. – 1997. – № 27. –
  С. 181.
  8. Про податок на додану вартість : закон України від 3 грудня 1997 р. № 168/97 // Відом. Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – С. 156.
  9. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетам та державними цільовими фондами : закон України від 21 грудня 2000 р. № 2181-III (зі змінами і доповненнями) // Відом. Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – С. 44.
  10. Про систему оподаткування : закон України від 25 червня 1991 р., № 1251-XII // Відом. Верховної Ради України. – 1991. – № 39. – С. 510.
  11. Положення про Державну податкову адміністрацію України : указ Президента України від 13 липня 2000 р. № 886/2000 // Офіц. вісн.
  України. – 2000. – № 29. – С. 1200.
  12. Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій : указ Президента України вiд 22 серпня 1996 р. № 760/96 // Урядовий кур'єр. – 1996. – 29 серпня.
  13. Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців : указ Президента України від 20 вересня 2007 р. № 900/2007 // Урядовий кур'єр. – 2007. – № 176.
  14. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади : указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 50. – С. 11.
  15. Про стратегію реформування системи державної служби в Україні : указ Президента України від 14 квітня 2000 р. № 599/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 16. – С. 665.
  16. Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади : постанова Кабінету міністрів України
  від 11 травня 2006 р. № 614 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 20. –
  С. 1435.
  17. Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 р. № 1693 // Офіц. вісн. України. – 2001. –
  № 51. – С. 2298.
  18. Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» : постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 208 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 51. – С. 2298.
  19. Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 737 зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 р. № 915 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 54. – С. 16. – Ст. 1871.
  20. Про програму розвитку державної служби на 2005 – 2010 рр. : постанова Кабінету Міністрів України від 8 черв. 2004 р. № 746 // Офіц. вісн. України – 2004. – № 23. – С. 1554.
  21. Про схвалення Концепції реформування податкової системи : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 56-р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 13. – С. 481.
  22. Про схвалення Програми формування високої податкової
  культури населення та підтримки зусиль органів державної податкової служби, спрямованих на наповнення дохідної частини бюджетів і
  державних цільових фондів : постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 636. – Режим доступу : http://www.dpa-zp.gov.ua/index.php?article=6.
  23. Про схвалення Стратегії реформування податкової системи : розпорядження Кабінету міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1612-р. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR091612.html.
  24. Про внесення змін до Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року : наказ Державної податкової адміністрації України від 29 вересня 2005 р. № 420. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=57551&cat_id
  =57011.
  25. Про Детальний план дій за реструктуризованим Проектом «Модернізація державної податкової служби – 1» : наказ Державної податкової адміністрації України від 14 квітня 2006 р. № 204. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=57551&cat_id.
  26. Про затвердження Основних засад створення та запровадження системи управління якістю в органах державної податкової служби України : наказ Державної податкової адміністрації України від 17 листопада 2008 р. № 711. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art
  _id=171263&cat_id=161857&showHidden=1.
  27. Про затвердження Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року : наказ Державної податкової адміністрації України від 07 квітня 2003 р. № 160 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 29 вересня 2005 р.
  № 420) – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?
  art_id=57551&cat_id=57011. – Назва з екрану.
  28. Про запровадження системи управління якістю в органах Державної податкової служби України : наказ Державної податкової адміністрації України від 17 квітня 2007 р. № 235. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=77088&cat_id=63159.
  29. Про затвердження Місії, політики, цілей та основних завдань Державної податкової адміністрації України у сфері якості : наказ Державної податкової адміністрації України від 04 вересня 2007 р. № 519. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_i
  d=77076&cat_id=63159&ctime=1191941884958.
  30. Про затвердження переліку та технології надання адміністративних послуг : наказ Державної податкової адміністрації України від 14 серпня 2009 р. № 443 (із змінами, внесеними наказом ДПА України від 01 вересня 2009 р. № 470). – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/
  printable_article?art_id=230013&showHidden=1.
  31. Про організаційну структуру органів державної податкової
  служби : наказ ДПА України від 25 грудня 2004 р. № 722. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=172069&cat_id=57012.
  32. Концепція Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011 – 2015 роки : проект Головного управління державної служби України, розроблений на виконання доручень Президента України та Прем’єр-міністра України. – Режим доступу : http:// www.guds.gov.ua. – Назва з екрану.
  33. Перелік послуг, які надаються Державною податковою адміністрацією України : додаток до рішення Комісії з питань системи управління якістю в органах ДПС України від 25 червня 2009 р. // http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=225242&cat_id=132883. – Назва з екрану.
  34. Програма економічних реформ на 2010 – 2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf. – Назва з екрану.
  35. Рішення Комісії з питань системи управління якістю в органах ДПС України. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/
  article?art_id=171291&cat_id=161857&showHidden=1. – Назва з екрану.
  36. Стратегія державної кадрової політики України на 2011 – 2020 рр. : Головне управління державної служби України. – Режим доступу : http:// www.guds.gov.ua. – Назва з екрану.
  37. Авер’янов В. Б. Державне управління та виконавча влада : зміст і співвідношення / В. Б. Авер’янов // Вісн. держ. служби України. – 2004. –
  № 1. – С. 13 – 16.
  38. Авер’янов В. Б. Реформування органів виконавчої влади – необхідна умова динамічного розвитку державної служби // Державна служба в Україні: організаційно-правові основи і шляхи розвитку. – К . : Видавничий Дім «ін-Юре». – 1999. – С. 22.
  39. Авер’янов В. Б. Ще раз про зміст і співвідношення понять «державне управління» і «виконавча влада» : Полемічні нотатки /
  В. Авер'янов // Право України. – 2004. – № 5. – С. 113 – 116.
  40. Адхократия / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева // Современный экономический словарь. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 479 с.
  41. Азаров М. Я. П'ять років становлення та розбудови сучасної податкової служби України / М. Я. Азаров // Вісн. податкової служби України. – 2001. – № 41. – С. 4.
  42. Азаров Н. Я. Стратегические направления модернизации государственной налоговой службы Украины / Н. Я. Азаров // Збірн. наук. пр. Академії Державної податкової служби України. – 2002. – № 4. – С. 11 – 13.
  43. Александров И. М. Налоговые системы России и зарубежных стран / И. М. Александров. − М. : Бератор-Пресс, 2005. − 224 с.
  44. Амоша О. До питання про оцінку рівня податків в Україні /
  О. Амоша, В. Вишневський // Економіка України. – 2002. – № 8. – С. 11 – 19.
  45. Анатолій Брезвін зустрівся з представниками Світового банку // Вісн. податкової служби України. – 2007. – № 9 (436). – С. 6 – 7.
  46. Атаманчук Г. Методологічні проблеми сучасного державного управління / Г. Атаманчук // Вісн. УАДУ. – 2001. – № 3. – С. 9 – 12.
  47. Атаманчук Г. В. Государственная служба как сфера управления /
  Г. В. Атаманчук // Вопросы теории и практики управления. – 1992. – № 4. – С. 15 – 19.
  48. Бакуменко В. Виявлення комплексу проблем державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України / В. Баку-
  менко, Д. Безносенко, С. Криворучко // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2006. – № 1. – С. 128 – 141.
  49. Біленчук П. Модернізація податкової служби – загальнодержавна справа / П. Біленчук, В. Гаркуша, М. Задояний // Крок. – 2001. – № 17. –
  С. 5.
  50. Бенко К. Управление портфелями проектов : соответствие проектов стратегическим целям компании : пер. с англ. / Кэтлин Бенко,
  Ф. Уоррен Мак-Фарлан. – М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2007. – 240 с.
  51. Богословская И. Украинскому налоговому законодательству предстоит «евроремонт»? / И. Богословская. – Режим доступа : http://www.day.kiev.ua/108624/. – Загол. с экрана.
  52. Боцманова Л. Моральні цінності податківця : час утвердження / Л. Боцманова // Професійна етика працівника Державної податкової служби України. – К. : ДПА України, 2004. – С. 11 – 14.
  53. Брезвін А. Ми прагнемо порозуміння та консолідації з платниками податків / А. Брезвін // Вісн. податкової служби України. – 2007. – № 20. –
  С. 3 – 6.
  54. Большой энциклопедический словарь. – М. : Астрель, 2008. – 1248 с.
  55. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : навч. посіб. / редкол. : М. Я. Азаров (голова) та ін. –
  у 6 т. – К. : НДФІ, 2004. – Т. 3. Розвиток системи податків як основа зміцнення державних фінансів : монографія / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфіменко. – С. 103 – 118.
  56. Вайс Керол Г. Оцінювання: методи дослідження програм і політики / Г. Вайс Кекрол ; пер. з англ. Р. Ткачука та М. Корчинської ; за наук. ред.
  О. Кілієвича. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2000. – 671 с.
  57. Василик О. Д. Державні фінанси України : підручник / О. Д. Ва-
  силик, К. В. Павлюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
  58. Варда Я. Острови надій : Розробка стратегій локального розвитку /
  Я. Варда, В. Клосовські ; пер. з пол. М. Р. Желяк. – 2-е вид., стереотип. – К. : Молодь, 2005. – 312 с.
  59. Василькевич Я. Л. Вдосконалення діяльності податкової міліції в процесі модернізації Державної податкової служби України / Я. Л. Василь-
  кевич, В. С. Гаркуша, М. Т. Задояний. – К. : ДПАУ, 2001. – 56 с.
  60. Вдосконалення системи надання управлінських послуг (аналіз, дослідження, пропозиції) / під заг. ред. О. С. Мірошник. – Х. : Фонд Місцевої Демократії ; Ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування Академії Правових Наук України, 2003. – 71 с.
  61. Відбулося засідання підгрупи зв’язків з громадськістю міжвідомчої робочої групи з питань координації та контролю за реалізацією проекту «Модернізація державної податкової служби України – 1» // Вісн. податкової служби України. – 2007. – № 16. – С. 6.
  62. Вілента І. Соціальний експеримент у податковій сфері / І. Вілента, В. Дейнека, В. Панюков // Наук. вісн. Національної академії ДПС. – 2004. – № 3 (25). – Режим доступу : http://www.asta.edu.ua/vidan/nau_visn/3(25)/
  Opodat/Vilenta.php. – Назва з екрану.
  63. Воронкова О. М. Контрольна і аналітична робота податкової служби України в податковому процесі : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Олена Миколаївна Воронкова // Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 205 с.
  64. Воронкова О. М. Становлення та розвиток податкової системи України / О. М. Воронкова // Економіка : Вісн. Київського націон. ун-ту імені Тараса Шевченка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000. – № 45. – С. 16 – 18.
  65. Воронова Л. К. Фінансове право України : навч. посіб. / Л. К. Воронова. — К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.
  66. Впровадження системи управління якістю в органах державної податкової служби // Вісті. – 2009. – № 81. – вересень. – Режим доступу : http://www.kyivsta.gov.ua/modern/visti/visti81.doc.
  67. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов /
  О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин ; под ред.
  О. П. Глудкина. – М. : Горячая линия – Телеком, 2001. – 600 с.
  68. Выходец А. М. Культура и этика взаимоотношений налоговых испекторов с налогоплательщиками / А. М. Выходец, Э. А. Кизилова. – К. : ДПАУ, 1999. – 25 с.
  69. Гавриленко А. Г. Управление проектами : учеб. пособие / А. Г. Гавриленко, Е. В. Долгалева. – Макеевка : ДонГАСА, 2003. – 258 с.
  70. Гайдуцький П. Модернізація податкової служби у контексті інноваційного розвитку / П. Гайдуцький // Наук. вісн. Академії Державної податкової служби України. – Ірпінь, 2002. – № 4 (18). – С. 14 – 18.
  71. Германова О. На шляху до впровадження автоматизованого аудиту / Ольга Германова // Вісн. податкової служби України. – 2008. – № 14 (489). – С. 7.
  72. Гладких Р. А. Налоговая система Нидерландов / Р. А. Гладких // Финансы. – 1995. – № 5. – С. 33 – 37.
  73. Горский К. В. Некоторое параметры налоговой реформы / К. В. Горский // Финансы. – 2004. – № 2. – С. 22 – 26.
  74. Государственная служба (комплексный подход) / отв. ред. А. В. Оболонский. – М. : Дело, 1999. – 440 с.
  75. Грамперт М. Стратегії забезпечення дотримання податкових вимог / Матс Грамперт // Підтримка реформи податкової системи в Україні :
  Проект TACIS. – Черкаси ; Кіровоград : SOFRECO, 2007. – березень. – 30 с.
  76. Грей Кл. Ф. Управление проектами : практ. руководство ; пер. с англ. / Грей Клиффорд Ф., Ларсон Эрик У. – М. : Изд-во «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.
  77. Грицяк І. А. Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні / І. А. Грицяк // Держ. упр. : теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. – 2005. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ e%2Djournals/Dutp/2005–2. – Назва з екрану.
  78. Губатенко О. Податкова реформа триває : орієнтація на потреби платників податків / О. Губатенко // Вісн. податкової служби України. –
  2006. – № 42 (421). – С. 3 – 4.
  79. Губський Б. Концепція реформування податкової системи України / Б. Губський, В. Альошин, І. Белоусова [та ін.]. – К. : Економіка, 2000. – 50 с.
  80. Данілов О. Д. Податкова система та шляхи її реформування : навч. посіб. / О. Д. Данілов, Н. П. Фліссак. – К. : Націон. акад. ДПС України, 2001. – 216 с.
  81. Державна служба в Україні : Організаційно-правові основи і шляхи розвитку / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К. : Видавничий Дім «Ін-Юре». – 1999. – 272 с.
  82. Державна служба : новий етап реформування : [Питання інституційного розвитку та модернізації державної служби в Україні] // Урядовий кур'єр. – 2004. – 15 черв. – № 110. – С. 5.
  83. Державна податкова адміністрація України : матер. офіційного сайту ДПА України. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua. – Назва з екрану.
  84. Державне управління : теорія і практика / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.
  85. Державне управління в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К. : Вид-во ТОВ «Соми», 1999. – 266 с.
  86. Державне управління в Україні : наукові, правові, кадрові та організаційні засади : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. – Л. : Вид-во Нац. Ун-ту «Львівська політехніка», 2002. – 352 с.
  87. Державне управління в умовах адміністративної реформи в
  Україні / за заг. ред. Н. Р. Нижник, О. Д. Крупчан. – К. : Ін-Юре, 2002. –
  95 с.
  88. Державне управління та державна служба : словник-довідник / уклад. О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с.
  89. Дмитренко Г. А. Удосконалення системи державного управління з позицій цільового підходу / Г. А. Дмитренко ; за ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого // Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи : кол. монографія. – К. : МАУП, 2000. –
  С. 337 – 350.
  90. Довіра є передумовою високого рівня податкової культури (інформація про зустріч Матса Грамперта з колективом ДПА у Чернігівській області з питань реалізації проекту) // Вісн. податкової служби України. – 2007. – № 21. – С. 5 – 6.
  91. Долгальова О. В. Аналіз досвіду зарубіжних країн щодо оподаткування малого бізнесу // Проблеми управління природо-
  користуванням : зб. наук. праць ДонДУУ : серія «Державне управління». –
  Т. 6. – Вип. 57. – Донецьк : ДонДУУ, 2005. – С. 90 – 101.
  92. Долгальова О. В. Оцінка ефективності податкової політики малих підприємств / О. В. Долгальова, О. В. Балабенко // Бар’єри та можливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні : матер. ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної конф. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні». – 2006. – С. 74 – 77.
  93. Долгальова О.В. Система і методи прогнозування фінансового забезпечення економічної діяльності підприємств малого бізнесу з урахуванням схеми оподаткування // Фінансовий механізм державного управління економікою України : зб. наук. праць ДонДУУ : серія
  «Державне управління». – Т. 6. – Вип. 56. – Донецьк : ДонДУУ, 2005. –
  С. 41 – 47.
  94. Долгий О. А. Механізми державного управління податковою службою України в умовах ризиків : дис... д-ра наук з держ. управління: 25.00.02 / Олександр Андрійович Долгий // Державна податкова адміністрація України ; Національний ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 441 с.
  95. Долгий О. А. Мінімізація професійного ризику працівників підрозділів податкової міліції органів ДПС України (теоретичні та практичні аспекти) : монографія / О. А. Долгий, М. Т. Задояний, В. П. Крошко [та ін.] ; за ред. О. А. Долгого. – К. : Атіка-Н, 2002. – 184 с.
  96. Долгий О. А. Організаційно-правові засади управління діяльністю державної податкової служби України в умовах ризиків : монографія / О. А. Долгий. – Донецьк : ВІК, 2006. – 317 с.
  97. Долгий О.А. Управління ризиками працівників податкової служби : монографія / О. А. Долгий. – Суми : ВВП «Мрія – 1» ЛТД, 2003. – 180 с.
  98. Дубенко С. Д. Державна служба в Україні : навч. посіб. / С. Д. Дубенко. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 168 с.
  99. Економічна енциклопедія : у 3 т. / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Академія, 2000. – Т. 1. – 864 с.
  100. Експерти ЄС вражені новим Податковим кодексом України // Економіка. – 2007. – 10 липня. – Режим доступу : http://www.newsru.ua/
  finance/10jul2007/tax.html. – Назва. з екрану.
  101. Елина И. Е. Место и роль категории качества в пространстве профессиональной деятельности государственных служащих / И. Е. Елина, А. В. Елин // Регион : к новому качеству управления. – М. : Луч, 2000. – 18 с. – Режим доступа : http://www.koismrags.ru/publ/articles/. – Загол. с экрана.
  102. ЕС проконтролирует надлежащее управление налогообложением // Новости мира, 2008. – 14 мая. – Режим доступа : http://for-ua.com/world/2008/05/14/171132.html. – Загол. с экрана.
  103. Задорожна Н. Т. Кероване проектування документообігу в управлінських інформаційних системах : автореф. дис. …канд. фіз.-мат. наук. – К., 2004. – 20 с.
  104. Захарченко В. Автоматичному відшкодуванню – бути / Віталій Захарченко // Вісн. податкової служби України. – 2011. – № 11 (631). –
  С. 3 – 4.
  105. Захарченко В. Змінити філософію підприємців, стимулювати їх до добровільної сплати податків покликана реалізація програми модернізації ДПС / Віталій Захарченко // Вісн. податкової служби України. – 2010. –
  № 36 (608). – С. 12.
  106. Захарченко В. Ми офіційно розпочали найбільшу в історії відомства реорганізацію податкової служби // Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України. – 2011. – 7 квітня. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=320563&cat_id=90622. – Назва з екрану.
  107. Захарченко В. Ю. Організаційно-правові засади реформування системи державної служби в Україні : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.03 / Віталій Юрійович Захарченко / Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – Д., 2007. – 210 с.
  108. Захарченко В. Податкова запроваджує нові стандарти спілкування з платниками податків / Віталій Захарченко // Урядовий портал. – 2011. –
  17 лютого. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/... &cat_id=35884. – Назва з екрану.
  109. Захарченко В. Ю. Принципи державної служби та їх законодавче визначення / В. Ю. Захарченко // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 1 (27). – С. 263 – 267.
  110. Захарченко В. Ю. Проблеми розвитку державної служби в контексті становлення України як демократичної, соціальної та правової держави / В. Ю. Захарченко // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. –
  Д : ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 4 (26). – С. 219 – 229.
  111. Захарченко В. Ю. Специфіка формування та функціонування інституту державної служби в сучасних демократичних державах / В. Ю. Захарченко // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами : зб. наук. пр. ДонДУУ : серія «Державне управління». – Донецьк : ДонДУУ, 2005. – Т. 6., вип. 59. – С. 77 – 81.
  112. Звіт Наглядової ради з питань реалізації програми модернізації Державної податкової служби України / Джеймс Оуенз, Юп Ван Люнтерен, Віталій Ільїн, Матс Генрікссон ; 22 травня 2009 р. // Вісн. податкової служби України. – 2009. – № 28. – С. 9 – 11.
  113. Звіт Наглядової ради з питань реалізації проекту «Модернізація державної податкової служби України – 1» // Вісн. податкової служби України. – 2006. – № 34 (413). – С. 55 – 59.
  114. Здійснення повного опису системи управлінської та операційної діяльності Державної податкової служби України // Офіційний сайт Державної податкової адміністрації в Одеській обл. – Режим доступу : http://www.nalog.od.ua/modern1.php?article_id=4542. – Назва з екрану.
  115. Какой быть налоговой реформе в России / под ред. В. Н. Фролова. – Екатеринбург : Ассоциация «Налоги России», 1993. – 129 с.
  116. Каплан Р. Организация, ориентированная на стратегию : Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / Роберт Каплан, Дейвид Нортон. – М. : Олимп-Бизнес. 2004. – 416 с.
  117. Каплан Р. С. Сбалансировання система показателей. От стратегии к действию / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон ; пер. с англ. ; 2-е изд., испр. и доп. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 320 с.
  118. Карлин А. Государственной службе – новое качество / А. Карлин // Государственная служба. – 2004. – № 6. – С. 5 – 13.
  119. Касьяненко М. М. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України : навч. посіб. / М. М. Касьяненко,
  М. В. Гринюк, П. В. Цимбал. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. –
  229 с.
  120. Керівництво з питань визначення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами NCB (ua) / С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, В. Ю. Биков та ін. – К. : УАУП,
  2000. – 84 с.
  121. Кизим М. О. Збалансована система показників : монографія / М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, В. А. Зінченко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 192 с.
  122. Коваленко Г. Корпоративные инвестиции: к дилемме «регулиро-
  вание – дерегулирование» в контексте финансовых потрясений 90-х годов / Г. Коваленко, А. Пономаренко, И. Родина // Российский экономический журнал. – 1998. – № 9 – 10. – С. 125 – 127.
  123. Кодекс честі працівника органу Державної податкової служби України // Професійна етика працівника Державної податкової служби України. – К. : ДПА України, 2004. – С. 6 – 7.
  124. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні : монографія / І. Б. Коліушко. – К. : Факт, 2002. – 260 с.
  125. Конрад Ю. Податкова політика в Україні : підходи і перспективи /
  Ю. Конрад, І. Луніна // Економіка України. – 1996. – № 11. – С. 29 – 37.
  126. Контроллинг как институт управления предприятием /
  Е. А. Ананькин, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина и др. ; под ред.
  Н. Г. Данилочкиной. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 279 с.
  127. Корнаи Я. Устойчивый рост как важнейший приоритет / Я. Корнаи // Вопросы экономики. – 1996. – № 10. – С. 15 – 21.
  128. Корнелія М. Законодавство ЄС про податок на додану вартість / Мокану Корнелія // Юстініан. – 2003. – № 2. – [електр. ресурс].– Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=487. – Назва з екрану.
  129. Кравченко Ю. Реформування податкової служби України: ідеологія, реалії та перспективи // Науковий вісник : зб. наук. праць
  Академії ДПС України. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. – № 4 (18). – C. 18 – 25.
  130. Крисоватий А. І. Державна податкова політика і система податків / А. І. Крисоватий // Фінанси України. – 1998. – № 1. – С. 64 – 68.
  131. Крисоватий А. І. Податкова система : навч. посіб. / А. І. Крисо-
  ватий, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 331 с.
  132. Круковский М. Ю. Модель документооборота // Информационные технологии в XXI веке. – 2007. – C. 92 – 104.
  133. Кузина О. Модернизация налоговой службы / О. Кузина // Налоги. – 2002. – № 37. – С. 1 – 4.
  134. Кузьмин И. Ю. Некоторые особенности налогообложения за рубежом: история и современность / И. Ю. Кузьмин //Аудиторские ведомости. – 2008. – № 1. – С. 4 – 9.
  135. Куйбіда М. Формування понятійного апарату як складової частини інституційного розвитку державної служби України / Микола Куйбіда,
  Олександр Парфенюк // Вісн. держ. служби України. – 2008. – № 3. – С. 17.
  136. Лащук А. М. Формування і управління портфелем проектів /
  А. М. Лащук // Глобалізація та управління проектами у ХХІ столітті : матер. наук.-практ. конф. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2003. – С. 100 – 109.
  137. Липовська Н. А. Особливості інституціонального розвитку державної служби України / Наталія Анатоліївна Липовська // Публічне адміністрування: теорія та практика : електронний зб. наук. пр. – 2009. – № 2 (2). – Режим доступу : http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2009-02/09lnadsu.pdf. - Назва з екрану.
  138. Литвиненко В. А. Основні аспекти реалізації проекту «Модер-
  нізація Державної податкової служби України» / В. А. Литвиненко // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: матер. V Всеукр. каук.-практ. конф. за
  міжнар. участю, 11 листопада 2010 р. – Ч. 1. Полтава : ПолтНТУ, 2010. –
  С. 42 – 43.
  139. Лонюк І. І. Організація правового забезпечення діяльності органів ДПС України : курс лекцій / І. І. Лонюк, Г. М. Самілик, В. Т. Капріца. – Ірпінь : Державна податкова адм. України ; Акад. держ. податк. служби України, 2002. – 110 с.
  140. Люнтерен Ю. Податкова служба багато зробила у напрямі вдосконалення податкового законодавства / Юп ван Люнтерен // Вісн. податкової служби України. – 2007. – № 20. – С. 8.
  141. Ляхович У. Реформування системи державної служби – передумова успішних економічних перетворень / У. Ляхович. – Режим доступу : http://personal.in.ua/article.php?ida=7. – Назва з екрану.
  142. Мазур И. И. Управление проектами : учеб. пособие для вузов /
  И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура. – М. : ЗАО «Изд-во «Экономика», 2001. – 574 с.
  143. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – К. : Атіка, 2003. – С. 160.
  144. Маматова Т. В. Управління на основі якості : Методологічні засади для органів державного контролю : монографія / Т. В. Маматова. –
  Д. : Свідлер А. Л., 2009. – 326 с.
  145. Марюта А. Н. Целевой экономический и управленческий анализ (контроллинг) : монография / А. Н. Марюта, К. Ф. Ковальчук. – Д. : Системные технологии, 2005. – 342 с.
  146. Мейвілль В. Кодекси етики та поведінки в податкових адміністраціях / В. Мейвілль // Міжнародна практика (дослідження тематичної групи Світового банку з питань податкової політики та податкового адміністрування) ; пер. з англ. К. Б. Костенко. – К., 2004. –
  14 с.
  147. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній
  економіці : монографія / П. В. Мельник. – Ірпінь : Акад. держ. податк. служби України, 2001. – 362 с.
  148. Менеджмент персоналу в органах державної податкової служби України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Барабанова, Л. П. Гацька, Г. І. Євтушенко, В. Л. Журавський. – Ірпінь, Держ. податк . адмін. України ; Акад. держ. податк. служби України. – 2003. – 181 с.
  149. Меморандум податкових відносин та План спільних дій на
  2011 р. : підписано Головою ДПСУ В. Захарченком та Президентом АППУ В. Арбузовою. – К. : ДПС України ; Асоціація платників податків України, 2011. – 17 лютого.
  150. Меркулов О. Корективи часу / Олег Меркулов // Вісн. податкової служби України. – 2010. – № 36 (9608). – С. 9.
  151. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт,
  Ф. Хедоури ; пер. с англ. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
  152. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. – 2-е изд. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 256 с.
  153. Минцберг Г. Структура в кулаке : создание эффективной организации / Генри Минцберг ; пер. с англ. Д. Раевской. – С.-Пб. : Питер, 2002. – 512 с. [cерия «Деловой бестселлер»].
  154. Міжнародна практика застосування програмно-цільового методу. – Режим доступу : http://www.fpcenter.ru/themes/basic/materials-document.asp?
  folder=1536&matID=1914. – Назва з екрану.
  155. Міжнародний досвід розвитку та модернізації податкових служб : матер. офіційного сайту ДПА України. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=232361&cat_id=161857&showHidden=1. – Назва з екрану.
  156. Місцеве самоврядування : монографія ; у 2 кн. / за заг. ред. А. Чемериса. – Л. : Ліга-Прес, 2004. – Кн. 2 : Організація роботи міського голови. – 1110 с.
  157. Модель Технологической Зрелости (CMM). – Режим доступа : http://www.tenstep.com.ua/open/0.0.1.1CMM.htm. – Загол. с экрана.
  158. Модернізація державної податкової служби України : методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу / В. Л. Журавський, О. В. Редич, І. Д. Погореловська та ін. ; за заг. ред. В. Л. Журавського. – Ірпінь, Вид-во НА ДПСУ, 2006. – 124 с.
  159. Модернизация системы налогового планирования и прогнозирования в современной экономике России. – Режим доступа : http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/13877/. – Загол. с экрана.
  160. Москаленко В. Організаційно-управлінська структура податко-
  вої служби України: шляхи реформування : автореф. дис. ... канд. екон.
  наук : 08.02.03 / Валентина Миколаївна Москаленко // Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2006. – 22 с.
  161. Москаленко В. Функціональна структура податкових органів, пошук відповідних податкових технологій і процедур / В. Москаленко // Збірн. наук. пр. Академії Державної податкової служби України. – 2002. –
  № 4. – С. 32 – 33.
  162. Мотренко Т. В Україні створені умови для реформування державної служби відповідно міжнародним стандартам / Т. Мотренко. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=1163
  9354. – Назва з екрану.
  163. Мотренко Т. Запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади : виступ для керівників структурних підрозділів на семіна-
  рі-тренінгу у Секретаріаті Кабінету Міністрів України 10 травня 2006 р. /
  Т. Мотренко // Бюрократ. – 2006. – № 11 – 13 (22 – 24). – 27 трав. – С. 2 – 11.
  164. Муніципальний менеджмент : навч. посіб. / Ю. П. Шаров, І. А. Чикаренко, О. Ю. Бобровська, Н. І. Вишинська, О. П. Кокіц, О. О. Копи-
  тько, Т. В. Маматова, О. В. Лащенко, Д. В. Сухінін, О. О. Чикаренко ; за ред. Ю. П. Шарова. – К. : Атіка, 2009. – 404 с.
  165. Наумова Н. Н. Реформа налоговой системы / Н. Н. Наумова // Бухгалтерский учет. – 2006. – № 18. – С. 55 – 60.
  166. Нечай Н. В. Державна податкова служба України : довідник /
  Н. В. Нечай, В. А. Онищенко. – К. : Вісн. податкової служби України, 2001. – 112 с.
  167. Новіков Ю. Українська податкова служба на шляху до європейського формату / Юрій Новіков // Вісн. податкової служби України. – 2008. – № 14 (489). – С. 5.
  168. Новітні тенденці
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины