Борисенко Ірина Василівна. Теорія і практика моделювання змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії : Борисенко Ирина Васильевна. Теория и практика моделирования содержания начального образования Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Борисенко Ірина Василівна. Теорія і практика моделювання змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
 • Альтернативное название:
 • Борисенко Ирина Васильевна. Теория и практика моделирования содержания начального образования Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
 • Кол-во страниц:
 • 230
 • ВУЗ:
 • Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ
 • Год защиты:
 • 2015
 • Краткое описание:
 • Борисенко Ірина Василівна. Теорія і практика моделювання змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.- Дисертація канд. пед. наук: 13.00.01, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ, 2015.- 200 с.

  Національна академія педагогічних наук України
  Інститут педагогіки


  На правах рукопису

  БОРИСЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА

  УДК 37.02:373.3(410)(043.3)

  ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
  СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
  ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ


  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник –
  Локшина Олена Ігорівна,
  доктор педагогічних наук,
  старший науковий співробітник


  Київ – 2015
  Зміст
  ВСТУП……………………………………………………………………………. 3
  РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ …………………………

  13
  1.1. Зміст освіти як предмет дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців…………………………………………………………………..............
  13
  1.2. Хронологія розвитку курикулуму початкової освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії ……………………………
  1.3. Спільні характеристики розвитку змісту початкової освіти в країнах Європи ……………………………………………………………………………..
  Висновки до першого розділу ……………………................................................
  32

  57
  75
  РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ………………………………………………………….

  78
  2.1. Моделювання як метод абстрагування освітньої дійсності……………….. 78
  2.2. Цілепокладання в змісті початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії як інструмент відображення потреб британського суспільства ………………………………………………………...
  2.3. Дизайн та зміст курикулуму початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії ………………………………………….
  2.4. Особливості оцінювання засвоєння учнями змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії…………….

  87

  101

  124
  Висновки до другого розділу ……………………………………………………. 142
  РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА В АСПЕКТАХ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ……………..

  145
  3.1. Порівняльний аналіз британського та українського досвіду моделювання змісту початкової загальної освіти ……………………………............................
  145
  3.2. Рекомендації щодо застосування досвіду Сполученого Королівства з моделювання змісту початкової загальної освіти в національній школі ……..
  160
  Висновки до третього розділу …………………………………………............... 167
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 168
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………............... 174
  ДОДАТКИ………………………………………………………………...............
  Додаток А. Навчальна програма з англійської мови (Англія, 2011)…..............
  Додаток Б. Навчальна програма з англійської мови (Англія, 2014)…...............
  Додаток В. Досвід та результати (Шотландія)………………………………….
  Додаток Д. Глосарій базових термінів і понять………………………………… 209
  210
  218
  224
  228  ВСТУП

  Актуальність теми. Розбудова освіти в Україні зорієнтована на входження в єдиний європейський освітній простір. Цей рух характеризується модернізацією змісту освіти, зокрема, упровадженням освітніх стандартів, оновленням навчальних програм і підручників, оптимізацією форм і методів навчання. Питання добору та структурування змісту освіти має надзвичайно важливе значення, оскільки зміст є системоутворювальним компонентом освіти, що передає духовну культуру нації молодому поколінню. Зазначене актуалізує компаративні розвідки задля виокремлення раціональних надбань зарубіжної школи та визначення можливостей їх використання в процесі розбудови української освіти. Особливий інтерес становить досвід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в аспекті модернізації змісту початкової освіти. Починаючи з 80-х років ХХ ст. тут відбуваються освітні реформи, спрямовані на забезпечення відповідності освіти запитам британського суспільства та Європейської спільноти. Упровадження Національного курикулуму для Англії та Уельсу (1988), Курикулуму Північної Ірландії (1992), Курикулуму для досконалості Шотландії (2004), їх перманентна модернізація (2009, 2011, 2014) сприяє накопиченню перспективного для України досвіду, потреба в ознайомленні з яким задекларована в урядових стратегічних документах з питань розвитку освіти, зокрема, у Національній стратегії розвитку освіти на 2012–2021 роки.
  Концепт початкової освіти в Україні розробляється когортою українських учених: Н. Бібік [9], М. Вашуленком [23], О. Савченко [120] та ін. Досвід зарубіжних країн у галузі освіти висвітлюється в працях Н. Абашкіної [1], Н. Авшенюк [2], Г. Єгорова [39], О. Заболотної [43], О. Кузнецової [55], Н. Лавриченко [58], О. Локшиної [78], І. Малицької [84], О. Матвієнко [86], О. Овчарук [95], О. Огієнко [96], Л. Пуховської [118], А. Сбруєвої [131]. Різні аспекти функціонування початкової освіти в Британії досліджували О. Волошина [24] (соціокультурний компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи), Л. Заблоцька [41] (дидактичні основи мовної підготовки учнів у початкових школах), О. Мокроменко [90] (розвиток елементарної освіти у Великій Британії). Зміст шкільної освіти в зарубіжжі проаналізовано в наукових працях С. Близнюк [10], О. Лещинського [64], О. Локшиної [70], О. Литвинова [66], О. Першукової [105], Р. Сойчук [136]. Проте, проблема його добору і структурування в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії на рівні початкової освіти залишається малодослідженою. Водночас дослідженню змісту британської початкової освіти присвячено праці зарубіжних учених С. Беннета [157], В. Бліта [162], К. Річардса [301], Б. Саймона [312], П. Тіммса [336], Р. Тоуні [320] (історія розвитку початкової школи); М. Епла [145], А. Келлі [259], А. Росса [305], М. Сміта [313], М. Янга [339] (теоретичні засади формування курикулуму); Г. Бленкіна [161], П. Ештона [148], М. Гальтона [220], Д. Лотона [266], М. Лофтхауса [269] Е. Поларда [287], Х. Хейста [237] (моделі курикулуму початкової освіти); Дж. Керра [260], П. Хьорста [238] (виокремлення основних і базових предметів курикулуму); С. Берта [174], П. Блека [160], К. Гіпса [227], М. О’Лiрі [282], Д. Уільяма [160], У. Харлена [236] (оцінювання навчальних досягнень учнів). Результати теоретичних пошуків реалізуються на етапі формулювання стратегічних орієнтирів розбудови змісту і впроваджуються в практику роботи шкіл, формуючи інноваційне поле їх розвитку.
  Отже, незважаючи на значні надбання з теорії і практики моделювання змісту початкової освіти в Сполученому Королівстві, це питання не знайшло достатнього відображення в компаративних доробках українських учених, що зумовлює суперечності:
   між ґрунтовними напрацюваннями британських педагогів у царині змісту початкової освіти та фрагментарністю досліджень українських компаративістів з цього питання;
   між інтенсифікацією європейського вектора розвитку початкової школи в Україні та недостатнім рівнем обізнаності українських освітян з позитивним досвідом європейських країн, зокрема Британії, для його врахування в процесі модернізації національної освіти.
  Потреба в розв’язанні цих суперечностей та недостатнє вивчення досвіду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з моделювання змісту початкової освіти обумовили вибір теми дисертаційного дослідження – «Теорія і практика моделювання змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії». Моделювання змісту початкової освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії трактується в дисертації як добір педагогічно адаптованої системи знань і вмінь відповідно до проголошених освітніх цілей і вікових особливостей учнів, систематизація та структурування знань у форматі освітніх галузей/навчальних предметів, визначення форм і методів їх трансляції молодшим школярам, формулювання системи вимог до результатів навчання.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведено згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України. Воно є складовою теми «Тенденції реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу» (державний реєстраційний номер 0105U500280). Тему дослідження затверджено вченою радою Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 10 від 22.11.2007 р.) і узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України (протокол № 1 від 29.01.2008 р.).
  Мета дослідження – розкрити теоретичні засади і практичні підходи до моделювання змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, окреслити перспективи застосування британського досвіду в Україні.
  Відповідно до теми і мети дисертаційного дослідження визначено такі завдання:
  1. Обґрунтувати теоретичні засади моделювання змісту початкової освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
  2. Схарактеризувати розвиток змісту початкової освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії в історичній ретроспективі.
  3. Виокремити спільні особливості в розвитку змісту початкової освіти в європейському освітньому просторі.
  4. Висвітлити практичні підходи до моделювання змісту початкової освіти в Англії, Уельсі, Північній Ірландії та Шотландії.
  5. Окреслити перспективи використання британського досвіду моделювання змісту початкової освіти в українській педагогічній теорії і практиці.
  Хронологічні межі дослідження – це остання чверть ХХ – початок ХХІ ст. Нижня хронологічна межа визначається впровадженням в якості стандарту початкової освіти Національного курикулуму (Англія, Уельс, 1988), Курикулуму Північної Ірландії (1992), Курикулуму для досконалості (Шотландія, 2004). Верхня хронологічна межа – 2014 р. – рік реформування стандарту початкової освіти. Для аналізу джерел розвитку змісту початкової освіти хронологічні межі розширено до 70-х років ХІХ ст., коли було прийнято Закон «Забезпечення народної освіти в Англії та Уельсі» (1870), відомий як Закон Форстера, що знаменував собою початок створення мережі елементарних шкіл.
  Територіальні межі дослідження охоплюють Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, яке формувалося поступовим об’єднанням окремих його частин: території Англії та Уельсу було об’єднано в XVI ст.; Велика Британія утворена в 1707 р. після входження до її складу Шотландії, а Сполучене Королівство – після укладення союзу з Північною Ірландією в 1801 р. Офіційну назву країна отримала в 1921 р. Кожен з регіонів Сполученого Королівства має свою систему освіти, яка сформувалася під впливом економічних, суспільних, політичних, культурних і релігійних чинників.
  Об’єкт дослідження – початкова освіта в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
  Предмет дослідження – алгоритм моделювання змісту початкової освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії в сукупності теоретичних засад і практичних підходів.


  Теоретичною основою дисертації є:
  – теорії та концепції філософії освіти, у яких висвітлюється розвиток освіти в контексті цивілізаційних трансформацій (А. Бенаво [156], В. Краєвський [53], В. Кремень [54], М. Фуллан [217]);
  – методологічні положення порівняльної педагогіки, що визначають алгоритм аналізу, порівняння та оцінювання освітніх систем у контексті економічних, політичних та суспільних процесів (В. Аранський [4], А. Василюк [22], Н. Воскресенська [25], В. Вульфсон [26], К. Корсак [51], Н. Лавриченко [58], О. Локшина [69], З. Малькова [85], О. Матвієнко [86], Л. Писарева [106], Л. Пуховська [118], А. Сбруєва [130]);
  – методологічні положення, що стосуються моделювання як методу наукового пізнання (С. Гончаренко [29], В. Краєвський [53], М. Гальтон [220], Дж. Керр [190]);
  – загальні засади дидактики початкової освіти, які визначають цілі, зміст, закономірності та умови навчального процесу (Н. Бібік [9], В. Бондар [11], О. Савченко [120], І. Червінська [139]);
  – інноваційні ідеї щодо реформування змісту освіти на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого та розвивального підходів (Л. Березівська [7], І. Бех [8], Н. Бібік [9], С. Браславські [20], В. Луговий [79], О. Ляшенко [81], О. Пометун [111], О. Савченко [127], П. Сальсберг [307], А. Хуторський [138]);
  – теорія курикулуму (Л. Стенхаус [315], Р. Тайлер [335], А. Келлі [259], К. Річардс [302], П. Сальсберг [307], Х. Таба [317]).
  Для досягнення поставленої мети і розв’язання визначених завдань застосовувались такі методи дослідження: порівняльно-історичний – для аналізу документів, першоджерел, літератури з теми дослідження, який дав можливість схарактеризувати розвиток змісту початкової освіти як педагогічного феномена в історичному контексті в різних частинах Сполученого Королівства, обґрунтувати періодизацію його розвитку; методи конкретизації та узагальнення, за допомогою яких виявлено сучасний стан проблеми в умовах розбудови європейського освітнього простору; методи класифікації та систематизації даних для розкриття особливостей добору та структурування змісту початкової освіти в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії; метод моделювання, який уможливив висвітлення алгоритму моделювання змісту початкової освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, побудову інтерпретаційної моделі шляхом синтезу ключових складових цього процесу; інтерпретаційно-аналітичний метод, завдяки якому були узагальнені здобуті результати в вигляді висновків і рекомендацій; індуктивний та дедуктивний методи, які використовувалися з метою уточнення вихідних положень дисертаційної роботи.
  Джерельну базу дослідження становлять:
  – документи міжнародних організацій як провідні координатори з питань освіти в Європі (Ради Європи, Європейського Союзу, ЮНЕСКО);
  – матеріали міжнародних і національних організацій з питань організації і реформування освіти та оптимізації змісту в межах Євросоюзу, зокрема: International Review of Curriculum and Assessment Frameworks Internet Archive – INCA; Network on Education Systems and Policies in Europe – EURYDICE; Institute for Curriculum Development (Нідерланди); National Foundation for Educational Research (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії); Qualifications and Curriculum Authority – QCA (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії); CCEA – Council for the Curriculum, Examination and Assessment. (Північна Ірландія); NFER – National Foundation for Education Research (Англія); Center for Education Research and Innovation (Франція);
  – офіційні документи британського уряду з питань розвитку початкової освіти, міністерств освіти Англії, Уельсу, Північної Ірландії та Шотландії (урядовий документ Англії «Національний курикулум: книга для вчителів початкової школи», 1999 р.; доповідь «Цілі та цінності навчального процесу в початковій школі» Англія, 2006 р., урядовий документ Англії «Дитячий план», 2007 р.; урядовий документ Північної Ірландії «Наказ про освіту», 2006 р.; урядові програми Шотландії «Рамкова структура для процесу навчання і викладання», 2008 р., «Рамкова структура оцінювання», 2010 р.; оновлений Національний курикулум Англії, 2014 р.);
  – офіційні документи, урядові постанови і матеріали з питань початкової освіти України: закони, нормативні документи, національні програми розвитку освіти (Закон України «Про загальну середню освіту» (2007), постанови Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» (2000), «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2011) та ін.);
  – навчальні програми для початкових шкіл з англійської мови (Англія, 2009, 2014), іноземної мови (Шотландія, 2011), української мови (Україна, 2012);
  – дослідження з теорії курикулуму (Ф. Адамс [141], А. Бенаво [156], Б. Бернстайн [158], П. Блек [160], Г. Бленкін [161], Е. Бліт [162], Т. Боланд [164], С. Браславські [20], T. Брайс [171], Я. ван ден Аккер [333], М. Гальтон [222], Д. Гіллард [225], Дж. Дьюї [198], М. Епл [145], В. Келлі [259], К. Коннер [182], Дж. Лечерт [164], Дж. Меєр [276], М. О’Лірі [282], А. Полард [291], П. Сальсберг [307], К. Річардс [303], А. Росс [305], Л. Стенхаус [315], Г. Таба [317], Д. Уїльям [160], М. Фуллан [217], У. Харлен [236], Д. Харгривз [235], K. Холл [232], М. Шуайб [311]);
  – матеріали вітчизняної та зарубіжної науково-педагогічної періодики («Початкова школа»; «Порівняльно-педагогічні студії»; «Рідна школа»; «Шлях освіти»; «Curriculum Studies»; «Education Journal»; «European Educational Research Journal»; «The Curriculum Journal» та ін.);
  – електронні ресурси бібліотеки Ebrary, яка містить книги відомих наукових видавництв: Cambridge University Press, John Wiley & Sons, McGraw-Hill, Palgrave Macmillan, Routledge та ін.;
  – праці українських учених з проблеми дослідження; матеріали наукових конференцій, що висвітлюють питання змісту шкільної освіти в контексті формування європейського освітнього простору.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:
  вперше на теоретичному рівні обґрунтовано алгоритм моделювання змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в сукупності теоретичних засад і практичних підходів: розкрито сутність моделювання змісту початкової освіти (алгоритм добору педагогічно адаптованої системи знань і вмінь відповідно до проголошених освітніх цілей і вікових особливостей учнів, систематизація та структурування знань у форматі освітніх галузей/навчальних предметів, визначення форм і методів їх трансляції, формулювання системи вимог до результатів навчання); схарактеризовано етапи моделювання (цілепокладання, добір і структурування змісту навчання, визначення результатів його засвоєння учнями); розроблено інтерпретаційну модель структурування змісту початкової освіти, яка містить цільовий, змістово-процесуальний та результативно-оцінний блоки, що перебувають у взаємозв’язку і становлять цілісну структуру; визначено принципи моделювання змісту початкової освіти в Британії (баланс між цілями формування в молодших школярів базових навичок і різнобічним розвитком особистості; врахування суспільних потреб, освітніх традицій і запитів учнів у процесі добору змісту освіти; компетентнісний підхід; результативність, регіональна гнучкість; акцентування формувального оцінювання із збереженням комплексу інших функцій (діагностичної, аналітичної, підсумкової); виокремлено дві групи українських компаративістів, які досліджували різні аспекти змісту шкільної освіти в зарубіжжі загалом (перша група) та у Великій Британії зокрема (друга група);
  конкретизовано науковий зміст ключових понять дослідження: курикулум (педагогічне явище, у якому визначається соціальний і навчальний досвід, необхідний для трансляції учням, що забезпечить ефективність подальшого навчального процесу і створить базу знань, умінь і навичок, необхідних для самостійного навчання впродовж життя); курикулум початкової освіти (рамка, у якій відповідно до поставленої мети визначаються знаннєві, практичні, ціннісні, особистісні характеристики, якими повинні оволодіти молодші школярі, а також окреслюється формат навчального процесу); національний курикулум (офіційна рамка для забезпечення універсальності освітніх стандартів і визначення необхідних для передачі учням знань, ключових умінь і навичок); шкільний курикулум (програма з відібраним змістом і навчальною чи іншою діяльністю, що пропонується учням школою з метою їхнього розвитку та покращення їхнього ставлення до навчання); розроблено періодизацію розвитку курикулуму початкової освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (період курикулуму елементарних знань: 70-ті роки ХІХ ст. – 40-ві роки ХХ ст.; період селективного курикулуму: 40–60-ті роки ХХ ст.; період структурованого курикулуму: 60–90-ті роки ХХ ст.; період результативного курикулуму: 1990-ті роки ХХ ст. – 2014 р.); з’ясовано спільні тенденції в розвитку змісту початкової освіти в європейському освітньому просторі (трансформація змісту початкової освіти на компетентнісні засади; інтенсифікація навчання читацької, писемної, математичної грамотності; посилення складових, що формують навички міжкультурної взаємодії, уміння навчатись, жити в громаді, ІКТ-вміння);
  подальшого розвитку набули терміни: освітня реформа, реформа змісту освіти, функції оцінювання.
  Практичне значення здобутих результатів полягає в розробленні рекомендацій щодо врахування прогресивного британського досвіду з моделювання змісту початкової освіти в Україні. Узагальнені теоретичні положення щодо сутнісних характеристик курикулуму, інтерпретаційна модель структурування змісту початкової освіти, результати аналізу практичного досвіду Сполученого Королівства можуть бути використані для розширення знань щодо питань змісту початкової освіти в розвинутих країнах світу в змісті навчальних курсів з історії педагогіки та порівняльної педагогіки у ВНЗ України, курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, для проведення наукових досліджень, обґрунтування національної стратегії розвитку зазначеного напряму розробниками освітньої політики.
  Основні положення та результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (довідка № 33 від 8 вересня 2014 р.), Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 1279/01 від 2 вересня 2014 р.), ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Академіка Степана Дем’янчука», м. Рівне (довідка № 289 від 18 вересня 2014 р.).
  Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження доповідалися на науково-практичних конференціях і семінарах різного рівня: міжнародних – «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» (Тернопіль, 2014); «Міжнародна співпраця в освіті в умовах глобалізації» (Алушта, 2013); «Мовна освіта: шлях до євроінтеграції» (Київ, 2005); всеукраїнських – «Україна європейська: сучасні тенденції і перспективи» (Чернігів, 2010, 2013); науково-методичних конференціях – «Актуальні проблеми освіти в сучасних умовах» (Чернігів, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013); на звітних наукових конференціях Інституту педагогіки НАПН України (2011, 2012, 2013, 2014); науково-практичних і науково-методичних семінарах – «Актуальні проблеми вітчизняної порівняльної педагогіки за умов євроінтеграційних процесів» (Ніжин, 2010); «Педагогічна компаративістика: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст» (Київ, 2010, 2011, 2012, 2013); на засіданнях лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.
  Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено в 11 одноосібних наукових публікаціях автора, з яких 6 статей надруковано у фахових наукових виданнях України, 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої держави (Німеччина), 4 – у збірниках матеріалів конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації – 230 сторінки, з яких основний зміст викладено на 173 сторінках. Текст дисертації містить 18 таблиць, 9 рисунків, 4 додатки (на 20 сторінках). У списку використаних джерел – 342 найменування, з них – 202 іноземною мовою.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Проведене дослідження дало змогу вивчити та узагальнити досвід моделювання змісту початкової освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, виконати поставлені завдання та, спираючись на британський досвід, зробити висновки, що мають теоретичне і практичне значення для модернізації змісту початкової загальної освіти в Україні.
  1. Встановлено, що зміст початкової освіти в Сполученому Королівстві ґрунтується на теорії курикулуму, що означає педагогічну реалію, яка охоплює структуру, процес трансляції та оцінювання засвоєного учнями соціального досвіду. Курикулум вважається соціальним процесом взаємодії учнів, учителів, знань і шкільного середовища, що відбувається під час навчального процесу. Встановлено, що курикулум початкової освіти Сполученого Королівства набуває на сучасному етапі глобального характеру.
  Уточнено дефініції ключових понять дослідження. «Курикулум початкової освіти» трактується як рамка, у якій відповідно до поставленої мети визначаються знаннєві, практичні, ціннісні, особистісні характеристики, якими повинні оволодіти молодші школярі, а також формат навчального процесу. «Національний курикулум» розглядається як офіційна рамка для забезпечення універсальності освітніх стандартів та визначення необхідних для трансляції учням знань, ключових умінь і навичок. «Шкільний курикулум» позиціонується як програма з відібраним змістом та навчальною чи іншою діяльністю, яка пропонується учням школою з метою сприяння їхньому розвитку та покращення їхнього ставлення до навчання.
  Розкрито сутність моделювання змісту початкової освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, яке розуміється як алгоритм добору педагогічно адаптованої системи знань і вмінь відповідно до проголошених освітніх цілей і вікових особливостей учнів; систематизація та структурування знань у форматі освітніх галузей/навчальних предметів, визначення форм і методів їх трансляції; формулювання системи вимог до результатів навчання. Моделювання в дисертації поділено на етапи цілепокладання, добору і структурування змісту навчання, визначення результатів його засвоєння учнями.
  2. З’ясовано, що розвиток змісту початкової освіти в Сполученому Королівстві в історичній ретроспективі відбувався під впливом зовнішніх (врахування потреб ринку праці) і внутрішніх (інноваційних педагогічних ідей) чинників. На основі аналізу розвитку курикулуму початкової освіти в Сполученому Королівстві розроблено авторську періодизацію цього процесу. Для періодизації було обрано такі критерії, як суспільний (вплив суспільно-економічного контексту); законодавчо-нормативний (законодавчо-нормативні акти, які визначали розвиток курикулуму); концептуальний (вплив концепцій і теорій на організацію та зміст британської початкової освіти). Періодизація охоплює чотири періоди: перший період (70-ті роки ХІХ ст. – 40-ві роки ХХ ст.) позиціонується як період курикулуму елементарних знань, що мав надати учням знання з читання, письма і арифметики; другий період (40–60-ті роки ХХ ст.) названо періодом селективного курикулуму, основне завдання якого полягало в наданні учням початкової ланки основ знань, необхідних для навчання в середній школі в умовах селекції; третій період (60–90-ті роки ХХ ст.) схарактеризовано як період структурованого курикулуму, основною особливістю якого є пізнавальний характер знань; четвертий період (90-ті роки ХХ ст. – 2014 р.) є періодом результативного курикулуму, основою якого є концепт формування в молодших школярів умінь і ставлень, необхідних для життя в умовах ринково орієнтованих реформ та акцентування набуття учнями ключових умінь.
  Особливість розвитку початкової освіти Шотландії полягає в тому, що починаючи з 60-х років ХХ ст., що співвідноситься з початком третього періоду, курикулум початкової освіти цієї частини Сполученого Королівства ґрунтується на дитиноцентрованому підході, що було визначено у Меморандумі початкової освіти (1965) і набуває особливих характеристик. Курикулум Шотландії четвертого періоду трактується як холістичний, у якому цілісно та органічно поєднуються усі аспекти навчання і розвитку учнів з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників впливу.
  3. Виявлено, що модернізація змісту освіти стає пріоритетним напрямом реформування освіти в країнах Європи. Реформування освітньої галузі, зокрема змісту освіти, корелюється з теоретичними дослідженнями європейських і британ¬ських дослідників, у яких визначено типи реформ, тенденції реформування змісту освіти; класифіковано підходи до реформ змісту освіти. У результаті реформ відбулися зрушення в системі початкової освіти багатьох європейських країн, що надали розвитку змісту початкової освіти спільних характеристик.
  Встановлено спільні особливості розвитку змісту початкової освіти в державах європейського освітнього простору: трансформація змісту початкової освіти на компетентнісні засади; формування ключових компетентностей особистості (у Британії – ключових умінь); індивідуалізація процесу навчання, що передбачає адаптування навчального матеріалу до особистісних потреб учнів; підвищення ролі таких предметів, як іноземна мова, громадянське виховання, що сприяють поглибленню процесу міжкультурної взаємодії, створенню атмосфери взаємоповаги, взаєморозуміння між представниками різних культур; спрямованість змісту початкової освіти на формування комп’ютерної грамотності, що в умовах інформатизації робить актуальними уміння оперувати й управляти інформацією.
  4. Визначено принципи моделювання змісту початкової освіти в Сполученому Королівстві, до яких віднесено:
   на етапі цілепокладання: принцип балансу між цілями формування в молодших школярів базових навичок (уміння читати, писати, рахувати) і різнобічним розвитком особистості з акцентом на формуванні навичок, необхідних для подальшого навчання (уміння навчатись, вести здоровий спосіб життя, жити в громаді);
   на етапі структурування змісту курикулуму: принцип врахування суспільних потреб, освітніх традицій і запитів учнів у процесі добору змісту освіти, принцип компетентнісного підходу, принцип результативності, принцип регіональної гнучкості;
   на етапі оцінювання результатів засвоєння змісту: принцип акцентування формувального оцінювання із збереженням комплексу інших функцій (діагностичної, аналітичної, підсумкової).
  З’ясовано, що на етапі цілепокладання формулюється мета початкової освіти з урахуванням потреб суспільства та особистості, відбувається її конкретизація в офіційних стандартах – Національному Курикулумі для Англії та Уельсу, Курикулумі Північної Ірландії, Курикулумі для досконалості Шотландії. На етапі структурування здійснюється наповнення курикулуму змістом у форматі навчальних програм, шкільних курикулумів. На етапі оцінювання рівня засвоєння учнями змісту курикулуму моніторяться успіхи учнів, шкіл, систем освіти Англії, Уельсу, Північної Ірландії та Шотландії, системи освіти Сполученого Королівства.
  Результатом опису моделювання є інтерпретаційна авторська модель, яка характеризується такими поняттями, як цілі, принципи, підходи, освітні галузі, дидактичні умови, результати навчання. Розроблена інтерпретаційна модель містить три блоки: цільовий, змістово-процесуальний та результативно-оцінний, які перебувають у взаємозв’язку, створюючи цілісну структуру.
  Основними компонентами цільового блоку інтерпретаційної моделі є цілепокладання, що реалізується в законодавчо-нормативних документах, у яких на правовому рівні підтверджується мета початкової освіти; принципи і підходи до розбудови змісту початкової освіти.
  Змістово-процесуальний блок схематично відображає підходи до дизайну та структурування змісту освіти, презентуючи ключові складові курикулуму (освітні галузі, навчальні предмети, міжпредметні теми, показники досягнутих результатів).
  Результативно-оцінний блок характеризує контроль та оцінювання засвоєних курикулярних знань у поєднанні з функціями, видами й типами оцінювання.
  5. За підсумками дослідження розроблено рекомендації щодо застосування британського досвіду моделювання змісту початкової освіти у вітчизняній педагогічній практиці. Рекомендації структуровані за рівнями:
   на стратегічному рівні рекомендуємо: перетворити моделювання змісту початкової освіти на цілісний процес, охопивши всі його рівні (національний, регіональний, шкільний, учительський) та етапи (цілепокладання, дизайн і структурування змісту, оцінювання його засвоєння школярами); розробити стратегію розвитку початкової освіти в Україні з урахуванням тенденцій розвитку цієї ланки освіти в країнах ЄС; створити науково-методичний центр для аналізу перспективного зарубіжного досвіду з моделювання змісту початкової освіти, залучивши фахівців різних галузей (психологів, соціологів, методистів) та зацікавлених сторін (батьків, роботодавців);
   на дидактичному рівні: упровадити холістичний підхід до структурування змісту початкової загальної освіти; здійснювати міжпредметну інтеграцію; активізувати формування в учнів ІКТ-грамотності, особистісних умінь (навчатись, самостійно працювати, виконувати поставлені завдання, удосконалювати набуті результати), соціальних умінь (розуміння поглядів та почуттів інших людей), морально-етичних норм поведінки в соціумі; активніше використовувати альтернативні види оцінювання (самооцінювання, взаємооцінювання, оцінювання на основі портфоліо, укладання учнівських профілів, учительське спостереження), які сприяють розширенню можливостей індивідуалізації навчання;
   на дослідницькому рівні: продовжити вивчення процесу моделювання змісту початкової освіти в Сполученому Королівстві з метою подальшого втілення інноваційних ідей у вітчизняну освіту.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. Подальші наукові пошуки можуть пов’язуватись із застосуванням в українській педагогіці теорії курикулуму; з урахуванням регіональних потреб у процесі структурування змісту освіти; з оцінюванням ключових умінь/компетентностей молодших школярів, набутих у процесі опанування змісту; упровадження альтернативних типів оцінювання.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абашкіна Н. В. Розвиток професійної освіти в Німеччині (кінець ХІХ–ХХ ст.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Абашкіна Неллі Володимирівна – К., 1998. – 400 с.
  2. Авшенюк Н. Стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії й Уельсі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Авшенюк – К., 2005. – 21 с.
  3. Алексевич Г. М. Реформа освіти у Великобританії / Г. М. Алексевич // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 2. – С. 163–166.
  4. Аранский В. С. Система народного образования в Англии / В. С. Аранский, В. П. Лапчинская. – М. : АПН РСФСР, 1961. – 259 с.
  5. Багатомовна Європа: тенденції у політиці і практиці мультилінгвізму в Європі. К. : «Ленвіт», 2012. – 167 с.
  6. Байбара Т. Компетентнісний підхід в початковій ланці освіти: теоретичний аспект / Т. Байбара // Почат. шк. – 2010. – № 8. – С. 46–50.
  7. Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : моногр. / Л. Д. Березівська. – К. : Богданова А. М., 2008. – С. 9.
  8. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. – Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : наук.-метод. вид. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
  9. Бібік Н. М. Компетентність у навчанні / Н. М. Бібік // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – К., 2008. – С. 408–409.
  10. Близнюк С. О. Розвиток змісту шкільного курсу хімії у Великій Британії : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання / С. О. Близнюк. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 20 с.
  11. Бондар В. І. Дидактика: підручник для студентів вищих навч. закл. / В. І. Бондар – К. : Либідь, 2005. – 264 с.
  12. Бондаренко Л. Моніторингова діяльність у початковій школі загальноосвітнього навчального закладу як інструмент управління якістю освіти [Електронний ресурс] / Л. Є. Бондаренко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
  13. Борисенко І. В. Етапи розвитку курикулуму початкової освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії (Англія, Уельс) / І. В. Борисенко // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № 2 (16). – С. 42–49.
  14. Борисенко І. В. Курикулум початкової освіти Англії, Уельсу, Північної Ірландії та Шотландії: порівняльний аналіз / І. В. Борисенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25–26 квіт. 2014 р.) / Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2014. – С. 79–85.
  15. Борисенко І. В. Особливості курикулуму початкової освіти Шотландії / І. В. Борисенко // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № 4 (18). – С. 20–26.
  16. Борисенко І. В. Про реформи змісту початкової освіти країн Європейського Союзу / І. В. Борисенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки / Черніг. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. – Чернігів, 2013. – Вип. 108. – Т. 1. – С. 163–166.
  17. Борисенко І. В. Тенденції розвитку змісту початкової освіти в країнах Європи і в Україні / I. В. Борисенко // European Applied Sciences. – Stuttgart: ORT Publishing, 2013. – Vol. 1, No 4. – P. 42–44.
  18. Борисенко І. В. Теоретичні засади побудови курикулуму початкової школи Великої Британії / І. В. Борисенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки / Черніг. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. – Чернігів, 2012. – Вип. 97. – С. 250–252.
  19. Борисенко І. В. Функції оцінювання навчальних досягнень учнів початкових шкіл Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії / І. Борисенко // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № 1 (15). – С. 35–41.
  20. Браславски С. Браславски С. Куррикулум / Сесилия Браславски. – Париж : Международ. Бюро Образования, 2003. – 5 с.
  21. Бутенко Г. П. Діагностування навчальних досягнень учнів в системі шкільної освіти Великої Британії: дис. …канд. пед. наук : 13.00.01 / Бутенко Ганна Петрівна. – К., 2006. – 201 с.
  22. Василюк А. Сучасні освітні системи : навч. посіб. / А. Василюк, Р. Пахоцінський, Н. Яковець. – Ніжин : РВВ НДПУ, 2002. – 139 с.
  23. Вашуленко М. Методичні орієнтири щодо роботи за підручником «Українська мова», 2 клас / М. Вашуленко, С. Дубовик // Почат. шк. – 2013. – № 6. – С. 1–4.
  24. Волошина О. В. Соціокультурний компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Волошина Ольга Володимирівна. – К., 2007. – 195 с.
  25. Воскресенская Н. М. Концептуальные основы реформы английской школы / Н. М. Воскресенская // Педагогическая мысль в странах Запада на современном этапе : сб. науч. тр. НИИ теории и истории АПН СССР / [отв. ред. В. Я. Пилиповский]. – М., 1991. – С. 83–93.
  26. Вульфсон Б. Л. Сравнительная педагогика: история и современные проблемы / Б. Л. Вульфсон. – М. : УРАО, 2003. – 232 с.
  27. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века / Б. Л. Вульфсон. – М. : УРАО, 1999. – 208 с.
  28. Геращук К. В. Структурні реформи в системі загальної середньої освіти Великої Британії : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / К. В. Геращук. – Суми, 2012. – 20 с.
  29. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – К. ; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с.
  30. Грицайова О. Анализ направленности реформирования высшего образования в контексте альтернативных образовательных систем / О. С. Грицайова // Українсько-російські педагогічні студії : зб. наук. ст. – Донецьк, 2011. – С. 55–62.
  31. Ґудзик І. П. Проблеми мовної освіти в Україні / І. П. Гудзик // Рідні джерела. – 2002. – № 4. – С. 4–8.
  32. Гуменюк Т. Б. Моделювання в педагогічній діяльності / Т. Б. Гуменюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13: Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010. – С. 66–72.
  33. Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М, Гупан. – К. : А.П.Н., 2002. – 223 с. – Бібліогр. : с. 182–220.
  34. Державний стандарт початкової загальної освіти. – К. : МЦФЕР-Україна, 2012. – 64 с. – (Практика управління закладом освіти ; Спецвипуск).
  35. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911/.
  36. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире : учеб. пособ. / А. Н. Джуринский. – М. : Владос, 1999. – 200 с.
  37. Джуринский А. Н. Сравнительная педагогика : учеб. пособ. для студентов сред. и высш. пед. учеб. заведений / А. Н. Джуринский. – М. : ACADEMIA, 1998. – 171 с.
  38. Дьюи Дж. Школа и общество / Джон Дьюи ; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Госиздат, 1915. – 164 с. – (Педагогическая б-ка. Серия 1, № 10).
  39. Єгоров Г. С. Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу / Г. С. Єгоров, Н. М. Лавриченко, Б. Ф. Мельниченко. – К. : КМПУ імені Б. Грінченка, 2003. – 186 с.
  40. Єленський В. Релігійне навчання й виховання в законодавствах та освітніх системах Західноєвропейських країн / В. Єленський // Людина й світ. – 2001. – № 11-12. – С. 32–36.
  41. Заблоцька Л. М. Дидактичні основи мовної підготовки учнів у початкових школах Великої Британії в другій половині ХХ – початку ХХI ст. : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Заблоцька Любов Михайлівна. – Івано-Франків., 2010. – 284 с.
  42. Заблоцька Л. Предмети мовного циклу у початкових школах Великобританії / Л. Заблоцька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25–26 квіт. 2014 р.) / Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2014. – С. 72–79.
  43. Заболотна О. А. Деякі аспекти порівняльного аналізу приватних навчальних закладів в Україні і США / О. А. Заболотна // Актуальні пробл. лінгвістики і лінгводидактики : зб. матеріалів загально університет. звіт. наук. конф. кафедри укр. мови та кафедри інозем. мов. – Умань, 2000. – С. 68–70 с.
  44. Іванова Л. А. Педагогічне проектування процесу професійної підготовки педагогів-організаторів у Міжнародному дитячому центрі «Артек»: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Л. А. Іванова. – К., 2005. – 19 с.
  45. Іванюк І. Оцінювання освітніх проектів та програм : навч. посіб. / І. В. Іванюк. – М. : Таксон, 2004. – 207 с.
  46. Іщенко М. Методичні рекомендації про вивчення англійської мови у 2012/2013 н.р. [Електронний ресурс] / М. Іщенко. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua
  47. Кашуба О. М. Теоретичні основи організації навчального процесу в початкових школах Німеччини: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кашуба Олександра Михайлівна. – Тернопіль, 2001. – 190 с.
  48. Квас О. Дитиноцентризм – педагогіка дитини як Humanum [Електронний ресурс] / О. Квас – Режим доступу:
  http://org.ua/library_files library.udpu /istoruk_ped.../2012/2012_1_2.pdf.
  49. Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті : монографія / С. Ф. Клепко. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 327 c.
  50. Кодлюк Я. Розвивальна функція підручника для початкової школи / Я. Кодлюк // Почат. шк. – 2002. – № 4. – С. 67–71.
  51. Корсак К. Нові аспекти сучасної освітньої політики провідних країн Заходу / К. Корсак, А. Яновський // Шлях освіти. – 2000. – № 2. – С. 16–18.
  52. Корсакова О. К. Зміст сучасної шкільної освіти: дидактичний аспект / О. К. Корсакова, С. Е. Трубачева. – К. : ФАДА ; ЛТД, 2003. – 56 с.
  53. Краевский В. В. Проблемы научного обоснования обучения : [методологический анализ] / В. В. Краевский. – М. : Педагогика, 1977. – 255 с.
  54. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В. Г. Кремень. – К. : Пед. думка, 2009. – 520 с.
  55. Кузнецова О. Розвиток мовної освіти у середніх і вищих навчальних закладах Великої Британії другої половини ХХ ст. : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кузнецова Олена Юріївна. – Харків, 2002. – 494 с.
  56. Кушнер Ю. З. Методология и методы педагогического исследования : учеб.-метод. пособ. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2001. – 112 с.
  57. Лавриченко Н. Інформаційно-комунікаційні технології у шкільній освіті Великобританії / Н. Лавриченко // Інф-ка та інформ. технології в навч. закл. – 2007. – № 5. – С. 33–40.
  58. Лавриченко Н. М. Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Лавриченко Наталія Миколаївна. – К., 2006. – 447 с.
  59. Лавриченко Н. М. Проблеми гуманістичного спрямування шкільної соціалізації: педагогічні розмисли і нотатки / Н. М. Лавриченко. – К. : Інсайт-плюс, 2006. – 279 с.
  60. Лавриченко Н. М. Тенденції розвитку змісту обов’язкової середньої освіти в країнах Західної Європи / Н. М. Лавриченко // Педагогічна і психологічна науки в Україні / АПН України. – К., 2007. – Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології. – С. 145–154.
  61. Лапчинская В. П. Средняя общеобразовательная школа современной Англии: вопросы теории и практики обучения / В. П. Лапчинская. – М. : Педагогика, 1977. – 216 с.
  62. Леднев В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы / В. С. Леднев. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. шк., 1991. – 224 с.
  63. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 188 с.
  64. Лещинський О. П. Розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США (ХІХ – ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : 13.00.01 / О. П. Лещинський. – Київ, 2005. – 36 с.
  65. Линч А. Д. Практика Далтон-плана в West-Green Schoоl / А. Д. Линч. – М. : Мир, 1925. – 139 с.
  66. Литвинов О. І. Сучасні тенденції формування змісту освіти в державних школах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 –/ О. І. Литвинов. – Луганськ, 2000. – 20 с.
  67. Логачевська С. П. Диференційоване навчання на уроках математики / С. П. Логачевська // Почат. шк. – 2001. – № 5. – С. 18–22.
  68. Локшина О. До питання про сутнісні характеристики шкільного курикулуму / О. Локшина // Шлях освіти. – 2009. – № 4. – С. 17–21.
  69. Локшина О. Зміст початкової освіти в країнах Європейського Союзу: спільні координати розвитку / О. Локшина // Почат. шк. – 2009. – № 12. – С. 1–5.
  70. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / О. Локшина. – К. : Богданова А. М., 2009. – 404 с.
  71. Локшина О. Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів: світові підходи та українські перспективи / О. Локшина // Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманістичні, методологічні, технологічні аспекти : пленарні доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. – Х., 2003. – С. 24–31.
  72. Локшина О. Інновації в оцінюванні навчальних досягнень учнів у шкільній освіті країн Європейського Союзу / О. Локшина // Порівняльно-педагогічні студії. – 2009. – № 2. – С. 107–113.
  73. Локшина О. І. Моніторинг якості освіти: світовий досвід / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 1. – С. 108–116.
  74. Локшина О. Про розвиток шкільної освіти Англії на сучасному етапі / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 2. – С. 119–127.
  75. Локшина О. Розвиток курикулуму в європейській шкільній освіті / О. Локшина // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. – Кам’янець-Поділ., 2009. – Вип. 2. – С. 22–29.
  76. Локшина О. Становлення та розвиток моніторингу якості освіти: світовий вимір / О. Локшина // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – К., 2004. – С. 28–39.
  77. Локшина О. Сучасні тенденції розвитку змісту шкільної освіти в зарубіжжі / О. І. Локшина // Шлях освіти. – 2005. – № 1. – С. 25–28.
  78. Локшина О. І. Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Локшина Олена Ігорівна. – К., 2011. – 465 с.
  79. Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку / В. І. Луговий ; за заг. ред. акад. О. Г. Мороза. – К. : МАУП, 1994. – 196 с.
  80. Лукіна Т. Види моніторингових досліджень / Т. Лукіна // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи : посібник / [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – К., 2004. – С. 40–47.
  81. Ляшенко О. Концептуальні засади моніторингу якості освіти / О. Ляшенко // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи : посібник / [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – К., 2004. – С. 21–27.
  82. Малихін О. Методологічні основи визначення дидактичних умов у дослідженнях з теорії навчання (у вищій школі) / О. В. Малихін // Педагогіка : зб. наук. пр. / Чорномор. держ. ун-т імені П. Могили. – 2013. – Вип. 203. – Т. 215. – С. 11–14.
  83. Малицька І. Напрямки розвитку сучасних систем освіти європейських країн [Електронний ресурс] / І. Малицька. – Режим доступу:
  http://ite.kspu.edu/webfm_send/304. – Назва з титул. екрана.
  84. Малицька І. Процес реформування в галузі обов’язкової освіти в країнах Європи / І. Д. Малицька // Рідна шк. – 2002. – № 12. – С. 73–76.
  85. Малькова З. А. Методологические проблемы сравнительной педагогики : сб. науч. тр. / З. А. Малькова // АПН СССР. НИИ теории и истории педагогики. – М. : АПН СССР, 1991. – 92 с.
  86. Матвієнко О. В. Методологічні аспекти порівняльної педагогіки / О. В. Матвієнко // Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття : зб. наук. пр. – Черкаси, 2011. – С. 467–472.
  87. Мельниченко Б. Ф. Актуальні проблеми гуманізації змісту загальної шкільної освіти в контексті її реформування за рубежем / Б. Ф. Мельниченко // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 3. – С. 91–95.
  88. Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : монографія / О. П. Мещанінов. – Миколаїв : МДГУ імені П. Могили, 2005. – 460 с.
  89. Мовчан Л. Г. Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в королівстві Швеція дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Мовчан Лариса Григорівна. – К., 2012. – 225 с.
  90. Мокроменко О. Розвиток елементарної освіти у Великій Британії у ХІХ ст. : автореф. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. В. Мокроменко. – Харків, 2011. – 20 с.
  91. Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні : рек. з освітньої політики / [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – К. : К.С.І., 2004. – 160 с.
  92. Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/materials/program/8793/.
  93. Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес: теорія і практика / за ред. В. І. Бондаря; упорядкув. О. Я. Митника. – К. : Початкова школа, 2011. – 384.
  94. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні : рек. з освітньої політики. – К., 2003. – С. 13–41.
  95. Овчарук О. В. Місце та роль інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. В. Овчарук // Інформ. технології і засоби навч. – 2008. – № 2 (6). – Режим доступу до журн.:
  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em6/emg.html.
  96. Огієнко О. І. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах: монографія / О. І. Огієнко; – за ред. Н. Г. Ничкало. – Суми : Еллада, 2008. – 444 с.
  97. Основні джерела змісту освіти: навчальний план, навчальна програма, підручники [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.big-library.com.ua.
  98. Пальшкова І. О. Формування професійно- педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: практико-орієнтований підхід: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня док-ра. пед. наук : спец. 13.00.04 –теорія і методика професійної освіти / І. О. Пальшкова – Одеса, 2009. – 40 с.
  99. Папіжук В. Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Папіжук В. – Житомир, 2011. – 20 с.
  100. Педагогика : учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов / [под ред. Ю. К. Бабанского]. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Просвещение, 1988. – 479 с.
  101. Педагогика: учеб. пособ. для студентов пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – М. : Школа-Пресс, 1997. – 512 с.
  102. Пермякова О. Г. До питання про вимірювання успішності учнів та диференційний підхід у навчанні у контексті європейських традицій (друга половина ХХ століття) // Педагогічна компаративістика-2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Київ, 5 черв. 2014 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України ; за заг. ред. О. І. Локшиної. – К., 2014. – С. 88–90.
  103. Першукова О. О. На шляху до міжкультурної свідомості. Етапи розвитку соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в європейській освіті / О. О. Першукова // Інозем. мови в навч. закл. – 2008. – № 1. – С. 60–68.
  104. Першукова О. Регіональні особливості моніторингу якості шкільної освіти у Великій Британії та Північній Ірландії / О. Першукова // Порівняльно-педагогічні студії. – 2012. – № 2 (12). – С. 13–22.
  105. Першукова О. О. Розвиток соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в європейській шкільній освіті : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Першукова Оксана Олексіївна. – К., 2002. – 220 с.
  106. Писарева Л. И. Современная общеобразовательная школа ФРГ : (Гимназия в современной системе школьного образования ФРГ) / Л. И. Писарева // Структура и учебно-воспитательный процесс в 12-летней общеобразовательной школе западноевропейских стран / [под ред. З. А. Мальковой]. – М., 2001. – С. 62–94.
  107. Плахотник О. Курикулум як дискус: явне і приховане / О. Плахотник // Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму) загальної середньої освіти для 21-го століття : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 черв., 2007 р.) / [за заг. ред. С. Ф. Клепко]. – К., 2007. – С. 117–122.
  108. Плахотник В. М. Теоретичні основи навчання іноземних мов на початковому етапі в середній школі (дидактико-методичний аспект) : дис. … д-ра пед. наук у формі наук. доп. : 13.00.01, 13.00.02 / В. М. Плахотник. – К., 1992. – 52 с.
  109. Погромська Г. І. Розвиток релігійної освіти у середніх школах Великої Британії : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Погромська Ганна Іванівна. – Горлівка, 2009. – 225 с.
  110. Поліщук Л. Професійна підготовка майбутніх вчителів початкової школи : метод. посіб. / Л. Поліщук. – Житомир : ЖДУ імені І. Франка, 2010. – 122 с.
  111. Пометун О. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / ред. О. В. Овчарук. – К., 2004. – С. 66–73.
  112. Пометун О. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / ред. О. В. Овчарук. – К., 2004. – С. 6–16.
  113. Про загальну середню освіту : Закон України від 13 травня 1999 р. № 651-XIV // Освіта України: нормативна база. – К., 2004. – С. 85–108.
  114. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2011 р. № 462 // Шк. б-ка плюс. – 2014. – № 9-10 (трав.). – С. 20–26.
  115. Прокоп І. Теоретико-методологічний аналіз педагогічних категорій «ціль» і «мета» навчання / І. Прокоп // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 296. – С. 144–149.
  116. Про національну доктрину розвитку освіти. Офіційне інтернет-представництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.president.gov.ua/documents/151.html.
  117. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060 // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів / [за ред. М. І. Панова]. – Х., 2003. – С. 6–37.
  118. Пуховська Л. П. Європейські виміри сучасної освіти та її цінності / Л. П. Пуховська // Проблеми освіти : наук. зб. / редкол.: Є. М. Суліма (голов. ред.) [та ін.]. – К., 2010. – Вип. 67. – С. 132–140.
  119. Реалізація компетентнісно зорієнтованого підходу при вивченні навчальних предметів освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.tysrmk.at.ua/files/ph/v.doc.
  120. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти: підруч. для студ. пед. ф-тів / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с.
  121. Савченко О. Я. Етапи реформування змісту шкільної освіти в Україні за роки незалежності / О. Я. Савченко // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–2002 рр. : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України / АПН України. – Х., 2002. – Ч. 1. – С. 210–227.
  122. Савченко О. Зміст шкільної освіти на рубежі століть / О. Савченко // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 2–6.
  123. Савченко О. Я. Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту освіти / О. Я. Савченко // Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів: дидактико-методичні аспекти : Дайджест 2 / [уклад. О. В. Онопрієнко]. – Донецьк, 2012. – C. 15–22.
  124. Савченко О. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи / О. Савченко // Почат. шк. – 2012. – № 8. – С. 1–6.
  125. Савченко О. Концепція розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти / О. Савченко // Почат. шк. – 2010. – № 4. – С. 1–5.
  126. Савченко О. Методичний аналіз підручника «Літературне читання» для 2-го класу: зміст, структура, методичні настанови / О. Савченко // Почат. шк. – 2013. – № 5. – С. 1–5.
  127. Савченко О. Я. Найважливіші результати початкової освіти / О. Савченко // Навчання і виховання учнів 4 класу : метод. посіб. для вчителів / [упоряд. О. Я. Савченко]. – К., 2005. – С. 5–10.
  128. Савченко О. Розвивальний потенціал змісту освіти у 12-річній школі / О. Савченко // Шлях освіти. – 2008. – № 2. – С. 2–7.
  129. Савченко О. Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / О. Савченко : Дайджест 1. – Режим доступу:
  http://uchni.com.ua/informatika/866/index.html.
  130. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. / А. А. Сбруєва. – Суми : СДПУ, 1999. – 300 с.
  131. Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : дис. : моногр. / А.А. Сбруєва, - Суми : Сумська обласна друкарня ; вид-во «Козацький вал», 2004. – 500 c.
  132. Седеревічене А. О. Дидактичні можливості диференціації змісту початкової освіти / А. О. Седеревічене // Нар. освіта. – 2007. – № 3. – С. 22–26.
  133. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи : метод. рек. / Т. Байбара, Н. Бібік, М. Вашуленко, О. Савченко [та ін.]. – К. : АПН, 2001. – 107 с.
  134. Склярова І. О. Особливості застосування нетрадиційних інструментів оцінювання навчальних результатів [Електронний ресурс] / І. О. Склярова, Л. О. Лісіна ; Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Режим доступу:
  http://www.ukrdeti.com/firstforum/h40.html.
  135. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1977. – 776 с.
  136. Сойчук Р. Л. Реформування змісту трудового навчання в об'єднаній школі Великої Британії в 70–90-ті роки XX ст. : автореф. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Сойчук Р. Л. . – К., 2003. – 20 с.
  137. Структура, функции и модели применения модернизированного Куррикулума [Електронний ресурс] – Режим доступу :
  http://www.cartier.md/upload/File/istorie_pag(1).pdf.
  138. Хуторской А. В. Современная дидактика : учеб. пособ. / А. В. Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. шк., 2007. – 639 с.
  139. Червінська І. Б. Дидактика початкової школи: практичний курс : навч.-метод. посіб. для студ. / І. Б. Червінська, Н. Никорак. – 2-е вид., випр. і допов. – Івано-Франк. : Симфонія Форте, 2012. – 196 с.
  140. Яновська Т. А. Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання: дис. …канд. пед. наук : 19.00.07 / Яновська Тамара Анатоліївна. – К., 2008. – 276 с.
  141. Adams F. Does Scotland have a National Curriculum? [Електронний ресурс] / F. Adams. – Режим доступу :
  www.scotedreview.org.uk/pdf/19.pdf. – Назва з титул. екрана.
  142. Adler M. Exit, choice and loyalty : The Impact of Parental choice on the Admissions to Secondary School / M. Adler, G. Raab // Journal of Education Policy. – 1988. – № 3. – P. 155–179.
  143. Alexander R. Towards a New Primary Curriculum. Interim Report from the Cambridge Primary Review. Part 1: Past and Present / Robin Alexander, Julia Flutter. – Cambridge : University of Cambridge, 2009. – 53 p.
  144. Andrew C. Compulsory assessment System in the INCA Countries : Thematic Probe / Catherin Andrew, Ruth Brown, Claire Sargent, Sharon O’Donell. – London : INCA, QCA, 2007. – 94 p.
  145. Apple M. W. What reform Talk Does: Creating New Inequalities in Education / Michael W. Apple // Educational Administration Quarterly, 1988. – No 3. – P. 272–281.
  146. Arthur J. Learning to Teach in the Primary School / James Arthur, Teresa Grainger, David Wray. – London : Routledge, 2006. – 467 р.
  147. Ashkroft K. Implementing the Primary Curriculum : A Teacher’s Guide / K. Ashkroft, D. Palacio. – London : Routledge Falmer, 1977. – 255 p.
  148. Ashton P. Making a difference: Teachers’ Sense of efficacy and student achievement. White Plains / P. T. Ashton, R. B. Webb. – NY: Longman, 1986. – 251 p.
  149. Assessment for Learning for Key Stages 1&2. - Belfast : Council for the Curriculum, Examination and Assessment, 2007. – 38 p.
  150. Assessment in schools. Fit for purpose? A Commentary by the Teaching and Learning Research Programme. Edited by Warwick Mancell, Mary James and the Assessment Reform Group. – London : Economic and Social Research Council, Teaching and Learning Research Programme, 2009. – 32 p.
  151. Assessment in the Primary School Curriculum : Discussion Documents and Proceedings of the Consultative Conference on Education. – Dublin : Irish National Teacher’s Organisation, 2008. – 120 p.
  152. Assessment in the Primary School Curriculum: Guidelines for Schools. – Dublin : National Council for Curriculum and Assessment, 2007. – 92 p.
  153. Assessing Pupil Progress in the Four Capacities (The Curriculum for excellence) / [Woolfson R., Brison E., McDonald G. and others]. – Scotland : Renfrewshire Educational Psychology Service, 2009. – 36 p.
  154. Baker M. Why is Primary Schooling still based on Victorian Policies [Електронний ресурс] / M. Baker. – Режим доступу :
  http://www.theguardian.com/education/2009/sep/15/primary-schools-policy-history-victorian.
  155. Bell R. Education in Great Britain and Ireland : A source book / R. Bell, G. Fowler, K. Little. – London
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины