Экономика труда


Всего работ:135


1 Региональный вуз и рынок труда: проблемы адаптации (на примере Читинской области)

2 Взаимосвязь и взаимозависимость плановой экономики и тоталитарного общества

3 Безработица, инфляция

4 Контрактная система найма и стимулирование труда работников

5 ОЦІНКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

6 СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

7 ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ФАХОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

8 Формування та використання трудового потенціалу регіону

9 МОТИВАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

10 РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

11 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ

12 ДОВГОТРИВАЛЕ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

13 ЯКІСТЬ ПРАЦІ: ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ

14 СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

15 МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

16 ОЦІНКА ТРУДОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЖІНОК НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

17 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ

18 ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

19 РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

20 РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

21 ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

22 ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

23 РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

24 РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

25 КОНТРОЛІНГ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

26 РОЗВИТОК СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

27 ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

28 ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

29 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

30 ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОПИТУ Й ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦІ В РЕГІОНІ

31 РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ: ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ТА ТЕНДЕНЦІЙ

32 Добровільне особисте страхування: Соціально-економічні ризики та шанси

33 РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

34 МОЛОДІЖНА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

35 МІЖСЕКТОРНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

36 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

37 Територіальна організація зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону

38 ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

39 МОТИВАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НА РЕГІОНАЛЬ-НОМУ РИНКУ ПРАЦІ

40 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

41 Трансформація концепції людського розвитку

42 Складові людського розвитку та система його регулювання

43 Роль бюджету в регулюванні людського розвитку

44 Оцінка співвідношення показників рівня життя населення та соціальних стандартів в Україні зі станом розвитку економіки

45 Оцінка взаємозв’язку стану людського розвитку з системою фінансування

46 Програмно-цільовий метод складання та виконання бюджету як інструмент досягнення стратегічних цілей людського розвитку

47 Вдосконалення методики оцінки рівня людського розвитку як основи обґрунтування бюджетної та соціальної політики

48 Методологія регулювання людського розвитку через механізми міжбюджетних відносин

49 Здоров’я населення як одна із складових людського капіталу

50 Взаємозв’язок економічного зростання та здоров’я як складової людського капіталу в економічних теоріях


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)