БОРЩЕНКО ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ : БОРЩЕНКО ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА формирования организационной культуры будущих учителей начальной школы В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • БОРЩЕНКО ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 • Альтернативное название:
 • БОРЩЕНКО ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА формирования организационной культуры будущих учителей начальной школы В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
 • Кол-во страниц:
 • 252
 • ВУЗ:
 • ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д.УШИНСЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д.УШИНСЬКОГО»

  На правах рукопису

  БОРЩЕНКО ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК: 378.937+378.126


  ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  13.00.04 теорія і методика професійної освіти

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник
  Долинський Борис Тимофійович,
  доктор педагогічних наук,
  професор  Одеса 2013

  ЗМІСТ

  ВСТУП..


  4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  11
  1.1.


  Професійно-педагогічна культура майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема....  11
  1.2.


  Сутність і структура феномена «організаційна культура майбутніх учителів початкової школи»  25
  1.3.


  Педагогічні умови, що сприяють формуванню організаційної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки..
  53
  Висновки з першого розділу


  73
  РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ДОСЛІДНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.

  76
  2.1.


  Стан сформованості організаційної культури майбутніх учителів початкової школи...  76
  2.2.


  Експериментальна модель формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи та її впровадження у процесі професійної підготовки..........................
  104
  2.3.


  Порівняльний аналіз результатів констатувального і формувального етапів експерименту..  132
  Висновки з другого розділу


  158
  ВИСНОВКИ  162
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...  166
  ДОДАТКИ..  198
  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Модернізація вищої школи в Україні стимулює пошук нових підходів до професійної підготовки студентів, в якій значне місце посідає проблема формування професійної культури майбутніх фахівців, що передбачає побудову навчально-виховного процесу на засадах гуманізації, гуманітаризації та збереження надбань національної і світової культури. Педагогічна професія ставить підвищені вимоги до особистісних і професійних якостей сучасного вчителя. Сукупність цих вимог виражається в необхідності оволодіння фахівцем високою професійною культурою, що визначається як вищий ступінь відповідності рівня розвитку особистості й професійної підготовленості майбутніх учителів початкової школи до специфіки педагогічної діяльності. Формування професійної культури означає розвиток у студентів самосвідомості, самостійності, почуття самоповаги, вміння приймати рішення і нести відповідальність за свої дії і вчинки. Важливою складовою професійної культури майбутнього вчителя початкової школи є організаційна культура.
  Концептуальні засади організаційної культури як чинника забезпечення діяльності визначили Т.Пітерс, Р.Уотермен, Т.Діл, А.Кеннеді, П.Друкер, Р.Кілманн, Р.Пейскел, Е.Етос, В.Сате. Зауважимо, що в науковій літературі проблема організаційної культури знайшла досить широке відображення, ученими розкрито: її роль (А.Агеєв, Т.Базаров, Б.Гаєвський, М.Грачов, Дж.Грейсон, В.Кнорінг, М.Мескон, Я.Радченко, Р.Рютінгер, В.Томілов, Л.Фаткін та ін.); методи її діагностики та формування (Р.Ален, Р.Гласер, К.Камерон, Р.Кілман, Р.Куінн, К.Лаферті, Г.Марасанов, М.Сакстон, П.Харіс, Дж.Хофштеде та ін.); питання управління організаційною культурою (А.Агеєв, М.Алвессон, М.Богатирьов, Е.Браун, А.Гнетов, І.Грошев, Т.Гудков, Ю.Жаріков, Н.Левкін, Т.Пітерс, І.Пригожин, О.Родін, Р.Рюттенгер, В.Сате, Х.Трайс, Р.Уотерман та ін.); її особливості в закладах освіти (А.Моїсеєв, М.Поташнік, С.Рус, К.Ушаков, Р.Хувейк та ін.).
  У зв’язку з підготовкою вчителя початкової школи досліджено його методичну (І.Артем’єва, СЛитвиненко) та естетичну культуру (Л.Гарбузенко), культуру розумової праці (І.Ігнатова), педагогічного спілкування (І.Комарова), технологічну (М.Ніколаєва), комунікативну (О.Савченко, В.Садова), валеологічну (Б.Долинський, О.Філіп’єва) інформаційну культуру (І.Смирнова) та ін. Натомість проблема формування організаційної культури майбутніх учителів як важливої складової професійно-педагогічної культури не знайшла належного висвітлення в педагогічній теорії.
  На підставі аналізу психолого-педагогічної і методичної літератури було виявлено суперечності в підготовці майбутніх учителів початкової школи, зокрема між: підвищенням вимог до творчої діяльності вчителів початкової школи і традиційними формами їхньої підготовки під час навчання; актуальністю використання в освітньому процесі спеціальних методик формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи і недостатньою розробленістю та впровадженням їх на практиці; необхідністю формування у молодших школярів організаційної культури і неготовністю до здійснення такої діяльності майбутніх учителів початкової школи. З огляду на це було обрано тему дисертаційного дослідження: «Формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до наукової теми кафедри педагогіки «Інтегративні технології формування і розвитку особистісних та професійних якостей фахівців» (№ 0110U002179), що входить до тематичного плану науково-дослідної роботи Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського». Автором досліджувалася проблема формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи.
  Тему дисертації було затверджено вченою радою Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (протокол №7 від 24 лютого 2011 року) й узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології при НАПН України (протокол №3 від 29 березня 2011 року).
  Мета дослідження: науково обґрунтувати й експериментально апробувати модель формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи.
  Завдання дослідження:
  1. Визначити й науково обґрунтувати сутність і структуру поняття «організаційна культура майбутніх учителів початкової школи», уточнити поняття «професійно-педагогічна культура вчителя початкової школи», «організація», «організаційна культура», «корпоративна культура».
  2. Виявити критерії, показники, схарактеризувати рівні сформованості організаційної культури майбутніх учителів початкової школи; розробити методику їх діагностики.
  3. Визначити педагогічні умови формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки.
  4. Розробити й експериментально апробувати модель формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи.
  Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи.
  Предмет дослідження: педагогічні умови формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи.
  Гіпотеза дослідження: формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи буде ефективним за таких педагогічних умов: усвідомлення студентами теоретичних засад наукової організації праці вчителя; оволодіння студентами засобами організації міжособистісної взаємодії учасників педагогічного процесу; стимулювання розвитку в майбутніх учителів початкової школи вмінь саморегуляції поведінки.
  Методи дослідження: для розв’язання окреслених завдань, досягнення мети, перевірки гіпотези дослідження використано загальнонаукові методи теоретичного рівня: вивчення й аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури з проблеми формування організаційної культури; узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних для побудови моделі та з’ясування педагогічних умов формування організаційної культури; вивчення, аналіз й узагальнення досвіду навчально-виховної роботи вищого педагогічного навчального закладу; методи емпіричного дослідження (анкетування, спостереження, бесіди, вивчення практичної діяльності студентів під час проходження шкільної педагогічної практики, самооцінка, психологічні методики, тести, питальники тощо) для з’ясування вихідного рівня сформованості організаційної культури майбутніх учителів початкової школи; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) з метою перевірки дієвості експериментальної моделі реалізації педагогічних умов формування організаційної культури в майбутніх учителів початкової школи; кількісний та якісний аналіз результатів дослідження з використанням методів математичної статистики для визначення ефективності методики формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки.
  Базою дослідження виступив факультет початкового навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського». Експериментальним дослідженням було охоплено 298 студентів, 26 учителів початкових класів, 120 молодших школярів. У формувальному експерименті взяли участь 146 майбутніх учителів початкової школи.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: вперше науково обґрунтовано педагогічні умови формування організаційної культури майбутніх учителів під час професійної підготовки (усвідомлення студентами теоретичних засад наукової організації праці вчителя; оволодіння студентами засобами організації міжособистісної взаємодії учасників педагогічного процесу; стимулювання розвитку в майбутніх учителів початкової школи вмінь саморегуляції поведінки); розкрито сутність і структуру (компетентнісна, поведінкова й особистісна складова) організаційної культури майбутніх учителів початкової школи; визначено критерії й показники: знаннєвий (усвідомлення значущості педагогічної діяльності, обізнаність із педагогічними цінностями, наявність знань й умінь з наукової організації праці), діяльнісний (сформованість організаційно-комунікативних та рефлексивних умінь, уміння обирати оптимальну поведінку в конфлікті), емоційно-вольовий (емоційна спрямованість, сформованість морально-вольових якостей, толерантність), якісні характеристики рівнів сформованості (високий, середній, низький) організаційної культури майбутніх учителів початкової школи; розроблено модель формування організаційної культури в майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки; визначено поняття «організаційна культура майбутніх учителів початкової школи»; уточнено поняття «професійно-педагогічна культура вчителя початкової школи», «організація», «організаційна культура», «корпоративна культура»; подальшого розвитку набула методика підготовки майбутніх учителів початкової школи до педагогічної діяльності в майбутній професії.
  Практична значущість дослідження полягає в тому, що розроблено й експериментально апробовано методику діагностики рівнів сформованості організаційної культури в майбутніх учителів початкової школи; експериментальну методику формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи, навчальний спецкурс «Основи формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи». Матеріали дослідження можуть використовуватись у вищих навчальних закладах ІІV рівнів акредитації, системі післядипломної педагогічної освіти. Основні висновки дисертації можуть бути рекомендовані для широкого кола учителів, студентів, магістрантів для написання курсових, дипломних та магістерських робіт, викладачів вищої школи, аспірантів у ході підготовки наукових статей, підручників, методичних рекомендацій тощо.
  Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (акт про впровадження № 1218 від 31 травня 2012 р.), Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (акт про впровадження № 292/03 від 14 травня 2012 р.), Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського (акт про впровадження№ 15 від 26 березня 2012 р.), Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м.Ялта) (акт про впровадження № 11 від 06 червня 2012 р.).
  Достовірність результатів дослідження забезпечується методологією положення про цілісність особистості, опорою на результати психолого-педагогічної науки, доцільним поєднанням комплексу теоретичних та емпіричних методів дослідження, адекватних його меті, завданням, предмету і гіпотезі; порівняльним аналізом даних, одержаних за допомогою різноманітних методів дослідження, що мають репрезентативний характер.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та результати дослідження доповідалися на міжнародних («Сучасна вища освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика» (Одеса, 2010 р.), «Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю: шлях до інтеграції» (Одеса, 2011 р.), «Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток» (Одеса, 2012 р.)); всеукраїнських («Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток» (Одеса, 2011 р.), «Науково-дослідна робота у вищих навчальних закладах: досвід та практика» (Одеса, 2011 р.), «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (Дніпропетровськ, 2012 р.), «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (Кіровоград, 2012 р.)) науково-практичних конференціях.
  Основні результати дослідження висвітлено у 9 публікаціях автора, з них 5 у фахових виданнях України.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 165 сторінок. У тексті вміщено 35 таблиць, 5 діаграм, 2 рисунки, що займають 1 сторінку основного тексту. У списку використаних джерел 290 найменувань. Додатки викладено на 55 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дослідженні розглянуто проблему формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи під час їхньої професійної підготовки, розроблено й апробовано експериментальну модель зазначеного процесу.
  Аналіз наукової психологічно-педагогічної літератури виявив наявні протиріччя у підготовці майбутніх учителів початковою школи, зокрема між: підвищенням вимог до творчої діяльності вчителів початкової школи і традиційними формами їхньої підготовки під час навчання; значним впливом вчителя початкової школи у формуванні організаційної культури молодших школярів і недооцінкою студентами своєї організаційної культури; високим рівнем потенційних можливостей учителів початкової ланки освіти впливати на суспільство завдяки якості організаційної культури своїх учнів і низьким рівнем їхньої готовності до формування організаційної культури в організації навчальної та виховної роботи початкової школи.
  Професійно-педагогічна культура майбутніх учителів початкової школи розглядається як складне динамічне інтегральне утворення, що характеризується сукупністю особистісних і професійних настанов щодо взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу початкової школи, психолого-педагогічних знань щодо особливостей індивідуального і вікового розвитку молодших школярів, практичних навичок і вмінь організації власної діяльності і діяльності учнів, наявністю загальнокультурних цінностей і морально-духовних принципів, що дозволяють їм на високому рівні здійснювати професійну педагогічну діяльність.
  Корпоративна культура вчителів це колективна цінність, що забезпечує досягнення високих результатів у навчальному процесі початкової школи, визначає характер взаємовідносин, комунікацій між суб’єктами педагогічного процесу, індивідуальний стиль діяльності вчителя початкових класів та загальний корпоративний імідж навчальної установи. Розвиток корпоративної культури сприяє самостійності вчителів у сфері оволодіння новими освітніми програмами, технологіями, що забезпечує перехід на новий рівень компетентності, підвищення кваліфікації вчителів.
  Організаційна культура вчителів початкової школи це складне особистісне інтегральне утворення, що передбачає наявність знань, умінь і навичок наукової організації праці своєї і дітей молодшого шкільного віку; характеризується сформованістю професійних та особистісних якостей, наявністю педагогічних цінностей, умінь організації міжособистісної взаємодії з молодшими школярами, їхніми батьками та адміністрацією, виробленим стилем поведінки, що підпорядкований загальним цілям навчального закладу, чинним у ньому нормам, звичаям та традиціям.
  У ході аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної літератури нами було визначено структуру організаційної культури, що містить три взаємопов’язаних складових (компетентнісну, поведінкову та особистісну), критерії й показники: знаннєвий (усвідомлення значущості педагогічної діяльності, обізнаність із педагогічними цінностями, наявність знань й умінь з наукової організації праці), діяльнісний (сформованість організаційно-комунікативних та рефлексивних умінь, уміння обирати оптимальну поведінку в конфлікті), емоційно-вольовий (емоційна спрямованість, сформованість морально-вольових якостей, толерантність), якісні характеристики рівнів сформованості (високий, середній, низький) організаційної культури майбутніх учителів початкової школи.
  Результати констатувального етапу експерименту виявили, що в більшості студентів організаційна культура сформована на низькому (40,3 % групи 1 і 37,8 % групи 2) і середньому (40,7% групи 1 та 42,6 % групи 2) рівнях, лише в 19 % респондентів групи 1 і 19,6 % групи 2 організаційна культура сформована на високому рівні.
  У ході дослідження було доведено, що формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи відбувається ефективно, якщо реалізувати такі педагогічні умови: усвідомлення студентами теоретичних засад наукової організації праці вчителя; оволодіння студентами засобами організації міжособистісної взаємодії учасників педагогічного процесу; стимулювання розвитку в майбутніх учителів початкової школи вмінь саморегуляції поведінки.
  За результатами констатувального етапу експерименту було розроблено експериментальну модель формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи під час їхньої професійної підготовки, яка передбачала проведення цілеспрямованої роботи, що відбувалася поетапно. Зауважимо, що визначені педагогічні умови розглядалися комплексно на кожному етапі, оскільки всі вони впливають на процес формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки.
  Ознайомлювальний етап передбачав набуття майбутніми вчителями необхідних знань щодо професійно-педагогічної й організаційної культури вчителя початкової школи в загальноосвітньому навчальному закладі. Засобами реалізації визначених педагогічних умов виступали лекції, семінари, диспути, дискусії, міні-лекції, які ґрунтувалися як на поданні навчального матеріалу викладачем під час спецкурсу, так і передбачали самостійну пошуково-дослідницьку діяльність студентів.
  На основному етапі здійснювалося формування практичних умінь щодо організації міжособистісної взаємодії, відпрацювання їх шляхом упровадження активних методів навчання: різноманітних тренінгів, ділових і рольових ігор, аналізу педагогічних задач і вирішення конфліктних ситуацій, проведення різних позааудиторних видів роботи (виховні заходи, конкурси, розробка і захист проектів тощо).
  Практико-орієнтований етап передбачав застосування студентами здобутих знань, умінь і навичок безпосередньо в умовах загальноосвітнього навчального закладу під час проходження шкільної педагогічної практики, у ході виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань.
  Упровадження експериментальної моделі формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи в навчально-виховний процес виявило значні позитивні зміни в респондентів експериментальної групи: високого рівня сформованості організаційної культури досягли 42,4 % студентів (було 19%), середнього рівня 48,9 % респондентів (було 40,7 %), на низькому рівні залишилося 8,7 % майбутніх учителів (було 40,3 %). У контрольній групі результати дещо нижчі: на високому рівні виявлено 25,4 % студентів (було 19,6 %), на середньому рівні 50,8 % респондентів (було 42,6%), на низькому рівні 23,8 % майбутніх учителів (було 37,8 %).
  Аналізуючи одержані дані, дійшли висновку, що реалізація експериментальної моделі процесу формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи з упровадженням визначених педагогічних умов сприяла більш швидкому переходу студентів на вищий рівень, що підтвердило й математичне обчислення, проведене за λ -критерієм Колмогорова-Смирнова: λ емп.> λ кр.
  Проведене дослідження дає можливість вирішувати питання організації ефективного процесу формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи під час їхньої професійної підготовки. Водночас його результати не вичерпують усієї повноти їх висвітлення і не претендують на всебічне розкриття зазначеної проблеми.
  До перспективних напрямів подальших наукових досліджень відносимо створення і впровадження інтегрованих курсів з формування організаційної культури майбутніх учителів інших спеціальностей, вивчення зарубіжного досвіду і впровадження його прогресивних ідей у практику формування організаційної культури майбутніх учителів.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдулина Л.Б. Формирование познавательных умений учителя начальных классов в процессе профессиональной подготовки: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец.13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Л.Б.Абдулина. М.: РГБ, 2003. 18 с.
  2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А.Абульханова-Славская. М.: Мысль, 1991. 302 с.
  3. Авраменко К.Б. Методична підготовка вчителів початкових класів у педагогічних навчальних закладах України (1956-1996 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / К.Б.Авраменко. К., 2002. 20 с.
  4. Александрова Л.Ю. Педагогическая диагностика в системе совершенствования профессиональной деятельности учителя начальных классов: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»/ Л.Ю.Александрова. М.: РГБ, 2003. 18 с.
  5. Амонашвили Ш.А. Гуманно-личностный подход к детям / Ш.А.Амонашвили. М.: Изд-во Института практической психологии, 1998. 544 с.
  6. Антология исследований культуры. СПб: ИНФА, 1997 617с.
  7. Артемьева И.Н. Формирование методической культуры будущих учителей начальных классов в контексте вузовской подготовки: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / И.Н.Артемьева. М.: РГБ, 2004. 17 с.
  8. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования / А.Г.Асмолов. М.: «Педагогика», 1984. 158 с.
  9. Байбакова О.Ю. Формирование готовности учителя начальных классов к работе с детьми, испытывающими трудности в обучении: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08. «Теория и методика профессионального образования» / О.Ю.Байбакова. М.: РГБ, 2005. 18 с.
  10. Балан Е.Л. Дидактическое взаимодействие в ВУЗе: сущность, структура, типология / Е.Л.Балан // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського: зб. наук. пр. Одеса, 1998. Вип. 4-5. С. 53-56.
  11. Барабанщиков А. В. Педагогическая культура / А. В. Барабанщиков, С.С. Муцынов. М. : Просвещение, 1980. 208 с.
  12. Барабанщиков А.В. Проблемы педагогической культуры преподавателей вузов (к вопросу о сущности педагогической культуры) / А.В.Барабанщиков // Советская педагогика, 1981. № 1. С.71-78.
  13. Бахтин М.М. Философская культура ХХ века / М.М.Бахтин. СПб., 1991. Вып. 1. 128 с.
  14. Бенин В.Л. Педагогическая культура: философско-социологический анализ / В.Л.Бенин. Уфа: Изд-во Башкир. гос. пед. ин-т, 1998. 223 с.
  15. Бех І.Д. Від волі до особистості / І.Д.Бех. К.: Україна-Віта, 1995. 202 с.
  16. Бех І.Д. Гуманістична педагогіка у траєкторії виховання особистості / І.Д.Бех // Виховання і культура. 2002. № 1. С. 9-13.
  17. Бех І.Д. Духовна культуродомінантність як виховний ідеал, шлях досягнення / І.Д.Бех // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. К., 2006. Вип. 9. С. 6-25.
  18. Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность / B.C.Библер. М.: Мысль, 1990. 320 с.
  19. Бизюкова И.В. Теоретические основы оценки работников управления производством / И.В.Бирюкова // Материалы семинара «Оценка деятельности и материальное стимулирование труда ИТР и служащих». М.: МДНТП им. Ф.Э.Дзержинского, 1978. 121с.
  20. Благов М.Б. Формирование готовности студентов к использованию информационных технологий в педагогической деятельности: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Благов Максим Борисович. Саратов, 2004. 152 с.
  21. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А.Бодалев. М.: Изд-во МГУ, 1982. 199 с.
  22. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте (Психологические исследования) / Л.И.Божович. М.: Просвещение, 1968. 464 с.
  23. Большой толковый психологический словарь / Под рук. А.Ребера. М., 2000. С. 406.
  24. Бондаревская Е.В. Педагогическая культура как общественная и личная ценность / Е.В.Бондаревская // Педагогика. 1999. № 3. С.37-43.
  25. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования / Е.В.Бондаревская. Ростов-на-Дону, 2000. 352 с.
  26. Бондырева С.К. Толератность (введение в проблему) / С.К.Бондырева, Д.В.Колесов. Москва-Воронеж: Изд-во Моск. Социального ин-та, 2003. 240 с.
  27. Боришевский М.Й. Развитие саморегуляции поведения школьников: дис д-ра психол. наук: 19.00 07./ Боришевский Мирослав Йосипович. К., 1992. 324 с.
  28. Борщенко В.В. Експериментальна модель формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи: матеріали Другої всеукраїнської наукової конференції [«Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні»], (28 квітня 2012 р.). Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара. Ч.І. С.84-86.
  29. Борщенко В.В. Критеріальний підхід у формуванні організаційної культури майбутніх учителів початкової школи / В.В.Борщенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: зб. наук. пр. [Спецвипуск «Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю: шлях до інтеграції»]. Одеса, 2012. С.35-39.
  30. Борщенко В.В. Навчання студентів засобів організації міжособистісної взаємодії учасників педагогічного процесу / В.В.Борщенко // Вісник Черкаського університету. [Серія: Педагогічні науки]. Черкаси, 2012. № 28 (241). С. 11-14.
  31. Борщенко В.В. Наукова організація праці майбутніх учителів: матеріали всеукраїнської наукової конференції [«Науково-дослідна робота у вищих навчальних закладах: досвід та практика»], (20-21 жовтня 2011 р.). Одеса, 2011. С. 9-10.
  32. Борщенко В.В. Реалізація педагогічних умов формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи / В.В.Борщенко // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2012. Вип.12. С. 462-467.
  33. Борщенко В.В. Складові організаційної культури майбутніх учителів початкової школи: матеріали I міжнар. науково-практ. конф.[«Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток»], (24-25 лютого 2012 р.). Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович. С.29-32.
  34. Борщенко В.В. Сутність поняття «організаційна культура вчителя» / В.В.Борщенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: зб. наук. пр. [Спецвипуск «Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю: шлях до інтеграції»]. Одеса, 2011. С.20-25.
  35. Борщенко В.В. Сутність професійної культури майбутнього вчителя початкових класів у сучасній педагогіці / В.В.Борщенко // Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. 2011. № 4/С. [Спецвипуск до 195 річчя Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», Проект «Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи»]. - С.54-56.
  36. Борщенко В.В. Формування умінь емоційної саморегуляції у майбутніх учителів початкової школи / матеріали І всеукраїнської наукової конференції [«Придніпровські соціально-гуманітарні читання»], (15 червня 2012 р.). Д.: ТОВ «Інновація», 2012. Ч. 2. С.88-90.
  37. Бриль Г.К. Формування та корекція іміджу сучасного вчителя початкових класів / Г.К.Бриль // Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. 2011. № 4/С. [Спецвипуск до 195 річчя Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», Проект «Дошкільна, перед шкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи»]. - С.56-59.
  38. Бружукова Н.М. Система подготовки будущего учителя начальных классов к педагогическому творчеству: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теория педагогики и история педагогики» / Н.М.Бружукова. М., 1993. 18 с.
  39. Будаева Л.М. Подготовка будущих учителей начальной школы к реализации развивающего обучения: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Л.М.Будаева. М., 2003. 18с.
  40. Буя Т.А. Управление процессом формирования профессиональных умений и навыков будущих учителей начальных классов: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец.13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Т.А.Буя. М., 1997. 18с.
  41. Быстрицкий Е.К. Личность в мире культуры: философско-онтологический подход / Е.К.Быстрицкий. М.: Наука, 1990. 207 с.
  42. Бышляго С.А. Применение системных моделей в социально-психологической диагностике организационной культуры: дис... канд. психол. наук : 19.00.05 / Сергей Анатольевич Бышляго. Ярославль, 2006. 179 с.
  43. Вавилов Ю.П. Профессионально-личностное становление учителя начальных классов на стадии обучения в педагогическом вузе: автореф. дис. на соискание науч. степени док. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Ю.П.Вавилов. М., 2005. 36 с.
  44. Васильєва М.П. Формування комунікативних умінь як компонента педагогічної культури майбутнього вчителя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04. «Теорія і методика професійн
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины