Общая психология, психология личности, история психологии


Всего работ:243


1 Використання регуляції емоційних станів

2 Проблематика емоційних процесів в психології

3 Засоби управління емоційними станами людини

4 Методика Определение направленности личности

5 ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ У ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

6 ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЧАСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ ІНДИВІДА

7 ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЧАСОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

8 ҐЕНЕЗА ПРОФЕСІЙНОЇ АГРЕСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

9 ПСИХОЛОГІЯ ХУДОЖНЬО ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ (ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ)

10 ФЕНОМЕН «ПАМ’ЯТЬ-СПАЛАХ»: ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

11 ДИНАМІКА Я-КОНЦЕПЦІЇ СТУДЕНТІВ В УСКЛАДНЕНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ

12 ІНТУЇТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ КОГНІТИВНОГО СТИЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

13 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕГОЦЕНТРИЗМУ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОДИ ЖИТТЄВИХ КРИЗ

14 МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ ДО СИ-ТУАЦІЇ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

15 ПСИХОСОМАТИЧНІ КОРЕЛЯТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

16 ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСІБ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ЕМОЦІЙНОСТІ

17 ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛИЦ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС

18 ПІЗНАВАЛЬНІ ПОЧУТТЯ ЯК ЧИННИК ДИНАМІКИ ОБРАЗУ «Я» ОСОБИСТОСТІ

19 ВЗАЄМОЗВ\'ЯЗОК КОМПОНЕНТІВ САМОСТАВЛЕННЯ З ЕМОЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОСОБИСТОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ТВОРЧИХ ПРОЯВІВ

20 МОТИВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ ПРИ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННІ ТА ВІДТВОРЕННІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

21 РЕЛІГІЙНІ УЯВЛЕННЯ ВІРУЮЧИХ З РІЗНИМИ КОПІНГ-СТРАТЕГІЯМИ

22 ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

23 ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

24 ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ

25 ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ ОСОБИСТІСТЮ В ПОДРУЖНЬОМУ ЖИТТІ

26 КОПІНГ-РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

27 ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЦЕНІЧНИХ БАР’ЄРІВ

28 ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ′Я ЖІНКИ

29 МЕТАТЕОРЕТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА: МОДЕЛЬ, МЕХАНІЗМИ, ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ

30 ПСИХОЛОГІЯ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ: СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

31 ГЕНЕЗИС ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ ЕМОЦІОГЕННИМИ ЗАСОБАМИ

32 ПСИХОЛОГИЯ СМЫСЛОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ РЕЛЕВАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

33 ПСИХОЛОГІЯ ЗМІНИ ЖИТТЄВОЇ СТРАТЕГІЇ ОСОБИСТОСТІ

34 ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СИСТЕМНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

35 ДИСТРИБУТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ УВАГИ В ПСИХОМОТОРНИХ ТА ПЕРЦЕПТИВНИХ ДІЯХ

36 ПСИХОСЕМАНТИКА КАК ФАКТОР РОЗРАБОТКИ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК

37 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САМОКОНСТИТУИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

38 ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО СМИСЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

39 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНВАЛІДІВ

40 СТАНОВЛЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ХЛОПЦІВ У НЕПОВНІЙ СІМ’Ї

41 ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ АНТИЦИПАЦІЇ ТА ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

42 НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ІМПЛІЦИТНОЇ ДІАГНОСТИКИ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

43 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНА

44 ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ КОМП’ЮТЕРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ЛЮДИНИ

45 КОГНІТИВНИЙ СТИЛЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТЕЛЕФОННИХ КОНСУЛЬТАНТІВ

46 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОЯВУ СИНДРОМУ «ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ» У ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ТИПІВ ПРОФЕСІЙ І БЕЗРОБІТНИХ

47 МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ РОЗЛУЧЕННЯ ЖІНКАМИ

48 ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА

49 РОЗВИТОК ОБРАЗУ Я У ПЕРІОД РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ

50 ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ


[1] [2] [3] [4] [5]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)