Политические институты, процессы, технологии


Всего работ:149


51 СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ЕТНІЧНОГО СТАТУСУ ЯК ЧИННИК ЕТНОПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ

52 РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

53 Формування української політичної нації в сучасних умовах: проблеми і перспективи

54 ПОЛІТИКА ЗАХІДНИХ ОКУПАЦІЙНИХ ВЛАСТЕЙ ЩОДО УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ І ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У НІМЕЧЧИНІ (1945-1949 РР.)

55 ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ УГОРСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН

56 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 2004-2010 рр.)

57 СУЧАСНИЙ ТЕРОРИЗМ: СУТНІСТЬ, СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЯВИ І ПРИЧИНИ

58 ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

59 Формування та функціонування української політичної еліти у період Гетьманщини (XVII-XVIII ст.) та часи незалежності (напр. XX-поч. XXI ст.): порівняльний аналіз

60 ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЛІ ПРОВІДНИХ ЦЕРКОВ І ХРИСТИЯНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСАХ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

61 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО–СХІДНОЇ ЄВРОПИ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ, УГОРЩИНИ ТА СЛОВАЧЧИНИ)

62 БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКА СИСТЕМА МІЖДЕРЖАВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ ГРУЗІЇ

63 ЛЕГІТИМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: ЦІННІСНИЙ ВИМІР

64 Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави

65 ПОЛІТИЧНЕ МАНІПУЛЮВАННЯ У ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЯХ В УКРАЇНІ У 2004 ТА 2010 PP.

66 ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ КОНФЛІКТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН В ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВАХ

67 ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

68 МЕХАНІЗМИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

69 АНТИТЕРОРИСТИЧНА ПОЛІТИКА: СВІТОВИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТИ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ, РОСІЇ ТА УКРАЇНИ)

70 ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

71 ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОЗОРОЇ ТА ВІДКРИТОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

72 ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У ФУНКЦІОНУВАННІ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ В ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВАХ

73 ПЕРЕДУМОВИ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ КРИЗ У ПЕРЕХІДНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ

74 Політичний тероризм як загроза стабільності сучасного суспільства

75 СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ (НА ПРИКЛАДІ ІСПАНІЇ, ІТАЛІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ)

76 ПАРЛАМЕНТАРИЗМ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ФАКТОРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

77 Роль переговорного процесу у врегулюванні політичних конфліктів

78 ЛЮДИНА ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

79 Технології конструювання іміджу лідера політичної партії у парламентських виборчих кампаніях України

80 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ ЯК МЕХАНІЗМ МОБІЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ

81 ЕВОЛЮЦІЯ ЖІНОЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

82 ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

83 ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

84 ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ІММІГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В США

85 ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

86 ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ТРАДИЦІЇ І МОДЕРНІЗАЦІЇ

87 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ТА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРЧІ КАМПАНІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

88 СИСТЕМА ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

89 ВПЛИВ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО ЧИННИКА НА ПРОЦЕСИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

90 ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

91 ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

92 ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ У СФЕРІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

93 ПРОБЛЕМА ОБ’ЄКТНОСТІ ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЯХ МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

94 ВЗАЄМОДІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

95 РЕАЛІЗАЦІЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

96 ПОЛІТИЧНА МОБІЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

97 НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ПАРТІЇ УКРАЇНИ У ВИБОРЧИХ КАМПАНІЯХ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

98 РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ В УКРАЇНІ

99 НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ЧИННИКИ ДИНАМІКИ, ІДЕОЛОГІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ КОРДОНИ

100 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)