Классические языки. отдельные индоевропейские языки


Всего работ:17


1 ЧЕКАРЕВА ЄВГЕНІЯ СЕРГІЇВНА КОНЦЕПТУАЛЬНІ СФЕРИ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ

2 ТЕКСТОТВІРНІ ФУНКЦІЇ ЕПІСТЕМІЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ДАВНЬОГРЕЦЬКОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі текстів Геракліта і Платона)

3 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕМАРКИ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ А.ЗЕЇ)

4 СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У ПІЗНЬОЛАТИНСЬКОМУ РЕЧЕННІ

5 СТАНОВЛЕННЯ ПАРАДИГМИ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ

6 СИНТАКСИС ЗНАХІДНОГО ВІДМІНКА В НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВІ

7 СИНОНІМІЯ СТАРОГРЕЦЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ “НЕЩАСНИЙ” У ТРАГЕДІЯХ ЕСХІЛА, СОФОКЛА ТА ЕВРИПІДА

8 СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПРИКМЕТНИКІВ РОЗМІРУ У СТАРОГРЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі гомерівського епосу)

9 ПРИКМЕТНИКИ СМАКУ У ТВОРАХ ПЛАВТА, ГОРАЦІЯ ТА ПЕТРОНІЯ (ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ)

10 ПЕРЕХІДНІСТЬ ЯК ТИП ВАЛЕНТНОСТІ ДІЄСЛОВА В СУЧАСНІЙ НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВІ

11 ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЖАНРОВА СПАДКОЄМНІСТЬ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ГІМНОГРАФІЇ ІІІ-VIII СТОЛІТЬ

12 ЛЕВКО ОЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ МОВНИЙ ФЕНОМЕН ГРЕЦЬКОЇ ПАТРИСТИКИ ЗОЛОТОЇ ДОБИ: КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІ ВИМІРИ

13 ЛАТИНСЬКОМОВНИЙ ТЕКСТ У ЦЕРКОВНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVI–XVII СТ. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви)

14 ЛАТИНСЬКОМОВНА ІНСКРИПЦІЯ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТЬ (ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ)

15 ЛАТИНСЬКОМОВНА ІСТОРІОГРАФІЯ В УКРАЇНІ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ ЯК МОВНО-КУЛЬТУРНЕ ДЖЕРЕЛО (НА МАТЕРІАЛІ ХРОНІК ПРО ВИЗВОЛЬНУ ВІЙНУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648―1657 РОКІВ)

16 ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ПОЕТИЧНИХ ОБРАЗІВ В ОДАХ ГОРАЦІЯ

17 АРХАЇЗАТОРСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У МОВІ ГРЕЦЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ II-III ст. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ АРРІАНА “АНАБАЗИС АЛЕКСАНДРА”)


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)