Украинский язык


Всего работ:662


201 ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НАЗВИ ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ, ЧАСТИН ТІЛА, МЕТАЛІВ)

202 ПРАГМАТИЧНІ Й ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ВВІЧЛИВОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)

203 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЗВУКОНАЙМЕНУВАНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ (СКЛАД, СТРУКТУРА, ПАРАДИГМАТИКА)

204 ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНА ПАРАДИГМА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПІСЕННОГО ЖАНРУ 60─80-Х РОКІВ ХХ СТ.

205 МОВА ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА У ЛІНҐВОКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ

206 МОВА ТВОРІВ МИКОЛИ ЧЕРНЯВСЬКОГО

207 ПАРЦЕЛЯЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

208 МОВНА МОДЕЛЬ ПОЕТИЧНОГО СВІТУ В. САМІЙЛЕНКА

209 ФІГУРИ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В СУЧАСНІЙ ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

210 ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНИХ ОПИСІВ У ТВОРАХ М. КОЦЮБИНСЬКОГО

211 ОЙКОНІМІЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

212 ПРІЗВИЩА СУЧАСНОЇ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

213 КОМУНІКАТИВНІ ДЕВІАЦІЇ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО БІЛІНГВІЗМУ

214 ІНТОНАЦІЯ ПЕРЕКОНУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ МОВЛЕННІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

215 НАЗВИ ВІЙСЬКОВОЇ ФОРМИ ОДЯГУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

216 Комунікативно-прагматичні параметри дескрипцій у текстах “малої прози” кінця ХХ – початку ХХІ століття

217 Лексика і фраземіка інтимної лірики (на матеріалі українського фольклору)

218 РОЗМЕЖУВАННЯ ЯВИЩ ПОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ ОМОНІМІЇ ТА ПОЛІСЕМІЇ ( СЛОВНИКОВИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ)

219 ДЕНДРОНІМИ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (СЕМАНТИЧНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ)

220 БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ДІЄСЛІВ КОНКРЕТНОЇ ФІЗИЧНОЇ ДІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

221 ІНШОМОВНІ СЛОВА КОРЕЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

222 ЗМІНИ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ ТА ФУНКЦІОНУВАННІ МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ

223 ЕСТЕТИЧНА ФУНКЦІЯ СИНТАКСИСУ ПРОЗИ ІВАНА БАГРЯНОГО

224 ГРАМЕМНА СТРУКТУРА КАТЕГОРІЇ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

225 КОНЦЕПТ ПТАХ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

226 ВІДОНОМАСТИЧНІ МОДЕЛІ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ ТА НОМЕНІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

227 Засоби передачі слов’яноруського синтаксису у «простій» мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичний аспект)

228 СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ ІЗ ДИСТРИБУТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ

229 СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ З ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНИМИ ДІЄСЛОВАМИ

230 ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТАХ

231 Українська мова в соціолінгвістичному аспекті

232 СПІВВІДНОШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

233 СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТУРГІЙНИХ ТЕКСТІВ

234 АКТИВНІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ПРОЦЕСИ В МОВІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

235 ЕТНОСИМВОЛІКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРЯДОВОМУ ДИСКУРСІ

236 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖЧАСТИНОМОВНОЇ МОРФОЛОГІЧНОЇ ОМОНІМІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

237 МЕТАФОРА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ТЕКСТІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ

238 МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ДРАЧА

239 РОЗВИТОК ЛЕКСИКИ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (1917–1933 рр.)

240 СТИЛІСТИЧНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (КОДИФІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

241 СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА З’ЯСУВАЛЬНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

242 СЕМАНТИКА ОПТАТИВА ТА ЗАСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

243 ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ СЕМАНТИЧНИМ СУБ’ЄКТОМ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ 50-х – 60-х р.р. ХХ СТОЛІТТЯ)

244 МЕТАФОРИЧНІ ПРОЦЕСИ У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

245 ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ МІСЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

246 ЗАСОБИ ТА ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ В ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ

247 ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ПРИЙМЕННИКОВІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

248 АКЦЕНТУАЦІЯ ІМЕННИКІВ У ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

249 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕСІЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРОК

250 СКЛАДЕНІ НАЗВИ ІЗ СЕМОЮ ‘ВОДА’ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)