Украинский язык


Всего работ:662


401 АСОЦІАТИВНО-ОБРАЗНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ СЛОВА У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 60 – 90 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)

402 СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКО-СТЕПОВЕ ДІАЛЕКТНЕ ПОРУБІЖЖЯ У СВІТЛІ ІЗОГЛОС

403 ФОНОСЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ: АСПЕКТ РЕЦЕПЦІЇ

404 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ МАРКЕТИНГУ: СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА

405 СТРУКТУРНО-СТИЛЬОВІ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ДУХІВНИЦЬ КІНЦЯ ХVІІ - ХVІІІ СТ.)

406 Мовна особистість Пантелеймона Куліша

407 АСОЦІАТИВНО-ОБРАЗНЕ ПОЛЕ НАЗВ СПОРІДНЕНОСТІ В МОВІ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

408 ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНІ І СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВИХ ЗВОРОТІВ У СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ

409 ДИНАМІКА І СТАТИКА В ДІАЛЕКТНИХ ПРОСТОРОВИХ КОНСТРУКЦІЯХ (на матеріалі ІІ тому АУМ)

410 ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

411 ОЙКОНІМІЯ ПІВНІЧНОЇ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

412 Предикати відношення в українській мові: семантико-граматичний аспект

413 СИНКРЕТИЧНІ ТИПИ ПІДРЯДНОСТІ У СИСТЕМІ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

414 Валентна і невалентна сполучуваність відприкметникових іменників у сучасній українській мові

415 НОМІНАЦІЯ ОСОБИ У САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА ТА ВОЛОДИМИРА CАМІЙЛЕНКА

416 ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВОЛЬОВОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ТЕКСТАХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ

417 ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОУКРАЇНІСТИКИ в НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ в. яГИЧА

418 ЛЕКСИКА ТРАДИЦІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГОВОРАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ)

419 УКРАЇНСЬКИЙ ВЕРБАЛЬНИЙ ОБЕРЕГ: СЕМАНТИКА І СТРУКТУРА

420 КАТЕГОРІЯ ОЦІНКИ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТАХ

421 ОКАЗІОНАЛІЗМИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

422 Функціонально-семантична категорія інтенсивності дії

423 ІНШОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ЕТАПИ І СТУПЕНІ АДАПТАЦІЇ (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ - початку ХХІ ст.)

424 ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ ІМПЕРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI – XVIII СТ.

425 СТРУКТУРНІ І КОМУНІКАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ЖАНРУ ВІЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю (на матеріалі телепередач 2000 – 2004 років)

426 ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАЇВСЬКИХ ВИДАННЯХ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТ.

427 Cтруктурні, логіко-семантичні і функціональні типи допустових речень у сучасній українській науковІй мові

428 КІЛЬКІСНІ СПОСОБИ ДІЄСЛІВНОЇ ДІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

429 СЕМАНТИЧНЕ УЗГОДЖЕННЯ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

430 • ЯВИЩА ЕЛІПСИСУ В МОВІ • СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

431 ОСОБЛИВОСТІ НАЙМЕНУВАНЬ ОСІБ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ ФУНКЦІЙ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ

432 АНТРОПОНІМІЯ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ КІНЦЯ ХVІІІ – ХХ СТ.

433 СЛОВОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОДНИННИХ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

434 ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ КВАНТИТАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

435 УКРАЇНСЬКА МІФОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ XIX ст.

436 ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ОБРАЗНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ БАЛАДІ

437 МОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖІВ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА

438 БІОЛОГІЧНА ТА МЕДИЧНА ЛЕКСИКА У ЛІКАРСЬКИХ ПОРАДНИКАХ XVI—XVIII СТ.

439 Новітня економічна термінологія та її стилістичне вживання в сучасній українській мові (на матеріалі періодичних видань)

440 РОЗВИТОК ФОНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІ – ХVІІІ СТ. НА ТЛІ ПРАВОПИСНОЇ ТРАДИЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЖИТІЙНО-ПОВІСТЕВИХ ПАМ’ЯТОК)

441 НАГОЛОШУВАННЯ ІМЕННИКІВ У ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ

442 мікротопонімія Західного поділля

443 СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ПРИРОДА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ (40-90 рр. ХХ ст.)

444 Літературно-художній антропонімікон П.Куліша: склад, джерела, функції

445 ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ АНТРОПОНІМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ХІХ-ХХ СТ.

446 ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

447 ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРНОЇ ПОЕЗІЇ 60 – 80-ТИХ РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

448 СТАТУС, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ РЯДУ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

449 ТИПОЛОГІЯ РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЕДИКАТАМИ ПАРТИТИВНОГО ВІДНОШЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

450 ПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ ІЗ ЗАЙМЕННИКОВИМИ КОМПОНЕНТАМИПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)