Украинский язык


Всего работ:662


501 СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

502 СТАТУС, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ РЯДУ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

503 СТИЛІЗАЦІЯ УСНО-РОЗМОВНОЇ МОВИ В ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ

504 СТИЛІСТИКА ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ У ТВОРЧОСТІ ХАРКІВСЬКИХ ПОЕТІВ-РОМАНТИКІВ 20-40 років ХІХ століття

505 СТИЛІСТИЧНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (КОДИФІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

506 СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПРОЗИ

507 Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики.

508 СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ДІЄСЛІВ ІЗ СЕМОЮ РУЙНУВАННЯ ОБ’ЄКТА

509 СТРУКТУРА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ВІЗУАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

510 СТРУКТУРА СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ ТВАРИН ТА РОСЛИН

511 СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ІДІОСТИЛІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА на матеріалі художньої прози

512 Структура функціонально-семантичного поля ітеративності в сучасній українській мові

513 СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ НЕПОДІЛЬНИХ ДІЄСЛІВНО-ІМЕННИКОВИХ СПОЛУК У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

514 СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ХХ СТОЛІТТЯ

515 СТРУКТУРНІ І КОМУНІКАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ЖАНРУ ВІЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю (на матеріалі телепередач 2000 – 2004 років)

516 СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ Й ДИНАМІКА ПОБУТОВОЇ ЛЕКСИКИ ПІВДЕНЬ НОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК

517 СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ СЛІВ (КОНЦЕПЦІЯ “ЗОЛОТОЇ” ПРОПОРЦІЇ)

518 СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ І СЕМАНТИКА ГОНЧАРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ У ПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ

519 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ КОНЦЕПТОМ \"ПОРАДА\"

520 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ ДЕТЕРМІНАНТНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

521 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ МОДЕЛІ ЕРГОНІМІВ (на матеріалі ергонімікону м.Оде

522 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВІТНІХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ (90-І РР. ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

523 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВІТНІХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ (90-І РР. ХХ СТ.– ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

524 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПОСЕСИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

525 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПОСЕСИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

526 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ

527 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖЧАСТИНОМОВНОЇ МОРФОЛОГІЧНОЇ ОМОНІМІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

528 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ АБРОУТВОРЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

529 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІНТЕР’ЄКТИВІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

530 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ, СТИЛІСТИЧНІ ТА ТЕКСТОВІ ФУНКЦІЇ ЕПІТЕТА В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.)

531 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДИКАТІВ ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

532 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДИКАТІВ ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

533 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД З КОРЕНЯМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ МЕТАЛІВ

534 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ГЕОГРАФІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПАСТУШОЇ ЛЕКСИКИ ГУЦУЛЬСЬКОГО ГОВОРУ

535 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕСІЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРОК

536 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖАНРУ РЕЦЕНЗІЇ ХІХ–ХХ ст.

537 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМІНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ, КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

538 СТРУКТУРНО-СТИЛЬОВІ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ДУХІВНИЦЬ КІНЦЯ ХVІІ - ХVІІІ СТ.)

539 СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОРІВНЯЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ІДІОСТИЛІ М.М. КОЦЮБИНСЬКОГО

540 СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТУРГІЙНИХ ТЕКСТІВ

541 Структурно-функціональні параметри вертикального контексту художнього твору

542 СУБ’ЄКТИВНА МОДАЛЬНІСТЬ У ДІАЛОЗІ ТА ПОЛІЛОЗІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМИ (СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА)

543 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА У ПРЕСІ 90-их РОКІВ ХХ ст. (СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

544 СУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ)

545 СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР ІМЕННИКА В ГОВІРКАХ ПОЛІСЬКО-СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКОГО ПОРУБІЖЖЯ

546 СУЧАСНІ ПРІЗВИСЬКА ЛУГАНЩИНИ: КОГНІТИВНА ПРАГМАТИКА ТВОРЕННЯ ТЕКСТУ ОНІМА

547 СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА ПІВНІЧНОЇ ДОНЕЧЧИНИ

548 СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА ПІВНІЧНОЇ ДОНЕЧЧИНИ

549 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ

550 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ЗООНІМІЯ: ФУНКЦІЇ, СКЛАД ТА СТРУКТУРАПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)