Украинский язык


Всего работ:662


351 ОНІМНИЙ ПРОСТІР РОМАНІВ Ю. І. ЯНОВСЬКОГО

352 ОНОМАСІОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ΄ЧОЛОВІК΄ У ЧЕСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

353 ОНОМАСІОЛОГІЯ ТА ЛІНГВОГЕОГРАФІЯ ФІТОНОМЕНІВ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРКАХ

354 ОНОМАСТИКОН ХУДОЖНІХ ТВОРІВ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

355 Ономастикон у поетичному ідіолекті Яра Славутича

356 ОСВОЄННЯ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

357 ОСОБЛИВОСТІ НАЙМЕНУВАНЬ ОСІБ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ ФУНКЦІЙ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ

358 ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛІВ-КОЛОРАТИВІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

359 ОЦІННІ НАЙМЕНУВАННЯ ОСІБ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

360 ОЦІННО-ОБРАЗНА НОМІНАЦІЯ У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ “МАЛОЇ ПРОЗИ” КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ)

361 ПІВНІЧНЕ НАРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В XVI-XVII СТ. ФОНЕТИКА

362 Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку

363 ПАРЦЕЛЯЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

364 ПЕДАГОГІЧНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХVІ-ХVІІІ ст.

365 ПЕРИФРАЗИ В МОВІ СУЧАСНИХ ГАЗЕТ (на матеріалі українських газет 80-90 років ХХ століття)

366 ПОВТОР ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ 60-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

367 ПОДІЛЬСЬКО-СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКЕ СУМІЖЖЯ У СВІТЛІ ІЗОГЛОС

368 ПОЕТИКА НУЛЬСУФІКСАЦІЇ

369 ПОЕТИЧНА СЕМАНТИКА КОНЦЕПТІВ “БІЛИЙ” – “ЧОРНИЙ” (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІРИКИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТОРІЧЧЯ)

370 ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС ВАСИЛЯ СТУСА В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ

371 ПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ ІЗ ЗАЙМЕННИКОВИМИ КОМПОНЕНТАМИ

372 Полиця, Тетяна Дмитрівна. Фразеологічна та паремійна об\'єктивація концепту \"думка\" в українській мові

373 ПОЛОНІЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ 20 – 40-х рр. ХХ ст.

374 Полтавець, Юлія Сергіївна. Лексико-семантичні вияви мовної атракції в українській публіцистиці початку ХХІ століття

375 ПОРІВНЯННЯ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ СВЯТОГО ПИСЬМА

376 ПОХОДЖЕННЯ Й СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ДІЄСЛІВ ТА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ МОВЛЕННЯ

377 ПОХОДЖЕННЯ НАЗВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

378 ПОЯСНЮВАЛЬНО-ОТОТОЖНЮВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКА, ГРАМАТИКА, ПРАГМАТИКА

379 ПРІЗВИЩА СУЧАСНОЇ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

380 ПРАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ УКРАЇНИ

381 ПРАГМАТИЧНІ Й ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ВВІЧЛИВОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)

382 Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні (на матеріалі теле- та радіотекстів)

383 Предикати відношення в українській мові: семантико-граматичний аспект

384 ПРЕФІКСАЛЬНІ ДІЄСЛОВА У СИСТЕМІ МІЖРІВНЕВИХ МОТИВАЦІЙНИХ ВІДНОШЕНЬ

385 ПРЕФІКСАЛЬНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ДІЄСЛІВ РУХУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

386 ПРИЄДНУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕКСТОВИЙ АСПЕКТ

387 ПРИЙМЕННИКОВА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ГРАМАТИЦІ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ

388 ПРИЙМЕННИКОВО-ВІДМІНКОВА МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

389 ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦІЇ МОВИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

390 ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОУКРАЇНІСТИКИ в НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ в. яГИЧА

391 ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОУКРАЇНІСТИКИ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В. ЯГИЧА

392 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЖЕЖНО–ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

393 ПУРИСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ УНОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

394 Реалізація комунікативних стратегій у художньому тексті (на матеріалі української модерної драми кінця ХІХ – початку ХХ століття)

395 РЕАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНО-МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ У СТРУКТУРІ БЕЗОСОБОВО-ІНФІНІТИВНИХ РЕЧЕНЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

396 РЕГІОНАЛЬНЕ ТА ІНТЕРРЕГІОНАЛЬНЕ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

397 Речення тотожності в сучасній українській мові

398 Речення тотожності в сучасній українській мові

399 РЕЧЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО ЗМІСТУ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

400 РОЗВИТОК КОНЦЕПТОСФЕРИ САКРАЛЬНОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ XVII – XХ ст.ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)