Теория, методология и история социологии


Всего работ:80


1 СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

2 ГЕНЕЗА ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ

3 СМЫСЛЫ ЖИЗНИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ

4 РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ КОНЦЕПТУ «КУЛЬТУРНИЙ КАПІТАЛ» В СУЧАСНІЙ СОЦІОЛОГІЇ

5 СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЗАСАД

6 СОЦІАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ ІНШОГО У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

7 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

8 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

9 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТНОСТІ В СОЦІОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ДІЇ

10 ТЕОРИИ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА В СОЦИОЛОГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ Т. И. ЗАСЛАВСКОЙ И Н. В. ПАНИНОЙ

11 ДОВІРА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

12 Куценко О.Д. Діяльнісно-структурний потенціал трансформаційного процесу: до розробки концепції класоутворення

13 Кролевець О.М. Еволюція відображення зв\'язку групових життєвих стилів та соціальної структури в соціологічних концепціях

14 Марченко А.М. Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття \"соціальний престиж\" у соціології

15 Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті \"наукової соціології\" Б. Кістяківського

16 Александров Д.В. Категорія \"інтерес\" як об\'єкт протосоціологічної та соціологічної рефлексії

17 Лисенко О.М. Конфліктна поведінка особистості за умов трансформації українського суспільства

18 Тітар І.О. Концептуальні засади дослідження консолідації демократії як соціально-політичного процесу

19 Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм

20 Малюк А.М. Концепція історичних систем в світ-системному аналізі: історико-соціологічний аспект

21 Черняк Д.С. Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретико-методичний потенціал

22 Цимбал Т.В. Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації

23 Чернова І.М. Парадигмальна специфіка етнометодологічного напряму соціології

24 Осипчук А.Д. Синтез структури і агентності в європейській соціологічній теорії: критичний аналіз

25 Наумова М.Ю. Социальное знание в структуре коммуникации

26 СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЭЛИТНЫХ СЕТЕЙ В УКРАИНЕ

27 Бабенко С.С. Соціокультурний потенціал трансформації пострадянського суспільства

28 Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних систем

29 Глущенко Ю.В. Соціологія молоді: процеси концептуалізації в контексті соціокультурних змін

30 Казанська І.В. Становлення категорії \"соціальна влада\" в історико-соціологічному контексті

31 Майструк Н.О. Становлення та розвиток конфліктологічної парадигми в німецькій соціології

32 Литовченко А.Д. Структурно-діяльнісна концепція дискурсу

33 Нікулін В.С. Структурування елітних мереж в Україні

34 Сорока Ю.Г. Схема сприймання соціального простору в текстах масової комунікації

35 Артеменко С.Б. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю.Габермаса

36 Ходько Н.К. Теоретико-методологічні засади вивчення соціально-просторової організації міста (становлення та розвиток)

37 Худенко А.В. Феномен повсякденного і шляхи відновлення суспільства

38 Настояща К.В. Функціонування культурної традиції у соціальному просторі

39 Коваленко О.В. Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання

40 СОЦІАЛЬНО-АДЕКВАТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ

41 СИМВОЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОНСТИТУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СМЫСЛА

42 ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У СУСПІЛЬСТВІ СОЦІОГЕННИХ РИЗИКІВ

43 Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм

44 ОБРАЗИ СМИСЛОУТВОРЮЮЧИХ ЧИННИКІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ

45 ОБРАЗИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ

46 КОНФЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА

47 ПОСТМОДЕРНІСТСЬКЕ ТЕОРЕТИЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ СОЦІОЛОГІЇ

48 ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

49 Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю.Габермаса

50 Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття “соціальний престиж” у соціології


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)