История и теория политики


Всего работ:105


1 Політичні ідеї Михайла Драгоманова

2 ДЕМОКРАТИЯ И НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

3 ТEOPEТИКO-МEТOДOЛOГІЧНИЙ ІНCТPУМEНТAPІЙ І ЗACOБИ ЗAБEЗПEЧEННЯ ПOЛІТИЧНИЙ AНAЛІЗУ І ПPOГНOЗУВAННЯ В CУЧACНІЙ УКPAЇНІ

4 Ідея української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ сторіччя)

5 ПОЛІТИКА: взаємодія реальності і міфу

6 ДЕРЖАВОТВОРЧІ ІДЕЇ У ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ

7 ЕСТЕТИКА ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: ПОНЯТТЯ, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Й ІСТОРИЧНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ

8 ҐЕНДЕРНІ ВИМІРИ ЛІНІЙНИХ ТА МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ ПОЛІТИКИ

9 ПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ: ОБ’ЄКТИВНО-СУБ’ЄКТИВНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ І МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

10 РОМАНТИЗМ ЯК СПОСІБ ОСМИСЛЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА НАЦІЇ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ КОНЦЕПЦІЯХ МИСЛИТЕЛІВ НІМЕЧЧИНИ XVIII-XIX СТОЛІТЬ

11 Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави

12 ПОЛІТИЧНА ЕТИКА У ФІЛОСОФІЇ М.О. БЕРДЯЄВА ДОЕМІГРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ (1900-1922 рр.)

13 Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини

14 Політичні функції громадянського суспільства

15 Теорія поліархії Р. Даля: концептуальні засади та практика

16 КОНЦЕПЦІЇ ЧОРНОМОРСЬКОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

17 Символічні форми легітимації політичних режимів

18 ІДЕЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ І ХАРАКТЕРУ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ІСТОРІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

19 МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇН: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК

20 ДОКТРИНИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК

21 ВПЛИВ “ПОЛІТИКИ” АРІСТОТЕЛЯ НА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

22 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ

23 ПОЛІТИЧНА НАУКА І ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

24 МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

25 ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ВИМІРИ ПОЛІТИКИ: ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

26 ПОЛІТИЧНЕ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ЯК СИСТЕМА: СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ

27 СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ПОЛІТИКО-ВЛАДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ В УКРАЇНІ)

28 РЕФОРМУВАННЯ ШАРІАТУ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ІСЛАМСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

29 ПОЛІТИКО-ВЛАДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ПОЛІТИКИ

30 ПОЛІТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

31 ПОЛІТИЧНИЙ ПОРЯДОК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

32 ІНДІГЕНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

33 НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕГАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1935-1939 рр. (історико-політологічний аналіз)

34 ПОЛІТИЧНИЙ ІНТЕРЕС ЯК СПОСІБ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

35 ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ СЕРГІЯ ЄФРЕМОВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

36 ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО - ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН.

37 ФОРМУВАННЯ МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОТАЛІТАРИЗМУ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)

38 ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА

39 Концепція української держави в ідеології ОУН (1939-й – 1950-ті роки)

40 ВЛАДА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ

41 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН МЕТОДОМ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ

42 ПОЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ (НА ПРИКЛАДІ ЕТНОКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН У КРИМУ)

43 ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО КОНСЕРВАТИЗМУ

44 ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ

45 ПОЛІТИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

46 ГРУПИ ІНТЕРЕСУ У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ПОЛІТИКИ

47 ПРИНЦИП АЛЬТЕРНАТИВНОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ

48 Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали С.Шелухіна

49 НАЦІОКРАТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

50 МІФ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)