Теория литературы


Всего работ:104


1 Філософська лірика: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВИДІВ і жанрова ІНТЕГРАЦІЯ

2 ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ ЯК ПРЕДМЕТ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ РЕФЛЕКСІЇ

3 БІБЛІЙНА ГЕРМЕНЕВТИКА: СТАНОВЛЕННЯ, МЕТОДОЛОГІЯ (СИМВОЛІКО-АЛЕГОРИЧНИЙ АСПЕКТ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ)

4 ПРАЗЬКА ЛІТЕРАТУРНА ШКОЛА: ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, ІНТЕРТЕКСТ

5 Літературний антропонім: концепт та інтерпретація ( на матеріалі творів американських романтиків)

6 ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ В АСПЕКТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ТОЛКОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ ХІХ-ХХ ВВ.)

7 ТИП ЛІТЕРАТУРИ І ТИП ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРАТУРНОЇ СВІДОМОСТІ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ

8 МІФ ТА АНТИМІФ У ЖАНРОВОМУ МОДЕЛЮВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

9 ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

10 НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ МАЛОЇ ПРОЗИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ)

11 МІФОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ

12 КАТЕГОРІЯ SACRUM У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ

13 ЖАНРОВА МОДИФІКАЦІЯ КАНОНУ МОЛИТВИ В ЛІРИЦІ XVII – XX СТОЛІТЬ

14 ТЕОРІЯ РОМАНУ ЯК ЖАНРУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

15 Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система

16 ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ КОНЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА У КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПОШУКІВ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

17 Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж. Г. Байрона

18 ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ РИТМОМЕЛОДИКИ ВІРША

19 ІРОНІЯ ЯК ПРИНЦИП ХУДОЖНЬОГО СТРУКТУРОТВОРЕННЯ

20 ОСОБИСТІСНЕ І ДОКУМЕНТАЛЬНЕ В МЕМУАРНІЙ І БІОГРАФІЧНІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХХ СТ.)

21 НАРАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬО-БІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ: АВТОР І ЧИТАЧ

22 ФЕНОМЕН МОВЧАННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі болгарської прози 60–90-х рр. ХХ ст.)

23 ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ ЯК ДЖЕРЕЛО ЙОГО ХУДОЖНОСТІ

24 ПОСТАТЬ СЕМЕНА ПАЛІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (ХУДОЖНІ ФОРМОТВОРИ АВТОРСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ІСТОРИЧНА ДІЙСНІСТЬ)

25 СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО СЛОВА У ТВОРЧОСТІ МОЛОДШИХ СИМВОЛІСТІВ І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ

26 ПОЕТ ЯК КРИТИК: ШЛЯХИ ТА РІВНІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОНЦЕПЦІЇ Т.С. ЕЛІОТА У ЙОГО ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ

27 НАРАТИВ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ: СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

28 ГРА В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТВОРІ: НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ Ю.АНДРУХОВИЧА

29 ТЕКСТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

30 Типологія образу автора в ліричному тексті (на матеріалі російської та української поезії ХХ століття)

31 Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів

32 Гра як художній прийом в епічному тексті (На матеріалі прози українських письменників 10-20-х років ХХ ст.)

33 ОБРАЗ АВТОРА ЯК ФОРМА ЕКСПРЕСИВНО-СМИСЛОВОЇ ОПОВІДІ У ПРОЗІ МАКСА ФРІША

34 ПРОБЛЕМА ФІКЦІЙНОСТІ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ В АНГЛОМОВНОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

35 ЛІРИЧНИЙ СУБ’ЄКТ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ: ФОРМИ КОНСТИТУЮВАННЯ ТА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ

36 Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма Андієвська і Віра Вовк)

37 НАРОД ЯК ПРОТОПЕРСОНАЖ ЕПІЧНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАННОЇ ПРОЗИ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА)

38 Міфопоетика драматургії абсурду /на матеріалі драматичних творів Семюеля Беккета/

39 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РОМАНА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА “В КРУГЕ ПЕРВОМ”

40 ВЕРСИФІКАЦІЯ ЛІНИ КОСТЕНКО (МЕТРИКА, РИТМІКА, СТРОФІКА, ФОНІКА)

41 ЕКЗИСТЕНЦІЙНІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ТА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ДОМІНАНТА УКРАЇНСЬКОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

42 ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ 70-Х – 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

43 ПРОБЛЕМА ЦІЛІСНОСТІ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ І ТВОРЧОСТІ ПОЕТА-ЛІРИКА: СИСТЕМНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі української поезії ХІХ – початку ХХ ст.)

44 ПРИНЦИП АБСУРДНОГО В ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ МИКОЛИ КУЛІША

45 ВНУТРІШНІЙ МОНОЛОГ ЯК ФОРМА ЛІТЕРАТУРНОГО ВИКЛАДУ

46 ЕҐО-БЕЛЕТРИСТИКА ЯК ЖАНР: ПИТАННЯ ПОЕТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ЯПОНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ)

47 Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В. Домонтовича

48 ГОРИЗОНТ СПОДІВАНЬ ТА ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ (на матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ ст.)

49 РИТОРИЧНА СТРУКТУРА СТИЛЮ

50 ЗНАКОВІ ОБРАЗИ-СИМВОЛИ ЯК СТИЛЬОВІ ЧИННИКИ В ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗІ СИМВОЛІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ПЕТРА КАРМАНСЬКОГО)


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)