История и теория политики


Всего работ:226101. Марчук Наталія Василівна. Історико-політологічний аналіз становлення політичної суб'єктності русинського субетносу в політичній системі України
Год: 2015

102. Найчук Антон Антонович. Політична мова як інструмент концептуалізації соціально-політичних відносин
Год: 2015

103. Бойко Сергей Иванович. Концепт нации в дискурсе парламентских партий постсоветской России: теоретико-методологический аспект
Год: 2014

104. Жемчугов Анатолий Александрович. Идейно-символический подход к анализу взаимосвязи легитимности власти и характера политической картины мира
Год: 2014

105. Лебедев Александр Сергеевич. КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В ШВЕДСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ. ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ
Год: 2014

106. Саблина, Марина Александровна. Имидж современного государства в российском политологическом дискурсе : на примере Финляндии
Год: 2014

107. Соколов Борис Олегович. «КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»
Год: 2014

108. Степаненко Наталья Анатольевна. Генезис и эволюция общественно-политических теорий и практик Ю.А. Жданова
Год: 2014

109. Фомин Иван Владленович. Образ государства как предмет политического дискурс-анализа
Год: 2014

110. Цумарова Елена Юрьевна. «ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)»
Год: 2014

111. Шпуга Екатерина Сергеевна. Политическое лидерство как механизм интеграции общества
Год: 2014

112. Буричко Зіновій Олексійович. Концептуалізація відносин "людина - держава" в лібералізмі
Год: 2014

113. Вовк Юрій Богданович. Принципи еволюції наукової концептуалізації корпоративізму: політологічний аспект
Год: 2014

114. Герман Марін Георгійович. Теорії соціального капіталу у дослідженнях євроінтеграційних процесів постсоціалістичних суспільств (на прикладі України та Румунії)
Год: 2014

115. Калінін Володимир Юрійович. Світ-системний підхід у сучасній політичній науці
Год: 2014

116. Купченко Олександра Сергіївна. Рефлексивність політичного знання в класичних та новітніх пізнавальних практиках
Год: 2014

117. Параняк Петро Романович. Теоретико-методологічні принципи дослідження толерантності в політичній науці
Год: 2014

118. Сотник Антоніна Леонідівна. Інституціоналізація правової політології у сучасній політичній науці
Год: 2014

119. Федоренко Олександр Вікторович. Демократія як спосіб політичної організації та управління сучасним суспільством
Год: 2014

120. Косенко Дмитро Васильович. Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса
Год: 2014

121. Гарат Роман Михайлович. Військово-політична інтеграція країн Співдружності Незалежних Держав у кінці ХХ - на початку ХХІ стіліття
Год: 2013

122. РОЗВИТОК КРАТОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ
Год: 2012

123. ПОЛІТИКО-АКСІОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Год: 2012

124. ПУБЛІЧНА СФЕРА ПОЛІТИКИ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)
Год: 2012

125. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ
Год: 2012

126. ГРОМАДА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2012

127. ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЇ РАЦІОНАЛЬНОЇ БЮРОКРАТІЇ В НЕОКОНСЕРВАТИВНИХ ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ
Год: 2012

128. ЗАХІДНІ КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КІНЦЯ ХХ-ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ)
Год: 2012

129. КРИТИЧНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ МОЙСЕЯ ОСТРОГОРСЬКОГО
Год: 2012

130. СУСПІЛЬНА ПАМ'ЯТЬ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Год: 2012

131. ЛЮДИНА ЯК ОБ’ЄКТ І СУБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Год: 2012

132. ГЕНЕЗА ЛІБЕРАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В КАНАДСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
Год: 2012

133. АНАРХІЗМ ЯК ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНА ТЕЧІЯ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Год: 2012

134. ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Год: 2012

135. Теоретико-методологічний аналіз локальної демократії як умови та інструменту становлення консолідованої демократії в перехідних суспільствах (на прикладі України)
Год: 2012

136. АВТОРИТАРНЕ ПІДКОРЕННЯ ОСОБИ ВЛАДНОМУ ВПЛИВУ У ЗАХІДНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ 30-70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2012

137. ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЇ СПРАВЕДЛИВОГО СОЦІАЛЬНОГО УСТРОЮ: ВІД ВИТОКІВ ДО ТЕОРІЇ КОМУНІЗМУ
Год: 2012

138. СПІВВІДНОШЕННЯ НАУКОВОГО ТА ІДЕОЛОГІЧНОГО У ПОГЛЯДАХ НА ДЕМОКРАТІЮ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО КОНСЕРВАТИЗМУ ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2012

139. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ ЯК КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Год: 2012

140. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Год: 2011

141. Концептуальні засади євроінтеграційної політики України
Год: 2011

142. Особливості сучасних концепцій хронополітики
Год: 2011

143. ДЕРЖАВОТВОРЧІ ІДЕАЛИ РОСТИСЛАВА ЛАЩЕНКА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Год: 2011

144. ФЕНОМЕН ЧУЖИНЦЯ У ПОСТМОДЕРНОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Год: 2011

145. Дробот Руслан Володимирович Концепція влади М. Фуко політичний вимір
Год: 2010

146. ДЕМОКРАТИЯ И НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Год: 2009

147. ПОЛІТИКА: взаємодія реальності і міфу
Год: 2009

148. ЕСТЕТИКА ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: ПОНЯТТЯ, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Й ІСТОРИЧНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ
Год: 2009

149. ПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ: ОБ’ЄКТИВНО-СУБ’ЄКТИВНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ І МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Год: 2009

150. ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
Год: 2009


[1] [2] [3] [4] [5]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)