Украинская литература


Всего работ:402


51 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIII – XV СТ.). ДЖЕРЕЛА. СИСТЕМА ЖАНРІВ. ДУХОВНІ ІНТЕНЦІЇ

52 СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

53 ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ПОЛЬСЬКІ ТА РОСІЙСЬКІ РОМАНТИКИ (ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ПИСЬМЕННИКА В ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКАХ І ТИПОЛОГІЧНИХ ЗБІЖНОСТЯХ)

54 ХУДОЖНЯ МОДИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІОСОФІЇ В ПРОЗІ УЛАСА САМЧУКА

55 Знаки необарокової культури у творчості Валерія Шевчука: компаративні аспекти

56 КОНФЛІКТИ І ХАРАКТЕРИ В РОМАННІЙ ІСТОРІЇ РУЇНИ

57 ДРАМАТУРГІЯ ОЛЕКСІЯ КОЛОМІЙЦЯ: ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА

58 Проблематика й особливості поетики романів і повістей Михайла Старицького

59 МОДЕРНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 1920-х років: ГЕНЕЗИС, ПОЕТИКА, СТРАТЕГІЇ

60 УКРАЇНСЬКА УРБАНІСТИЧНА ПРОЗА ХХ СТОЛІТТЯ: ЕВОЛЮЦІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА, ПОЕТИКА

61 УКРАЇНСЬКА „КАТОЛИЦЬКА КРИТИКА”: ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ІДЕОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

62 Українська балада XIX століття (історія жанру)

63 ХУДОЖНЯ ПРИРОДА „НЕОКЛАСИЧНОГО” В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЗЕРОВА

64 ХУДОЖНІЙ ДІАЛОГ АВТОРА І ПЕРСОНАЖА В НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (90-ті роки ХХ ст.)

65 ЛІТЕРАТУРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВАПЛІТЕ Й ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ШУКАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

66 ТАБІРНА ПРОЗА ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ФЕНОМЕН ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, БІЛОРУСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ ЛІТЕРАТУР)

67 ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ТА ЕМІГРАЦІЙНА ПРОЗА 20–30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: СТИЛЬОВІ ТА ІДЕЙНІ ПАРАДИГМИ

68 КОНЦЕПЦІЯ НАЦІЇ ЯК ДУХОВНОЇ СПІЛЬНОТИ В ХУДОЖНІЙ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА

69 МОЛОДА ПОЕЗІЯ 90-х рр. ХХ століття: ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО СВІТОБАЧЕННЯ

70 ПУБЛІЦИСТИКА ТА МЕМУАРИСТИКА Г. КОСТЮКА: ІДЕЙНІ ОРІЄНТИРИ ТА ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ

71 ПРИТЧА ТА ПРИТЧЕВІСТЬ В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

72 ЯВИЩЕ СИНКРЕТИЗМУ ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ БАРОКОВОЇ ДОБИ

73 ПСИХОЛОГІЗМ РОМАНІВ ІВАНА ФРАНКА СЕРЕДИНИ 80-х – 90-х РОКІВ

74 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ІНТЕРТЕКСТ ПРОЗИ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ

75 Житіє теодосія печерського преподобного нестора і жанрова традиція

76 РОМАНІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ХРИСТИЯНСЬКОГО МІФУ У “QUID EST VERITAS?” (“ЩО Є ІСТИНА?”) НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВИ

77 РОМАНТИЧНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ 20-x РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (І.ДНІПРОВСЬКИЙ, Я.МАМОНТОВ, М.КУЛІШ)

78 ДЕМОНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ПРОЗИ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

79 ПРОЗА В.ДРОЗДА: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

80 ПОНЯТТЯ ДОБРА І ЗЛА В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ВИННИЧЕНКА-ДРАМАТУРГА

81 КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 20-х років ХХ ст. (на матеріалі прози Г. Михайличенка, М. Хвильового, М. Івченка, В. Підмогильного)

82 Проза Івана Сенченка: проблеми міфопоетики й інтертекстуальності

83 Українська біографічна проза першої половини ХХ століття: жанровий аспект (за творами В. Петрова, С. Васильченка, О. Ільченка, Л. Смілянського)

84 Мала проза Володимира Винниченка: від метафізичного до естетичного

85 Проза Володимира Винниченка: авторські інтенції та наративні стратегії

86 Лірика Леоніда Талалая. Інтертекстуальні параметри

87 ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У ТВОРАХ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ПРО ВІЙНУ

88 ПОЕЗІЯ АРКАДІЯ КАЗКИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТ

89 МІФ У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА .

90 Свята Трійця в українській літературі ХІ-ХУ ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення.

91 ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА В ОСТАННІЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ (від 1914 р.): ІДЕЙНО-ХУДОЖНЯ ЕВОЛЮЦІЯ

92 РОЛЬ РАННІХ СВІТОГЛЯДНО-ЕСТЕТИЧНИХ МАНІФЕСТАЦІЙ ІВАНА ФРАНКА В ЕВОЛЮЦІЇ ЙОГО ТВОРЧОСТІ 1870 – 1880-х РОКІВ

93 НОВЕЛІСТИКА В. СТЕФАНИКА І РОДО-ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

94 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ В БІБЛІЙНОМУ ІНТЕРТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ В. ДРОЗДА, Р. ІВАНИЧУКА, К. МОТРИЧ)

95 ПОЕТИКА ПРОСТОРУ В ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

96 ЖУРНАЛ „МОЛОДА УКРАЇНА”: МІСЦЕ І РОЛЬ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

97 ІРОНІЯ ЯК СТИЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОЗИ ВОЛОДИМИРА ДРОЗДА

98 ТВОРЧІСТЬ МИКИТИ ЧЕРНЯВСЬКОГО: ПРОБЛЕМАТИКА, СТИЛЬОВІ МОДИФІКАЦІЇ, ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ

99 ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ МУСІЯ КОНОНЕНКА: ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА

100 “Аліна й Костомаров” та “Романи Куліша” В. Петрова в контексті українського культурного життя 20 х років ХХ століттяПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)