Украинская литература


Всего работ:402


1 „ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ” МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО: ФЕНОМЕН ТЕКСТУ В КОНТЕКСТІ НЕОМІФОЛОГІЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

2 ”ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ” МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО: ФЕНОМЕН ТЕКСТУ В КОНТЕКСТІ НЕОМІФОЛОГІЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

3 “НАЦІОНАЛЬНИЙ МІФ” ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕМІГРАЦІЙНІЙ ПОЕЗІЇ (НА ПРИКЛАДІ ”ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ”)

4 “Ключ розуміння” Іоаникія Ґалятовського як явище риторичної культури Бароко

5 “Аліна й Костомаров” та “Романи Куліша” В. Петрова в контексті українського культурного життя 20 х років ХХ століття

6 ЯВИЩЕ СИНКРЕТИЗМУ ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ БАРОКОВОЇ ДОБИ

7 Царук, Антоніна Петрівна. Поетика межових ситуацій у прозі Анатолія Мороза

8 ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ П’ЄС О.ДОВЖЕНКА, М.КУЛІША ТА Ю.ЯНОВСЬКОГО ПРО ДЕФОРМАЦІЮ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА

9 ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ОБРАЗУ ІВАНА МАЗЕПИ В РОМАНАХ ГРИГОРІЯ КОЛІСНИКА ТА ЮРІЯ ХОРУНЖОГО

10 ХУДОЖНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В “ПОВІСТІ ВРЕМ’ЯНИХ ЛІТ”

11 Художня проза Ґео Шкурупія: проблеми поетики

12 ХУДОЖНЯ ПАРАДИГМА МОРАЛІ В ПРОЗІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НАРОДНОРЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ)

13 ХУДОЖНЯ МОДИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІОСОФІЇ В ПРОЗІ УЛАСА САМЧУКА

14 ХУДОЖНЯ ПРИРОДА „НЕОКЛАСИЧНОГО” В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЗЕРОВА

15 ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКІ ШУКАННЯ В РОМАНІСТИЦІ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ

16 ХУДОЖНІЙ ЧАСОПРОСТІР В ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

17 Художній часо-простір поезій Василя Барки

18 ХУДОЖНІЙ СВІТ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

19 ХУДОЖНІЙ СВІТ ІВАНА ЧЕНДЕЯ

20 ХУДОЖНІЙ ПРЕДМЕТ У ПОЕТИЧНОМУ СВІТІ ЛІНИ КОСТЕНКО: СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ

21 ХУДОЖНІЙ ДІАЛОГ АВТОРА І ПЕРСОНАЖА В НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (90-ті роки ХХ ст.)

22 ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ 80-90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

23 ХУДОЖНІ МЕМУАРИ ТА АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

24 ХУДОЖНІ ВЕРСІЇ ПРОБЛЕМИ САМОТНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ

25 ХУДОЖНІ ВЕРСІЇ ПРОБЛЕМИ САМОТНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ

26 ХУДОЖНЄ ТРАКТУВАННЯ ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИХ ТИПІВ УКРАЇНЦЯ У ПРОЗІ І.С.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО 60-80-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

27 ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ ЮРІЯ МУШКЕТИКА

28 ХУДОЖНЄ ЗОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ЛИПИ

29 ХРИСТИЯНСЬКА СИМВОЛІКА У ПОЕЗІЇ КАТОЛИЦЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ ХХ СТОЛІТТЯ

30 ХАРИТОНОВА ДАР’Я ДМИТРІВНА УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС: КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАКОМУНІКАТИВНІ ВИМІРИ

31 ФОЛЬКЛОРНО-ЛІТЕРАТУРНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ: ГЕНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

32 ФЕНОМЕН ХУДОЖНЬОГО ТАЛАНТУ В ПОЕТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО

33 ФЕМІННИЙ ДИСКУРС ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

34 ФІЛОСОФСЬКА ЛІРИКА ІВАНА ФРАНКА: ДІАЛЕКТИКА ПОЕТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ

35 УСТИМ КАРМАЛЮК ЯК ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ФОЛЬКЛОРІ

36 УКРАЇНСЬКИЙ САМВИДАВ 1960-Х РР.: ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА ТА ПУБЛІЦИСТИКА

37 УКРАЇНСЬКИЙ РОМАН ЗВ’ЯЗКУ ЧАСІВ: ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ

38 УКРАЇНСЬКА „КАТОЛИЦЬКА КРИТИКА”: ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ІДЕОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

39 УКРАЇНСЬКА “ЖІНОЧА” ПРОЗА 90-Х РОКІВ ХХ-ГО – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ЖАНРОВІ І НАРАТИВНІ МОДЕЛІ ТА ЛІНГВОПОЕТИКА

40 УКРАЇНСЬКА УРБАНІСТИЧНА ПРОЗА ХХ СТОЛІТТЯ: ЕВОЛЮЦІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА, ПОЕТИКА

41 УКРАЇНСЬКА РОСІЙСЬКОМОВНА ПРОЗА КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XIX СТ.

42 УКРАЇНСЬКА РОМАНТИЧНА ПОЕЗІЯ КІНЦЯ 20-х – ПОЧАТКУ 40-х рр. ХІХ ст.: МІФОПОЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

43 УКРАЇНСЬКА ПРОЗА КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМАНЕНТНОСТІ

44 УКРАЇНСЬКА ПРОЗА ДЛЯ ДІТЕЙ 60-80-х років ХХ СТОЛІТТЯ (жанрово-стильові модифікації)

45 УКРАЇНСЬКА ПОЛЕМІЧНО-ПУБЛІЦИСТИЧНА ПРОЗА кінця XVI – початку XVII ст.: СУЧАСНА РЕЦЕПЦІЯ ТА РЕІНТЕПРЕТАЦІЯ

46 УКРАЇНСЬКА ПОЕТИЧНА СВІДОМІСТЬ КІНЦЯ ХХ СТ.: ТРАНСФОРМАЦІЯ АРХЕТИПУ ВЕЛИКОЇ МАТЕРІ

47 УКРАЇНСЬКА МОДЕРНА НОВЕЛА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: РОЗВИТОК І МОДИФІКАЦІЇ В ЇХ ОБУМОВЛЕНОСТІ МЕТАФОРИЗАЦІЄЮ ЯК ПРОВІДНОЮ РИСОЮ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ДОБИ

48 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МЕМУАРИСТИКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТНОГО І СУБ’ЄКТНОГО ТИПІВ

49 Українська літературна казка 70 – 90-х років ХХ ст.: сюжетно-образна структура, хронотоп

50 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIII – XV СТ.). ДЖЕРЕЛА. СИСТЕМА ЖАНРІВ. ДУХОВНІ ІНТЕНЦІЇПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)