Специальные и отраслевые социологии


Всего работ:440


1 СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ СТАТУС РЕКЛАМИ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

2 СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК КОНЦЕПЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА

3 СУСПІЛЬСТВО СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ: СОЦІОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ

4 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ СПОРТУ:СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

5 СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ОСВІТИ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ, ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

6 СОЦІАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

7 ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВИХ РЕФОРМ

8 СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ МАРГІНАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

9 СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ВНЗ ЗАПОРІЖЖЯ)

10 СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА СТАТЕВОЇ ДЕМОРАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ ДІВЧАТ В УКРАЇНІ ТА В ПОЛЬЩІ

11 КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ВЕЛИКИХ МІСТ)

12 МІЖЕТНІЧНІ УПЕРЕДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

13 РИНОК ПРАЦІ ТА РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СТАРОПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДОНБАСУ)

14 ІСТОРИЧНА СВІДОМІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД

15 ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІВ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ БАГАТОПОКОЛІННОЇ СІМ’Ї

16 СОЦІАЛЬНО-РОЛЬОВА СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГА І СЛУХАЧІВ В ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

17 РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ В РЕКЛАМЕ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

18 СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТРАНСКОРДОННИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В СИСТЕМІ ПОДОЛАННЯ ЖИТТЄВИХ ТРУДНОЩІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

19 СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

20 ІНДУСТРІЯ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ

21 ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

22 ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ, ФОРМИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ

23 РЕКЛАМА ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ЧИННИК ТРАНСФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

24 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

25 СУБ’ЄКТНІСТЬ СТУДЕНТА ЯК ОБ’ЄКТА ОСВІТНЬОГО ВПЛИВУ ВИЩОЇ ШКОЛИ

26 ПРОФІЛАКТИКА НАРКОТИЗМУ ЯК СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

27 ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ КСЕНОФОБІЇ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

28 ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДОБРОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

29 ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ

30 КУЛЬТУРНА ДИФУЗІЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

31 РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ В ПУБЛІЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ ВЛАДНИХ ЕЛІТ

32 ВЛАСНИКИ ВЕЛИКОГО КАПІТАЛУ ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ

33 ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЧИННИКИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

34 ЕКОНОМІЧНА ЕЛІТА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ, АДАПТАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ

35 Конструювання практик соціальної інтеграції сучасної молоді в українському суспільстві

36 ПОДОЛАННЯ ТІНЬОВИХ ПРАКТИК В ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ПОДАТКОВИХ ПОСЛУГ ПРЕДСТАВНИКАМ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

37 СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПРАКТИК

38 ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

39 ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: СОЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

40 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ

41 СТРУКТУРУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У ПОГРАНИЧНОМУ ПРОСТОРІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

42 ЛОКАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ

43 МОДА КАК ФАКТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

44 Роль засобів масової комунікації в соціальному конструюванні спорту

45 ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРИ СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ В УКРАЇНІ: ДОСВІД МІЖКУЛЬТУРНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ

46 ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНОМУ ДОМОГОСПОДАРСТВІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

47 ШКІЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ПРОФІЛАКТИКА

48 Інституційний та соціально-технологічний аспекти гендерних відносин в органах внутрішніх справ України

49 АДАПТИВНО-ІНТЕГРАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БОЛГАРСЬКОГО ЕТНОСУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

50 РИНОК ПРАЦІ ВЕЛИКОГО МІСТА В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОГО СУСПІЛЬСТВАПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)